Zaznacz stronę

EBC*L – EUROPEJSKI CERTYFIKAT KOMPETENCJI BIZNESOWYCH

JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ I POTWIERDZIĆ MIĘDZYNARODOWE KWALIFIKACJE BIZNESOWE ZDOBĄDŹ EUROPEJSKI CERTYFIKAT KOMPETENCJI BIZNESOWYCH EBC*L

Wydział Ekonomicznebcl_logoy Uniwersytetu Opolskiego jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne EBC*L przyjmuje zgłoszenia na egzamin, umożliwiający zdobycie międzynarodowego certyfikatu umiejętności gospodarczych EBC*L.

Certyfikat EBC*L (European Business Competence* Licence), czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej. Certyfikat tworzy wspólną płaszczyznę pojęć z dziedziny rachunkowości, rachunku kosztów, finansów oraz prawa spółek.
Niezależny, przygotowywany poza Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L egzamin sprawdzający zdobytą wiedzę, prowadzący do otrzymania certyfikatu EBC*L jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Centrum Kompetencji Biznesowych (International Centre of Business Competence) w Wiedniu jak również Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych.
Certyfikat EBC*L to świadectwo wydawane w języku angielskim (wcześniej certyfikaty wydawane były w języku niemieckim) przez niezależne Międzynarodowe Centrum EBC*L w Wiedniu.

Dla kogo jest EBC*L?
Dla studentów, uczniów szkół średnich – zdobycie rozpoznawalnego na międzynarodowym rynku pracy – wiarygodnego świadectwa praktycznych kompetencji biznesowych.

  • Studenci, absolwenci szkół średnich, rozpoczynający karierę zawodową lub powracający na rynek pracy dzięki uzyskaniu certyfikatu EBC*L zwiększają swoją szansę na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

  • Dla przedsiębiorców – sprawdzenie i potwierdzenie własnych umiejętności oraz umiejętności pracowników.

  • Dla osób wykonujących inne zawody, znających zagadnienia ekonomiczne i pragnących ich potwierdzenia lub dążących do ich zdobycia, np. nauczycieli.

  • DLA ZAINTERESOWANYCH, ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU (W RÓŻNYM WYMIARZE CZASOWYM)

Wykaz międzynarodowych firm, które honorują certyfikaty EBC*L:
Siemens, T-Moblie, Wella, Comak, Connect S&R, Xerox, WIFI, Merlin, REFA, Linde, Baxter BioScience,  Raiffeisen Informatyk, SAP B.S., ABB, Uniqua,  Degussa AG, Bayer.

Aby otrzymać certyfikat EBC*L, należy przystąpić do egzaminu w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L, dokonać opłaty egzaminacyjnej oraz uzyskać minimum 75 punktów (maksymalna liczba 100 punktów).

Egzamin ma formę pisemną, trwa 2 godziny (120 minut) i jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych EBC*L.

Zgodnie z wymogami Europejskiej Kapituły Egzaminacyjnej EBC*L, każda osoba uczestnicząca w systemie certyfikacji EBC*L (trener przygotowujący do egzaminu, osoba nadzorująca egzamin, sprawdzający i oceniający egzamin) bierze udział w szkoleniu EBC*L, musi posiadać wymagane kwalifikacje oraz wiedzę z zakresu certyfikacji EBC*L.

Egzamin sprawdza stan wiedzy, rozumienie pojęć ekonomicznych oraz praktyczne ich wykorzystanie przy rozwiązywaniu wybranych problemów ekonomicznych.

Egzamin obejmuje cztery moduły:
– bilans i inne sprawozdania finansowe,
–  analiza wskaźnikowa sytuacji gospodarczej firmy,
–  rachunek i kalkulacja kosztów,
–  prawo spółek.

Egzamin składa się z 20 pytań: 16 pytań sprawdzających ogólny stan wiedzy (każde pytanie jest punktowane po maksymalnie 4 punkty), 4 pytania problemowe (każde pytanie jest punktowane po maksymalnie 6 punktów) i 1 studium przypadku (maksymalnie można otrzymać 12 punktów).

