Zaznacz stronę

dr Maria Śmigielska

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 5
telefon: (77) 40 16 889
e-mail: nar63ok@uni.opole.pl
konsultacje

 

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii – PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, ZGRiRW, Warszawa

 • uprawnienia audytora wewnętrznego Senior Quality Manager – norma ISO serii 9000 i 14000 do wykonywania auditu dla branży turystyczno-hotelarskiej; KEMA Polska – członek Międzynar. Sieci Oceny Systemów Jakości i Certyfikacji – IQNET + Cen. Eduk..Kadr Turyst. (Nr rej. 40/MJ – AW/KEMA PL);

 • uprawnienia do wykonywania prognoz w zakresie „Sporządzania prognoz skutków wpływu planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko” – TROTECH Warszawa;
  pilot wycieczek – uprawnienia państwowe nr/CARDNO:1531;

 • Studia podyplomowe „Rozwój obszarów wiejskich” AR Szczecin/CDR w Brwinowie; – specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich

 • uprawnienia wychowawcy kolonii nr 8/67/3/77

 • mgr geografii WSP w Kielcach (aktualnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego) – specjalność nauczycielska

Podstawowe obszary badawcze:

 • geografia turystyczna w tym: Polski (głównie woj. opolskiego i pogranicza polsko-czeskiego), krajów biblijnych oraz wybranych krajów Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina);

 • geografia wsi i rolnictwa w tym: kształtowanie wielofunkcyjnego rozwoju wsi w dobie gospodarki zarządzania wieloszczeblowego z uwzględnieniem obszarów przyrodniczo cennych (głównie woj. opolskiego i świętokrzyskiego);

 • geografia gospodarcza w tym: głównie krajów Europy Wschodniej;

 • dydaktyka geografii ( + Przyrody, Szkolnego Doradcy Zawodowego, Menedżera turystyki szkolnej) w tym: opracowywanie programów kształcenia ustawicznego dla nauczycieli w formie studiów podyplomowych/kursów kwalifikacyjnych lub doskonalących;

 • zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych w tym z UE;

 • planowanie przestrzenne w tym: zagospodarowanie turystyczno -rekreacyjnych głównie obiektów agroturystycznych oraz na terenach przyrodniczo-cennych;

 • kształtowanie polityki turystycznej na poziomie lokalnym i regionalnym w tym: budowanie sieci markowych produktów turystycznych Polski oraz inicjowania i rozwój klastrów turystycznych;

Prowadzone przedmioty:

 • Blok I – przedmioty kierunkowe:
  kierunek: Zarządzania I o
  Zarządzanie projektami
  kierunek: Gospodarka przestrzenna I o
  Planowanie i zagospodarowanie obszarów wiejskich

 • Blok II – przedmioty specjalizacyjne:
  Kierunek – Zarządzanie I o sp. Zrządzanie turystyka
  Podstawy turystyki
  Ekonomika turystyki i rekreacji
  Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
  Zarządzanie turystyką
  Krajoznawstwo
  Proseminarium i seminarium dyplomowe

 • Blok III – kursy stałe wydziałowe (do wyboru):
  kierunek: Gospodarka przestrzenna I o
  Fundusze w gospodarce przestrzennej
  Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
  kierunek:
  Kształtowanie atrakcyjności turystycznej miast i regionów
  Fundusze unijne w rozwoju regionalnym
  kierunek: Ekonomia II o sp. Gospodarka miejska i regionalna)
  Warunki i pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych
  Tereny wiejskie i ich restrukturyzacja
  kierunek: zarządzania I o sp. Zarządzanie turystyką
  Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
  Atrakcyjność miast i regionów
  Agro i ekoturystyka

  Promotor prac magisterskich (77), licencjackich ponad 250 szt.. Kilka prac magisterskich uzyskało nagrody lub wyróżnienia np. 1996, 1997 – WFOŚiGW w Opolu

Pełnione funkcje:

 • Polskiego Towarzystwa Geograficznego O/Opole – przewodnicząc Komisja Nauk Rolniczych PAN O/Katowice – członek

 • Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – członek

 • Opolski Klub Krajoznawczy PTTK ORSO – członek

 • Państwowa Komisja ds. pilotażu przy Urzędzie Wojewódzkim w Opolu – członek (Zarządzenie nr 49/99 z dnia 20.V. 1999 + 169/211 MWO z dn. 14.X.2011);

 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu – członek/egzaminator w zakresie: technik obsługi ruchu turystycznego; technik ochrony środowiska (Decyzja 341[05]/8-01867/07; egz. maturalnego z geografii (Nr ew. 836400825)

 • Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – członek Zarządu,

 • Kluczborsko – Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna – członek honorowy + założyciel/koordynator merytoryczny Klastra Turystycznego woj. opolskiego e- KOLOT „Kraina miodu i mleka”;

 • Członek Panelu Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. opolskiego na lata 2007-2013:
  Os priorytetowa 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
  poddziałanie 1.4.1. Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa
  poddziałanie 1.4.2. Usługi turystyczno-rekreacyjne świadczone przez sektor publiczny
  poddziałanie 5.1.1. Wsparcie Regionalnej Infrastruktury Edukacyjnej

 • Opiekun praktyk dla kierunku Zarządzanie Io sp. Zarządzanie turystyką

Ważniejsze publikacje:

Śmigielska M., (red) [2012] – Kościołki drewniane Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej, KOLOT, Kluczbork, ISBN 978-83-926926-0-7;

Śmigielska M., (red) [2011] – Szlakiem kościołków drewnianych w powiecie kluczborski i oleskim, Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ISBN 97883-920243-7-0;

Śmigielska M., (red) [2010] – Kreuzburger und Rosenberger Land fur das Wochenende/Ziemia Kluczborsko-Oleska na weekend, KOLOT, ISBN978-83-920243-9-7;

Śmigielska M.,(red) [2010] – Chronik der Partnerschaft der Landkreise Kluczbork – Bad Durkheim/Kronika Partnerstwa Powiatów Kluczbork – Bad Durkheim 2000 – 2010, Starostwo Powiatowe Kluczbork, ISBN 978-83-920526-3-3;

Śmigielska M., [2010] – O roli społeczności lokalnej w rozwoju agro i ekoturystyki na Opolszczyźnie[w:] Wieś i rolnictwo w procesie przemian. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich pod red. nauk. St. Sokołowskiej i A. Mijal, ISBN 978-83-7395-389-5, ss. 157 – 175;

Щмигельска М., (ред. научный) [2010] – Экономические указатели направления сотрудничества между Польшей и Россией (стимуляторы и детерминанты), ИО Опольский Университет, ISBN 978-83-60939-65-9, Rozdział 2 Turystyka jako potencjalny stymulator rozwoju współpracy między Polską a Rosją + ЧАСТЬ II Раздел 4 – Создание геопарков как потенциальных мест туристического назначения;

Śmigielska M. (red.) [2009] – Brandenburg Und die Kreise Olesno Und Kluczbork erholung pur, Kluczbork/KOLOT;

Śmigielska M. (red.) [2009] – O procesie powstawania inicjatywy klastrowej „Krainy Miodowo-Mlecznej”, Rekapitulacja działań (2000-2009), wydanie w j. polskim i niemieckim, Kluczbork, s.160.

Śmigielska M., [2008] – Rozdział: Wzmocnienie rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej miast woj. opolskiego poprzez projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej [w:] Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, ss.277-284

Słodczyk J., Śmigielska M., (red.) [2008] – Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacyjnych Opole

Śmigielska M. [2008] – Projekty jako środek unowocześniania procesu dydaktycznego – aspekty teoretyczne i praktyczne UO&UW Opole;

Śmigielska M., [2007]- Rozdział: Polish underground tourist routes as new attractions for touring, [w:] Strzyż M.,(red)- Geography in the regional studies. Tom V, IG AŚ Kielce, O/Kielecki PTG s. 245-249;

Śmigielska M.,(red.) [2007]- Szlakiem kościółków drewnianych w powiecie kluczborskim i oleskim, KOLOT, Kluczbork;

Śmigielska M., [2007]- Geografia i cywilizacja. Rozdział: Podziemnyje turiczieskije trassy i ich rol w rozwitii marocznych produktow turizma w Polsze,. Herzen State Pedagogical University of Russia St. Petersburg. ss.312-315

Śmigielska M., [2007]- Rozdział: Opolszczyzna jako potencjalny region rozwoju markowych produktów turystyki polskiej,[w:] Badania regionalne-wybrane problemy, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych. s. 139-155. IG AŚ Kielce;

Śmigielska M., [2007] – Rozdział: Powodzie w dolinie Odry ze szczególnym uwzględnieniem roku 1997, [w:] Badania regionalne-wybrane problemy, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych. s.503-513. Akademia Świętokrzyska Kielce;

Śmigielska M., [2007] – Rozdział: Lekcje geografii we współczesnym systemie edukacji szkolnej, [w:] Region w edukacji przyrodniczo-geograficznej, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych. s. 147-172. Akademia Świętokrzyska Kielce;

Śmigielska M., [2007] – Rozdział: Uczenie i nauczanie w procesie edukacji geograficznej (z doświadczeń opolskiego ośrodka akademickiego), [w:] Kształcenie geograficzne we współczesnym świecie. Różnorodność koncepcji kształcenia geograficznego. s. 181-190. Akademia Świętokrzyska Kielce;

