Zaznacz stronę

EBC*L – EUROPEJSKI CERTYFIKAT KOMPETENCJI BIZNESOWYCH

JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ I POTWIERDZIĆ MIĘDZYNARODOWE KWALIFIKACJE BIZNESOWE ZDOBĄDŹ EUROPEJSKI CERTYFIKAT KOMPETENCJI BIZNESOWYCH EBC*L

Wydział Ekonomicznebcl_logoy Uniwersytetu Opolskiego jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne EBC*L przyjmuje zgłoszenia na egzamin, umożliwiający zdobycie międzynarodowego certyfikatu umiejętności gospodarczych EBC*L.

Certyfikat EBC*L (European Business Competence* Licence), czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej. Certyfikat tworzy wspólną płaszczyznę pojęć z dziedziny rachunkowości, rachunku kosztów, finansów oraz prawa spółek.
Niezależny, przygotowywany poza Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L egzamin sprawdzający zdobytą wiedzę, prowadzący do otrzymania certyfikatu EBC*L jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Centrum Kompetencji Biznesowych (International Centre of Business Competence) w Wiedniu jak również Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych.
Certyfikat EBC*L to świadectwo wydawane w języku angielskim (wcześniej certyfikaty wydawane były w języku niemieckim) przez niezależne Międzynarodowe Centrum EBC*L w Wiedniu.

Dla kogo jest EBC*L?
Dla studentów, uczniów szkół średnich – zdobycie rozpoznawalnego na międzynarodowym rynku pracy – wiarygodnego świadectwa praktycznych kompetencji biznesowych.

  • Studenci, absolwenci szkół średnich, rozpoczynający karierę zawodową lub powracający na rynek pracy dzięki uzyskaniu certyfikatu EBC*L zwiększają swoją szansę na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

  • Dla przedsiębiorców – sprawdzenie i potwierdzenie własnych umiejętności oraz umiejętności pracowników.

  • Dla osób wykonujących inne zawody, znających zagadnienia ekonomiczne i pragnących ich potwierdzenia lub dążących do ich zdobycia, np. nauczycieli.

  • DLA ZAINTERESOWANYCH, ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU (W RÓŻNYM WYMIARZE CZASOWYM)

Wykaz międzynarodowych firm, które honorują certyfikaty EBC*L:
Siemens, T-Moblie, Wella, Comak, Connect S&R, Xerox, WIFI, Merlin, REFA, Linde, Baxter BioScience,  Raiffeisen Informatyk, SAP B.S., ABB, Uniqua,  Degussa AG, Bayer.

Aby otrzymać certyfikat EBC*L, należy przystąpić do egzaminu w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L, dokonać opłaty egzaminacyjnej oraz uzyskać minimum 75 punktów (maksymalna liczba 100 punktów).

Egzamin ma formę pisemną, trwa 2 godziny (120 minut) i jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych EBC*L.

Zgodnie z wymogami Europejskiej Kapituły Egzaminacyjnej EBC*L, każda osoba uczestnicząca w systemie certyfikacji EBC*L (trener przygotowujący do egzaminu, osoba nadzorująca egzamin, sprawdzający i oceniający egzamin) bierze udział w szkoleniu EBC*L, musi posiadać wymagane kwalifikacje oraz wiedzę z zakresu certyfikacji EBC*L.

Egzamin sprawdza stan wiedzy, rozumienie pojęć ekonomicznych oraz praktyczne ich wykorzystanie przy rozwiązywaniu wybranych problemów ekonomicznych.

Egzamin obejmuje cztery moduły:
– bilans i inne sprawozdania finansowe,
–  analiza wskaźnikowa sytuacji gospodarczej firmy,
–  rachunek i kalkulacja kosztów,
–  prawo spółek.

Egzamin składa się z 20 pytań: 16 pytań sprawdzających ogólny stan wiedzy (każde pytanie jest punktowane po maksymalnie 4 punkty), 4 pytania problemowe (każde pytanie jest punktowane po maksymalnie 6 punktów) i 1 studium przypadku (maksymalnie można otrzymać 12 punktów).