Każdy absolwent certyfikacji EBC*L:
– potrafi ze zrozumieniem czytać i interpretować podstawowe sprawozdania finansowe,
– potrafi przewidzieć efekty finansowe swoich działań,
– potrafi analizować sytuację finansową firmy w aspekcie jej rentowności, płynności, wykorzystywania zasobów oraz optymalizacji źródeł finansowania działalności,
– potrafi ustalić podstawowe wskaźniki finansowe, pozwalające na samodzielną ocenę sytuacji przedsiębiorstwa,
– potrafi ocenić konsekwencje finansowe (dotyczące np. przychodów, kosztów) decyzji podejmowanych przez danego uczestnika w ramach jego funkcji w przedsiębiorstwie,
– potrafi zdiagnozować typowe problemy, jakie pojawiają się w firmach, mające odzwierciedlenie we wskaźnikach ekonomiczno-finansowych.

Warunkiem zapisu na egzamin jest złożenie następujących dokumentów:
– wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej
– dowodu opłaty;
– kopii legitymacji studenckiej lub szkolnej (potwierdzenie uprawnienia do zniżki).

certyfikat EBCLKrajowy Reprezentant EBC*L
Miło nam poinformować, iż 25 października 2004 r., na mocy umowy podpisanej w Wiedniu z Europejskim Kuratorium Kompetencji Biznesowych (EBC*L), inMedia Polska Sp. z o.o. została oficjalnym Krajowym Reprezentantem EBC*L w Polsce.
Idea europejskiej certyfikacji ekonomicznej EBC*L została zainicjowana w 2002 roku przez wybitnych przedstawicieli świata biznesu, administracji i nauki, na czele z Univ.-Prof. Dr. Dr. Gerhardem E. Ortnerem. EBC*L jest systemem egzaminacyjnym opartym na teorii i praktyce. Zapewnia absolwentom szkoleń na poziomie A zdobycie podstawowej wiedzy ekonomicznej. Niezależnie od tego gdzie został zdany egzamin EBC*L, czy to w Austrii, w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce wiedza jest porównywalna.
Nad prawidłową organizacją całego systemu certyfikacji i standaryzacji EBC*L w Europie czuwa Europejskie Kuratorium Kompetencji Biznesowych EBC*L z siedzibą w Padeborn (Niemcy), gdzie przewodniczącym jest Prof. Dr. Dr. Gerhard Ortner, kierujący również Europejską Kapitułą Egzaminacyjną. Przedstawicielem EBC*L Polska w Kapitule jest prof. dr hab. Józef Dziechciarz, dziekan Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Atutem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych (EBC*L) jest jednolity i międzynarodowy system egzaminacyjny, który zapewnia absolwentom możliwość uzyskania certyfikatu cieszącego się uznaniem na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Co to jest EBC*L?
Certyfikat EBC*L (European Business Competence* Licence), czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych to świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz prawa spółek.
Certyfikat EBC*L to świadectwo bezterminowo potwierdzające wiedzę ekonomiczną, którym można się posługiwać bez względu na kraj. Wydawany jest przez niezależną Kapitułę Egzaminacyjną Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych w Padeborn. Uzyskując certyfikat potwierdza się swoją aktualną wiedzę ekonomiczną, która coraz częściej jest również wymagana u pracowników z wykształceniem nieekonomicznym.
Zdobycie certyfikatu wskazuje przede wszystkim na zaangażowanie, motywację i chęć podniesienia swojej wiedzy oraz kwalifikacji, co jest niezbędne do uzyskania sukcesu zawodowego.
Certyfikat EBC*L to:
a) powszechnie uznawana forma samodoskonalenia i sprawdzenie własnych umiejętności,
b) skuteczny sposób na wyróżnienie się na rynku pracy.
Jest to efektywna długoterminowa inwestycja w potencjał ekonomiczny pracowników, skuteczny sposób na zwiększenie wydajności pracowników z wykształceniem nieekonomicznym. Sposób lepszego wykorzystania nakładów na doskonalenie zasobów ludzkich i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Dla instytutów naukowych akredytacja EBC*L to prestiż i znalezienie się wśród najlepszych, stworzenie sieci ważnych kontaktów oraz płynące z akredytacji korzyści finansowe.

Do pobrania:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
dr Anna Mijal
a_mijal@uni.opole.pl
Katedra Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski
ul. Ozimska 46 a, p. 13

ARCHIWUM – 2010r.

24 lutego 2010 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, w ramach “Opolskich Spotkań Ekonomistów”, odbyło się seminarium naukowe poświęcone problematyce certyfikacji kompetencji, połączone z wręczeniem Europejskich Certyfikatów Kompetencji Biznesowych EBC*L.

