Zaznacz stronę

dr Tomasz Sowiński

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 57
telefon: (77) 40 16 867
e-mail: tsowinski@uni.opole.pl
konsultacje

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

  • Doktor nauk ekonomicznych

 

Podstawowe obszary badawcze:

  • Rola i miejsce kapitału ludzkiego w gospodarce

 

Prowadzone przedmioty:

  • Historia myśli ekonomicznej

  • Ekonometria

  • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

  • Prognozowanie i symulacje procesów mikroekonomicznych

  • Badania operacyjne

 

Pełnione funkcje:

  • Członek Rady Wydziału

  • Członek zespołu Centrum Partnerstwo Wschodnie

Ważniejsze publikacje:

współautor: Grzegorz Stolarczyk – „Konkurencyjność regionów a poziom życia ludności w Polsce w okresie transformacji” Zeszyty Naukowe UO: Procesy i kierunki przemian gospodarczych i społecznych w Polsce w okresie transformacji, pod redakcja Zbigniewa Mikołajewicza, Opole 2004 s. 221-231

współautor: Grzegorz Stolarczyk – „Dynamiczna miara rozwoju Hellwiga jako jedna z metod pomiaru i porównywania poziomu życia i konkurencyjności regionów” Modelowanie procesów ekonomicznych wybrane zagadnienia. pod redakcją Krystyny Hanusik, Opole 2005 s. 239-252

„Koncepcja klastrów jako jeden z elementów podnoszenia poziomu konkurencyjności regionów” Partnerstwo w regionie, pod redakcją Jana Karwowskiego, Szczecin 2004 s. 345-350

Przestrzenne zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego w rolnictwie” Prace Komisji Naukowych PAN Katowice 2006 zeszyt nr 23

„ Ocena i rozwój kapitału ludzkiego w rolnictwie polskim” Prace Komisji Naukowych PAN Katowice 2005 zeszyt nr 29 s. 176-180

„Konkurencyjność regionów wiejskich” Prace Komisji Naukowych PAN Katowice 2004 zeszyt nr 28 s. 154-156

„System gospodarczych ubezpieczeń rolniczych w Polsce” Prace Komisji Naukowych PAN Katowice 2003 zeszyt nr 27s. 126-128

„ Wpływ aglomeracji miejskich na konkurencyjność regionów w Polsce” Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską. pod redakcją Janusza Słodczyka, Opole 2004 s. 269-277

„Przestrzenna analiza zasobów kapitału ludzkiego w Polsce w perspektywie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy” [w:] Gospodarcze i społeczne skutki akcesu Polski do Unii Europejskiej doświadczenia i wnioski po I roku obecności w strukturach unijnych. pod red. Z. Mikołajewicza, Opole 2006

„Sowiński T., Zasoby kapitału ludzkiego na wsi a możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich, pod. red. S. Sokołowskiej, Opole 2006

Sowiński T., Zasoby kapitału ludzkiego w miastach a rozwój gospodarczy regionu, [w:] Mechanizmy i uwarunkowania konkurencyjności miast, pod red. J. Słodczyka, E. Szafranek, Opole 2008

Przestrzenne zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego a rozwój gospodarczy [w:] Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce, pod red. D. Kopycińskiej, Szczecin 2008, s. 39-49http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/90/3.pdf

Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań jakości kapitału [w:] Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, pod red. D. Kopycińskiej, Szczecin 2009, s. 68-80 http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/100/5.pdf

Autorstwo/współautorstwo książek:

Przestrzenne zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce w latach 1988-2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009