Każdy absolwent certyfikacji EBC*L:
– potrafi ze zrozumieniem czytać i interpretować podstawowe sprawozdania finansowe,
– potrafi przewidzieć efekty finansowe swoich działań,
– potrafi analizować sytuację finansową firmy w aspekcie jej rentowności, płynności, wykorzystywania zasobów oraz optymalizacji źródeł finansowania działalności,
– potrafi ustalić podstawowe wskaźniki finansowe, pozwalające na samodzielną ocenę sytuacji przedsiębiorstwa,
– potrafi ocenić konsekwencje finansowe (dotyczące np. przychodów, kosztów) decyzji podejmowanych przez danego uczestnika w ramach jego funkcji w przedsiębiorstwie,
– potrafi zdiagnozować typowe problemy, jakie pojawiają się w firmach, mające odzwierciedlenie we wskaźnikach ekonomiczno-finansowych.

Warunkiem zapisu na egzamin jest złożenie następujących dokumentów:
– wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej
– dowodu opłaty;
– kopii legitymacji studenckiej lub szkolnej (potwierdzenie uprawnienia do zniżki).

certyfikat EBCLKrajowy Reprezentant EBC*L
Miło nam poinformować, iż 25 października 2004 r., na mocy umowy podpisanej w Wiedniu z Europejskim Kuratorium Kompetencji Biznesowych (EBC*L), inMedia Polska Sp. z o.o. została oficjalnym Krajowym Reprezentantem EBC*L w Polsce.
Idea europejskiej certyfikacji ekonomicznej EBC*L została zainicjowana w 2002 roku przez wybitnych przedstawicieli świata biznesu, administracji i nauki, na czele z Univ.-Prof. Dr. Dr. Gerhardem E. Ortnerem. EBC*L jest systemem egzaminacyjnym opartym na teorii i praktyce. Zapewnia absolwentom szkoleń na poziomie A zdobycie podstawowej wiedzy ekonomicznej. Niezależnie od tego gdzie został zdany egzamin EBC*L, czy to w Austrii, w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce wiedza jest porównywalna.
Nad prawidłową organizacją całego systemu certyfikacji i standaryzacji EBC*L w Europie czuwa Europejskie Kuratorium Kompetencji Biznesowych EBC*L z siedzibą w Padeborn (Niemcy), gdzie przewodniczącym jest Prof. Dr. Dr. Gerhard Ortner, kierujący również Europejską Kapitułą Egzaminacyjną. Przedstawicielem EBC*L Polska w Kapitule jest prof. dr hab. Józef Dziechciarz, dziekan Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Atutem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych (EBC*L) jest jednolity i międzynarodowy system egzaminacyjny, który zapewnia absolwentom możliwość uzyskania certyfikatu cieszącego się uznaniem na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Co to jest EBC*L?
Certyfikat EBC*L (European Business Competence* Licence), czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych to świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz prawa spółek.
Certyfikat EBC*L to świadectwo bezterminowo potwierdzające wiedzę ekonomiczną, którym można się posługiwać bez względu na kraj. Wydawany jest przez niezależną Kapitułę Egzaminacyjną Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych w Padeborn. Uzyskując certyfikat potwierdza się swoją aktualną wiedzę ekonomiczną, która coraz częściej jest również wymagana u pracowników z wykształceniem nieekonomicznym.
Zdobycie certyfikatu wskazuje przede wszystkim na zaangażowanie, motywację i chęć podniesienia swojej wiedzy oraz kwalifikacji, co jest niezbędne do uzyskania sukcesu zawodowego.
Certyfikat EBC*L to:
a) powszechnie uznawana forma samodoskonalenia i sprawdzenie własnych umiejętności,
b) skuteczny sposób na wyróżnienie się na rynku pracy.
Jest to efektywna długoterminowa inwestycja w potencjał ekonomiczny pracowników, skuteczny sposób na zwiększenie wydajności pracowników z wykształceniem nieekonomicznym. Sposób lepszego wykorzystania nakładów na doskonalenie zasobów ludzkich i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Dla instytutów naukowych akredytacja EBC*L to prestiż i znalezienie się wśród najlepszych, stworzenie sieci ważnych kontaktów oraz płynące z akredytacji korzyści finansowe.

Do pobrania:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
dr Anna Mijal
a_mijal@uni.opole.pl
Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski
ul. Ozimska 46 a, p. 13

ARCHIWUM – 2010r.

24 lutego 2010 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, w ramach „Opolskich Spotkań Ekonomistów”, odbyło się seminarium naukowe poświęcone problematyce certyfikacji kompetencji, połączone z wręczeniem Europejskich Certyfikatów Kompetencji Biznesowych EBC*L.