Gośćmi seminarium byli: prof. dr hab. Józef Dziechciarz – Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przewodniczący komisji egzaminacyjnej EBC*L w Polsce oraz Pani Anna Cisło, EBC*L Business Development Manager, przedstawiciel Krajowego Reprezentanta EBC*L w Polsce.

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego już od kilku lat posiada uprawnienia Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego EBC*L, doświadczenie i znaczące osiągnięcia w zakresie organizowania szkoleń i egzaminów według międzynarodowych standardów EBC*L.

Spotkanie obejmowało dwie zasadnicze części. W ramach pierwszej części, po przywitaniu uczestników przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego, prof. dr hab. Janusza Słodczyka, nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów EBC*L Panu Marcinowi Grabuńczykowi i Panu Tomaszowi Szczęsnemu – studentom Wydziału Ekonomicznego UO. Przed odebraniem certyfikatów Panowie podziękowali Pani Prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Ekonomicznego UO dr Marii Buckiej i Pani dr Annie Mijal z Katedry Organizacji i Zarządzania za pomoc i wsparcie w przygotowaniach do egzaminu EBC*L.

Motywem przewodnim całego spotkania był wykład prof. J. Dziechciarza nt. Certyfikacja kompetencji biznesowych w świetle polityki Komisji Europejskiej wobec Uniwersytetów. Studenci i pracownicy z ogromną uwagą wysłuchali słów Pana Profesora, którego obecność w Opolu i udział w ceremonii wręczania certyfikatów EBC*L, przynajmniej raz w roku, stała się już tradycją Wydziału.

W końcowej części seminarium Pani Anna Cisło, podkreślając znaczenie systemu certyfikacji kompetencji biznesowych EBC*L, przypomniała osiągnięcia studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego nie tylko w zakresie uzyskiwania certyfikatów EBC*L, ale również udziału w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Biznesowej – EBC*L Champions League w 2008 roku.

W Nowej Trybunie Opolskiej (w części „Akademicka”) z 05.03.2010 r. zamieszczony został wywiad z Panem Marcinem Grabuńczykiem i Panem Tomaszem Szczęsnym.

Naszym studentom serdecznie gratulujemy sukcesu!

zobacz relacje na stronie NTO.PL >>

ARCHIWUM – 2009r.

21 stycznia 2009 r. na Wydziale Ekonomicznym, jako Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L, odbyło się seminarium naukowe poświęcone problematyce Certyfikacji wiedzy biznesowej w wymiarze europejskim, połączone z uroczystym wręczeniem Europejskich Certyfikatów Kompetencji Biznesowych EBC*L.

Gośćmi seminarium byli m.in.: prof. dr hab. Józef Dziechciarz – Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Pani Anna Cisło, przedstawiciel Krajowego Reprezentanta EBC*L w Polsce, Dyrektor VI PLO w Opolu – mgr Piotr Szafors, Pani dr Anna Rajchel – doradca zawodowy w VI PLO.

Opiekunem merytorycznym i organizacyjnym seminarium była dr Anna Mijal z Katedry Organizacji i Zarządzania.
Dziekan Wydziału Ekonomicznego, prof. dr hab. Janusz Słodczyk wręczył listy gratulacyjne Panu Piotrowi Kusber oraz Panu Tomaszowi Góra z tytułu udziału w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Biznesowej Champions League 2008 w Wiedniu.

Prof. J. Słodczyk, prof. J. Dziechciarz oraz Pani A. Cisło przekazali certyfikaty kompetencji biznesowych EBC*L uczestnikom projektu „Startuj z EBC*L-em – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L szansą dla studentów UO na podniesienie konkurencyjności na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Projekt był współfinansowany przez Samorząd województwa Opolskiego w ramach konkursu „Małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania naukowo-dydaktyczne w 2008 r.” . W wybranych zajęciach, realizowanych w ramach szkolenia uczestniczyły także uczennice VI PLO, które otrzymały stosowne zaświadczenia.

W drugiej części seminarium prof. J. Dziechciarz przedstawił problematykę europejskiego wymiaru certyfikacji kompetencji biznesowych, szeroko nawiązując do sytuacji w Polsce oraz w woj. opolskim.
W końcowej części seminarium Pani Anna Cisło przedstawiła Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Biznesowej Champions League z punktu widzenia już zdobytego doświadczenia i perspektyw rozwoju w przyszłości.