Zaznacz stronę

dr Monika Paradowska

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 21
telefon: (77) 40 16 871
e-mail: mparadowska@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:
 • Wyższe doktorskie

Podstawowe obszary badawcze:
 • Rozwój zrównoważony

 • Rozwój lokalny i regionalny

 • Systemy transportowe

 • Transport zrównoważony

 • Transport miejski

 • Logistyka

 • Integracja europejska

Prowadzone przedmioty:

Obecnie:

 • Proseminarium

 • Seminarium dyplomowe

 • Ekonomika transportu

 • Ekologistyka

 • Sustainable business

 • Institutional foundations of sustainable development

 • Co-operation knowledge and system change management for regional development

 • Foundations of sustainable development

 • Strategia i polityka rozwoju lokalnego i regionalnego

 • Zrównoważony rozwój miast

 • Podstawy zrównoważonego rozwoju

 • Ekonomia i przedsiębiorczość w ochronie środowiska

 • Polityka i ekonomika rozwoju lokalnego

 • Zarządzanie i planowanie systemów komunikacyjnych

 • Systemy transportowe miast i regionów

 • Zasady zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego

 • Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań zrównoważonego rozwoju

 • Procesy integracji z Unią Europejską

Niegdyś:

 • Ekonomia integracji europejskiej

 • Planowanie przestrzenne a zasada zrównoważonego rozwoju

 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych

 • Zarządzanie środowiskiem i metody jego wyceny

 • Strategia i polityka rozwoju lokalnego i regionalnego

 • Rozwój zrównoważony miast i regionów

 • Infrastruktura społeczno-techniczna miast

 • Planowanie i rewitalizacja obszarów przemysłowych

 • Ekonomika miast i regionów

 • Ekonomika i polityka rozwoju miast i gmin

Pełnione funkcje:
 • Opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju oikos Opole

 • Redaktor Naczelny czasopisma „Economic and Environmental Studies”

 • Opiekunka praktyk dla studentów kierunku Ekonomia (licencjat), specjalność Gospodarka Miejska i Regionalna

 • Członek Zespołu ds. Programów Kształcenia na kierunku Ekonomia (studia magisterskie) w kadencji 2012-2016

 • Członek Rady Wydziału Ekonomicznego UO w kadencji 2012-2016

 • Laureatka Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe (publikacja) w 2011 roku

Zagadnienia badawcze na seminarium dyplomowym:
 • Zrównoważony rozwój lokalny i regionalny
 • Teoretyczne i poznawcze aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Zrównoważony rozwój transportu
 • Znaczenie transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym
 • Wpływ integracji europejskiej na rozwój lokalny i regionalny
 • Problematyka kształtowania transportu miejskiego
 • Wspólna polityka transportowa UE
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze i ich znaczenie dla gospodarek regionalnych

Ważniejsze publikacje:

2016

 1. Paradowska M., Comparison of road safety policy objectives in Poland and in the European Union, [w:] „Transport Development Challenges in the Twenty-First Century”, Proceedings of the 2015 TranSopot Conference, red. Bąk, Wydawnictwo Springer, 2016. ISBN 978-3-319-26848-4, DOI 10.1007/978-3-319-26848-4_11, s. 103-123.
 2. Paradowska M., Efekty zewnętrzne transportu w kontekście globalnej sprawiedliwości, [w:] „Globalna Sprawiedliwość”, red. J. Słodczyk, O. Janikowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 151-162.
 3. Paradowska M., Platje J., Key challenges facing the European transport labour market, [w:] “Ordnungspolitische Diskurse. Discourses in Social Market Economy“, Discourse 2016 – 3, http://www.ordnungspolitisches-portal.com/Diskurse/Diskurse_2016-03.pdf