Gośćmi seminarium byli: prof. dr hab. Józef Dziechciarz – Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przewodniczący komisji egzaminacyjnej EBC*L w Polsce oraz Pani Anna Cisło, EBC*L Business Development Manager, przedstawiciel Krajowego Reprezentanta EBC*L w Polsce.

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego już od kilku lat posiada uprawnienia Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego EBC*L, doświadczenie i znaczące osiągnięcia w zakresie organizowania szkoleń i egzaminów według międzynarodowych standardów EBC*L.

Spotkanie obejmowało dwie zasadnicze części. W ramach pierwszej części, po przywitaniu uczestników przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego, prof. dr hab. Janusza Słodczyka, nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów EBC*L Panu Marcinowi Grabuńczykowi i Panu Tomaszowi Szczęsnemu – studentom Wydziału Ekonomicznego UO. Przed odebraniem certyfikatów Panowie podziękowali Pani Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Ekonomicznego UO dr Marii Buckiej i Pani dr Annie Mijal z Katedry Organizacji i Zarządzania za pomoc i wsparcie w przygotowaniach do egzaminu EBC*L.

Motywem przewodnim całego spotkania był wykład prof. J. Dziechciarza nt. Certyfikacja kompetencji biznesowych w świetle polityki Komisji Europejskiej wobec Uniwersytetów. Studenci i pracownicy z ogromną uwagą wysłuchali słów Pana Profesora, którego obecność w Opolu i udział w ceremonii wręczania certyfikatów EBC*L, przynajmniej raz w roku, stała się już tradycją Wydziału.

W końcowej części seminarium Pani Anna Cisło, podkreślając znaczenie systemu certyfikacji kompetencji biznesowych EBC*L, przypomniała osiągnięcia studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego nie tylko w zakresie uzyskiwania certyfikatów EBC*L, ale również udziału w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Biznesowej – EBC*L Champions League w 2008 roku.

W Nowej Trybunie Opolskiej (w części „Akademicka”) z 05.03.2010 r. zamieszczony został wywiad z Panem Marcinem Grabuńczykiem i Panem Tomaszem Szczęsnym.

Naszym studentom serdecznie gratulujemy sukcesu!

zobacz relacje na stronie NTO.PL >>

ARCHIWUM – 2009r.

21 stycznia 2009 r. na Wydziale Ekonomicznym, jako Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L, odbyło się seminarium naukowe poświęcone problematyce Certyfikacji wiedzy biznesowej w wymiarze europejskim, połączone z uroczystym wręczeniem Europejskich Certyfikatów Kompetencji Biznesowych EBC*L.

Gośćmi seminarium byli m.in.: prof. dr hab. Józef Dziechciarz – Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Pani Anna Cisło, przedstawiciel Krajowego Reprezentanta EBC*L w Polsce, Dyrektor VI PLO w Opolu – mgr Piotr Szafors, Pani dr Anna Rajchel – doradca zawodowy w VI PLO.

Opiekunem merytorycznym i organizacyjnym seminarium była dr Anna Mijal z Katedry Organizacji i Zarządzania.
Dziekan Wydziału Ekonomicznego, prof. dr hab. Janusz Słodczyk wręczył listy gratulacyjne Panu Piotrowi Kusber oraz Panu Tomaszowi Góra z tytułu udziału w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Biznesowej Champions League 2008 w Wiedniu.

Prof. J. Słodczyk, prof. J. Dziechciarz oraz Pani A. Cisło przekazali certyfikaty kompetencji biznesowych EBC*L uczestnikom projektu „Startuj z EBC*L-em – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L szansą dla studentów UO na podniesienie konkurencyjności na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Projekt był współfinansowany przez Samorząd województwa Opolskiego w ramach konkursu „Małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania naukowo-dydaktyczne w 2008 r.” . W wybranych zajęciach, realizowanych w ramach szkolenia uczestniczyły także uczennice VI PLO, które otrzymały stosowne zaświadczenia.

W drugiej części seminarium prof. J. Dziechciarz przedstawił problematykę europejskiego wymiaru certyfikacji kompetencji biznesowych, szeroko nawiązując do sytuacji w Polsce oraz w woj. opolskim.
W końcowej części seminarium Pani Anna Cisło przedstawiła Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Biznesowej Champions League z punktu widzenia już zdobytego doświadczenia i perspektyw rozwoju w przyszłości.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close