Zaznacz stronę

dr Teresa Maszczak

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 17
telefon: (77) 40 16 887
e-mail:
tmaszczak@uni.opole.pl  
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wyższe – mgr ekonomii, dr nauk ekonomicznych

Podstawowe obszary badawcze:

 • System informacyjny rachunkowości w zarządzaniu jednostką gospodarczą
 • Zarządzanie finansami
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

Prowadzone przedmioty:

 • Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość budżetowa

 • Rachunkowość finansowa

 • Rachunkowość grup kapitałowych

 • Rachunkowość ubezpieczeń

 • Metody analizy wartości

 • Wprowadzenie do badań naukowych

 • Seminarium naukowe

 • Zarządzanie kapitałem obrotowym

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Studiów Podyplomowych “Rachunkowość sektora finansów publicznych”
 • Opiekun Koła Naukowego Rachunkowości

Kierownik kursów:

 • “Główny Księgowy”
 • “Inwentaryzacja w firmie”
 • “Podstawy rachunkowości I stopnia”
 • “Samodzielny księgowy II stopnia”
 • “Podatkowa księga przychodów i rozchodów w firmie”
 • “Obsługa podatkowo-księgowa mikro, małej i średniej firmy”

Ważniejsze publikacje:

Maszczak Teresa: Obiektowy rachunek kosztów usług pasażerskiego transportu samochodowego na przykładzie PKS SA, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rachunkowość a controlling Nr 514, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 514, 2018, s. 247-255.

 

Maszczak Teresa: Company in a Global Environment and Intangible Assets, w: The Impact of Globalization on International Finance and Accounting / Procházka David (red.), Springer Proceedings in Business and Economics, 2018, Springer, s. 301-311.

 

Maszczak Teresa: Accounting policy in a modern enterprise, w: Proceedings of the International Conference : Theory and Applications in the Knowledge Economy : TAKE 2017 – Zagreb, Croatia, 12 to 14 July 2017 / Eduardo Tomé, Gaby Neumann, Blaženka Kneževi ( red. ), 2017, University of Zagreb, s. 55-67.

 

Maszczak Teresa: Inwentaryzacja w aspekcie koncepcji rzetelnego i jasnego obrazu, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 4 cz. 1, Uniwersytet Szczeciński, 2017, s. 167-179.

 

Maszczak Teresa: Rezerwy jako instrument kształtowania wyniku finansowego jednostki gospodarczej, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rachunkowość a controlling Nr 472, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, s. 227-235.

 

Maszczak Teresa: Sprawozdanie finansowe jednostki mikro a potrzeby informacyjne użytkowników, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rachunkowość a controlling Nr 440, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, s. 451-460.

 

Maszczak Teresa: Sprawozdawczość zintegrowana w aspekcie potrzeb informacyjnych zarządzania jednostką gospodarczą na globalnym rynku (INTEGRATED REPORTING IN TERMS OF INFORMATION NEEDS OF ENTERPRISE MANAGEMENT IN THE GLOBAL MARKET), w: MMK 2016: Mezinάrodní Masarykova konference pro doktorandy a mladѐ vѐdeckѐ pracovníky / Fučík Petr, Kroupová Magdaléna ( red.), 2016, Magnanimitas, s. 567-574 2015.

 

Maszczak Teresa: Zakres informacyjny uproszczonego sprawozdania finansowego jednostki małej, w: Nauki o Finansach Nr 3. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, s. 127-149.

 

Maszczak Teresa, „Organizacja rachunkowości w zarządzaniu jednostką gospodarczą”, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling Nr 251. Wrocław 2012 r., s. 339 – 349.

 

Maszczak Teresa, „Rachunek zysków i strat w aspekcie potrzeb informacyjnych użytkowników”, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling Nr 181, Wrocław 2011 r., s. 403 – 410.

 

Maszczak Teresa, „Normowanie kosztów robocizny w jednostkach przetwórstwa mleczarskiego”, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami Nr 122, Wrocław 2010 r., s. 335 – 344.

 

Maszczak Teresa, „System informacyjny rachunkowości w gospodarce rynkowej”, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy.

 

Maszczak Teresa, „Normowanie kosztów zużycia materiałów”, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Systemy zarządzania kosztami i wynikami Nr 58, Wrocław 2009 r., s. 281 – 286.

 

Maszczak Teresa, „Procedury ustalania kosztu wytworzenia produktów mleczarskich”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Rachunkowość zarządcza a controlling Nr 1174, Wrocław 2007 r., s. 371-377.

 

Maszczak Teresa, „Rachunek kosztów i wyników na potrzeby zarządzania jednostkami spółdzielczymi przetwórstwa mleczarskiego”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Rachunkowość zarządcza a controlling Nr 1139, Wrocław 2006 r., s. 262-272.

 

Maszczak Teresa, „Budżetowanie kosztów w ośrodkach odpowiedzialności w OSM Lubin”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji Nr 1080, Wrocław 2005 r., s. 220-249;

 

Maszczak Teresa, „Rachunek kosztów i wyników w sektorze przetwórstwa mleczarskiego”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling Nr 1034, Wrocław 2004 r., s. 140-155.

 

Maszczak Teresa, „Szanse i zagrożenia dla polskiego sektora mleczarskiego w gospodarce rynkowej”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw Nr 987, Wrocław 2003 r., s. 318-323.

 

Maszczak Teresa, „System informacyjny rachunkowości”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling Nr 947, Wrocław 2002 r., s. 119-126.

 

Maszczak Teresa, „Rachunek kosztów i wyników w systemie rachunkowości”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Budżetowanie przychodów i kosztów Nr 831, Wrocław 1999 r., s. 127-130.

 

Maszczak Teresa, Andrzej Maszczak „Rachunek kosztów i wyników w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Informacyjne wspomaganie controllingu Nr 798, Wrocław 1998 r., s. 144-147.

 

Maszczak Teresa, „O informacyjnej funkcji rachunku kosztów”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Informacyjne wspomaganie controllingu Nr 763, Wrocław 1997 r., s. 122-126.

 

 

Google Scholar

ResearchGate

ORCID ID