2015

 1. Paradowska M., Platje J., European sustainable urban development policy in the light of priorities of the Europe 2020 Strategy, [w:] „Journal of Economics and Management” Vol. 19 (1), 2015, s. 95-107.
 2. Paradowska M., Selected aspects of the quality of public transport in peripheral urban areas – case study of “Metalchem” area in Opole, [w:] „The responsible business. Protection, improvement & development”, B. Bartniczak, M. Ptak, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2015, s. 47-58.
 1. Paradowska M., Rozwój społeczno-gospodarczy a wyzwania polityki transportowej w Chinach i Indiach, [w:] „Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Wyzwania integracji i rozwoju”, red. E. Molendowski, A. Mroczek, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2015, s. 63-80.
 1. Paradowska M., Polityka zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego w krajach wschodzących na przykładzie stolicy Meksyku, [w:] „Folia Oeconomica” nr 313(2)/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 79-95. DOI: 10.18778/0208-6018.313.06, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/17187
 2. Paradowska M., Problematyka kształtowania zrównoważonych systemów transportowych peryferyjnych obszarów miast na przykładzie dzielnicy przemysłowej Metalchem w Opolu, [w:] „Studia i Prace WNEiZ” nr 42/2015 tom 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 79-88. DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-07, http://www.wneiz.pl/sip/numery/rok2015/studia-i-prace-wneiz-nr-42-2015-t-2/6860-problematyka-ksztaltowania-zrownowazonych-systemow-transportowych-peryferyjnych-obszarow-miast-na-przykladzie-dzielnicy-przemyslowej-metalchem-w-opolu

 

2014

 

 1. Paradowska M., Żegluga śródlądowa jako element zrównoważonego rozwoju systemów transportowych europejskich miast, [w:] „Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast”, red. Magdalena Śliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 73-86.
 1. Paradowska M., Platje J., Information costs and sustainable transport, [w:] „Challenges of sustainable development. From environment protection to quality of life”, red. B. Bartniczak, P. Rogala, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2014, s. 52-62.
 2. Paradowska M., Innowacje jako determinanta zrównoważonego rozwoju transportu w miastach, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” t. 341, 2014, s. 223-235.
 3. Paradowska M., Problems involved in the development of instruments supporting the creation of sustainable behaviour in transport, [w:] „ The Wroclaw School of Banking Research Journal” No. 1(39), 2014, s. 255-275
 4. Platje J., Paradowska M., Manual do przedmiotu “Ekonomika transportu”, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2014 (publikacja elektroniczna).

 

2013

 1. Szafranek E., Paradowska M., Śliwa M., Niezbędnik dyplomanta gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.
 2. Paradowska M., Selected problems of implementing internalisation as a tool of sustainable transport development, [w:] Conference Proceedings. International Scientific-Practical Conference “Actual problems of sustainable development in modern society: problems and prospects” 13-14 kwietnia 2013, s. 197-203.
 3. Paradowska M., Polityka zrównoważonego rozwoju transportu UE w kontekście wybranych aspektów ekonomiki miast polskich, [w:] „Ekonomia i Środowisko” 2013, nr 3 (46), s. 90-99.
 4. Pieczonka J., Paradowska M., Financial instruments towards sustainable transport – effectiveness and efficiency, [w:] „Economic and Environmental Studies” Vol. 13, No.4 (28/2013).
 5. Paradowska M., Selected problems of creating sustainable consumer behaviour in individual transport, [w:] „Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania”, red. A Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, tom 318, s. 353-363, http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/adv_search.php?tyt_czas=Prace+Naukowe+Uniwersytetu+Ekonomicznego+we+Wroc%C5%82awiu&rok=2013&num=nr%20318

 

2012

 1. Paradowska M., Platje J., Selected socio-economic aspects of using biofuels in Poland, [w:] “Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University”, Issue 4/2012 (75), s. 113-117, http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Natural/Vkdpu/2012_4/113.pdf
 2. Paradowska M., Zrównoważony transport i jego wpływ na międzynarodowy handel i inwestycje, [w:] „Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 267, t. 2,  J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk (red.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012 s. 155-167.
 3. Paradowska M. China’s urban transport. Challenges and policy issues, [w:] „ Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 257, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 125-138.
 4. Paradowska M., Platje J., Wybrane aspekty wdrażania rozwiązań transportowo-logistycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju polskich miast, [w:] „Studia Miejskie” nr 6, 2012, s. 51-63.
 5. Paradowska M., Akceptacja publiczna jako element kształtowania zrównoważonych systemów transportu w miastach, [w:] „Handel wewnętrzny” tom 3, 2012, s. 228-239.
 6. Paradowska M., ITS a nowelizacja ustawy o drogach publicznych, [w:] „Inwestycje sektora publicznego” nr 11, 2012.

2011

 1.  Paradowska M., Platje J., Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie transportowym, Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 2. Paradowska M., Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską – przykład aglomeracji wrocławskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.
 3. Paradowska M. Transport as an area of cooperation between integrating countries in Europe and Asia, [w:] „ Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 191, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 82-90.
 4. Paradowska M., Integracja z Unią Europejską – szansa czy zagrożenie dla rozwoju zrównoważonego transportu w polskich miastach i aglomeracjach?, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 221, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, Wrocław 2011, s.             517-529.
 5. Paradowska M., Inteligentne systemy transportowe, [w:] „Inwestycje sektora publicznego”, 2011, nr 12, s. 50-54.
 6. Paradowska M., Finanse behawioralne, [w:] „Kryzys finansowy 2008 – przyczyny i przebieg”, red. J. Rymarczyk, M. Wróbel, D. Kopiński, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2011.
 7. Paradowska M., Intelligent transport systems as a tool of urban transport improvement, [w]: „Economic and Environmental Studies”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Vol. 11, No. 4 (20/2011).

2010

 1. Paradowska M., Problems of creating sustainable urban transport systems in European and Asian cities, [w:] „Research Papers of Wroclaw University of Economics”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 186-196.
 2. Paradowska M., European Union’s initiatives towards sustainable urban transport, [w]: „Economic and Environmental Studies”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Vol. 10, No. 4 (16/2010), s. 407-438.

2009

 1. Paradowska M., Realizacja idei zrównoważonego transportu we Wspólnej Polityce Transportowej UE, [w:] „Regionalizm i lokalizacja”, J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk (red.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2009, s. 319-329.

2008

 1. Paradowska M., Transport jako obszar współpracy wybranych ugrupowań integracyjnych, [w:] „Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze”, red.: K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 578-599.
 2. Paradowska M., Inteligentne systemy transportowe jako nowa metoda zarządzania w Unii Europejskiej, [w:] Regionalizacja globalizacji, tom 2, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2008, s. 122-131.
 3. Paradowska M., Possibilities for Sustainable Transport in Wrocław (Poland), [w:] “Economic and Environmental Studies 2008/11 – current issues of sustainable development – transformation, education and business”, red. Platje, J. Słodczyk, D. Ramsey, s. 77-88.
 4. Paradowska M., Międzynarodowy rynek węgla, [w:] „Międzynarodowe rynki towarowe”, red. J. Rymarczyk, M. Niemiec, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2008, s. 133-159.
 5. Paradowska M., Światowy rynek farmaceutyczny, w: „Międzynarodowe rynki towarowe”, red. J. Rymarczyk, M. Niemiec, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2008, s. 333-362.

2007

 1. Paradowska M., Działalność organizacji proekologicznych w Europie na rzecz transportu zrównoważonego, [w:] „Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie. Materiały konferencyjne. Tom 2”, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 139-148.
 2. Paradowska M., Platje J., Mikro i makroekonomia dla logistyków, Wydawnictwo CL-Consulting i Logistyka Sp. z o.o., Wrocław 2007.
 3. Paradowska M., Transport międzynarodowy, [w:] „Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym”, red J. Rymarczyk, M. Niemiec, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2007, s. 100-126.

2006

 1. Paradowska M., Unijne metody internalizacji kosztów zewnętrznych transportu a sytuacja w Polsce, [w]: „Zeszyty Naukowe Logistyka i Transport” MWSLiT, nr 1(2)/2006, Wrocław 2006, s. 43-54.
 2. Paradowska M., Sustainable transport. External costs of transport, [w]: „Economic and Environmental Studies No. 8/2006”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 117-127.
 3. Paradowska M., CAN – Wspólnota Andyjska, [w:] „Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne”; red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2006, s. 98-127.
 4. Paradowska M., Rabiega A., Wspólny Rynek Ameryki Środkowej (CACM), [w:] “Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne”; red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2006, s. 128-149.
 5. Brzęczek D., Czernichowski K., Malchar D., Paradowska M., Rozumienie pojęcia „tolerancja” przez młodzież, [w:] „Projektowanie pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych”, red. A. Krajna, E. Małkiewicz, Wydawnictwo MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 245-253.

2005

Paradowska M., Transeuropejskie Sieci Transportowe –  TEN-T, [w:] „Zeszyty Naukowe Logistyka i Transport” MWSLiT, nr 1/2005, Wrocław 2005,  s. 47-55.

 

Inne informacje nie umieszczone w powyższych działach:

Zagadnienia badawcze na seminarium dyplomowym:

 • Zrównoważony rozwój lokalny i regionalny
 • Teoretyczne i poznawcze aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Zrównoważony rozwój transportu
 • Znaczenie transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym
 • Wpływ integracji europejskiej na rozwój lokalny i regionalny
 • Problematyka kształtowania transportu miejskiego
 • Wspólna polityka transportowa UE
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze i ich znaczenie dla gospodarek regionalnych

Tematy prac obronionych w 2014 roku:

 1. Organizacja i finansowanie zadań oświatowych w gminie Izbicko
 2. Wpływ migracji zarobkowych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego
 3. Wpływ dofinansowania w ramach środków pomocowych Unii Europejskiej na rozwój gminy Strzelce Opolskie
 4. Atrakcyjność turystyczna gminy Kolonowskie
 5. Wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Rudniki
 6. Efektywność wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostkę samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Izbicko
 7. Rewitalizacja Kluczborka i jej wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy miasta
 8. Wpływ funduszy unijnych na jakość życia mieszkańców Radomska na przełomie lat 2007-2013
 9. Rola promocji w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy na przykładzie gminy Zawadzkie
 10. Rynek pracy i problem bezrobocia w gminie Rudniki w latach 2009-2012
 11. Bezrobocie oraz formy aktywizacji zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2007-2012
 12. Polityka przeciwdziałania bezrobociu w powiecie sieradzkim
 13. Wpływ zagrożeń naturalnych na proces rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu raciborskiego w latach 2008-2013
 14. Finansowanie zmian przestrzeni publicznej a rozwój społeczno-gospodarczy miasta na przykładzie Strzelec Opolskich
 15. Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w latach 2000 – 2012

Tematy prac obronionych w 2013 roku:

 1. Źródła dochodów budżetu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Tarnów Opolski
 2. Przyczyny i skutki bezrobocia na przykładzie województwa opolskiego
 3. Wpływ podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozwój Radomska
 4. Budżety jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Kolonowskie
 5. Bezrobocie i sposoby zapobiegania bezrobociu w województwie opolskim
 6. Zagospodarowanie turystyczne na przykładzie województwa opolskiego
 7. Innowacyjność oraz polityka na rzecz innowacyjności w Polsce
 8. Skuteczność instrumentów promocji miasta na przykładzie Opola
 9. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gminy Reńska Wieś w latach 2007-2012
 10. Poziom życia ludności i jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gmin powiatu nyskiego
 11. Struktura dochodów i wydatków budżetowych oraz realizacja zadań własnych na przykładzie gminy Strzelce Opolskie
 12. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Dobrodzień w latach 2007-2012
 13. Polityka rozwoju gminy wiejskiej na przykładzie gminy Rudniki
 14. Rewitalizacja obszarów miejskich i jej wpływ na jakość życia na przykładzie Opola

Tematy prac obronionych w 2012 roku:

 1. Atrakcyjność turystyczna Gminy Janów (w powiecie częstochowskim).
 2. Atrakcyjność turystyczna gminy Lewin Brzeski.
 3. Infrastruktura społeczno-gospodarcza i jej wpływ na jakość życia mieszkańców gminy Lewin Brzeski.
 4. Wdrażanie wspólnej waluty euro – szanse i zagrożenia dla Polski związane z przyjęciem euro.
 5. Wpływ dofinansowania z unii europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Biała w latach 2000-2010.
 6. Wpływ gospodarki odpadami na rozwój społeczno-gospodarczy miasta i gminy Chojnów.
 7. Wpływ infrastruktury transportu na atrakcyjność inwestycyjną regionu na przykładzie województwa opolskiego.
 8. Wpływ kapitału społecznego na rozwój społeczno-gospodarczy Opola.
 9. Wpływ organizacji pozarządowych na rozwój lokalny, na przykładzie stowarzyszenia „Panorama Wierzbia”.
 10. Wpływ rewitalizacji obszarów kryzysowych miasta na jego rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie Kędzierzyna-Koźla.