Śmigielska M., [2007] – Rozdział: Rola i znaczenie szkolnego doradcy zawodowego w procesie edukacji młodzieży [w:] Doradztwo zawodowe w epoce ponowoczesnej – szanse i zadania., s.117-128. WSNS Lublin;

Śmigielska M., [2007] – Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej w woj. opolskim na rozwój i promocję turystyki, [w:] Rocznika Naukowy tom 6/2007, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie ss. 245-252

Śmigielska M., [2007] – Opolszczyzna jako potencjalny region rozwoju markowych produktów turystycznych, [w:] – Strzyż M., Świercz A., (red) – Badania regionalne – wybrane problemy, Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, tom III, IG AŚ Kielce, O/Kielecki PTG, Kielce, ss. 139-155;

Śmigielska M., [2007] – Ruch turystyczny w powiecie kluczborskim i oleskim – wybrane aspekty; KOLOT, Kluczbork/Olesno, ISBN 97889-920243-8-9;

Śmigielska M., [2006] – Gospodarstwa agroturystyczne w wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej województwa opolskiego. Tom, strony: zeszyt nr 30, Prace Komisji Naukowych PAN o/Katowice, ss. 162-164;

Śmigielska M., [2006] – Rozdział: The role and significance of tourism in the process of revitalizing rural landscape (a study of opole province Landszaftowiedienie [w:] – Teorija, metody, regionalnyje issledownia, praktyka.), Moskiewskij Geograficzeskij Uniwersytet im. Łomonosowa, Instytut Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, ss. 692-693;

Strzyż M., Śmigielska M., [2006] – Rozdział: The landscape synteheses and their practical use on example of opolskie and świętokrzyskie region Landszaftowiedienie: teorija, metody, regionalnyje issledownia, praktyka.,. Moskiewskij Geograficzeskij Uniwersytet im. Łomonosowa, Instytut Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa; s. 131

Śmigielska M., [2006] – Rozdział: Uwarunkowania i kierunki rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] St. Sokołowskiej i A. Mijal (red). – Wieś i rolnictwo w procesie zmian. UO Opole, ss. 217-230

Śmigielska M., (red) [2006] – W drodze do aktywizacji uczniów na lekcjach geografii, PTG/ Opole, Uniwersytet Opolski, Opole; s. 2 17-230, UO Opole;

Śmigielska M. (red) [2006] – Edukacja zawodowznawcza i projakościowa w szkole. Projekty w realizacji zadań Szkolnego Dorady Zawodowego, UO&UWr., Opole;

Śmigielska M., (red.) [2006] – Współpraca partnerska w procesie rozwoju usług turystycznych i aktywizacji wsi, KLOT, Starostwo Powiatowe w Kluczborku ISBN 83-920243-2-X, s.86

Śmigielska M., (red.) [2005] – Zajęcia terenowe w edukacji geograficznej – Polskie Towarzystwo Geograficzne O/Opolski, Opole;

Śmigielska M., (red) [2005] – Budowanie lokalnego produktu turystycznego – teoria i praktyka, KOLOT, Kluczbork

Śmigielska M., [2005] – Rzeczywisty i hipotetyczny produkt turystyczny Ziemi Kluczborsko- Oleskiej, [w:] Śmigielska M., red) – Budowanie lokalnego produktu turystycznego – teoria i praktyka, , KOLOT, Kluczbork, s. 78-87

Śmigielska M., [2005] – Produkty turystyczne Opolszczyzny i uwarunkowania ich rozwoju, [w:] Pieńkos K., (red) – Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego, WSE, Warszawa, s. 111-121

Śmigielska M., [2004] – „Odnowa wsi” jako instrument zmian krajobrazowych w regionie [w:] Strzyż M.(red) – Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, IG AŚ w Kielcach, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu IALE;

Śmigielska M., [2004] – Rekapitulacja przemian w gospodarce turystycznej w woj. opolskim [w:] Prace Naukowe Akademia Ekonomiczna Wrocław

Śmigielska M., Namysło P., [2004] – Krajowy Program Rolnośrodowiskowy jako instrument wspierający poprawę stanu środowiska przyrodniczego i sytuacji ekonomicznej rolników (studium np. woj. opolskiego), Prace Komisji Naukowych, PAN o/Katowice;

Śmigielska M., [2004] – Współpraca partnerska jako istotny element rozwoju lokalnego budowania mostów w procesie integrującej się Europy, Studium np. powiatu kluczborskiego[w:] Prace Naukowe Akademia Ekonomiczna Wrocław

Śmigielska M., [2004] – Etapowe budowanie rynku usług turystycznych w powiecie kluczborskim – od pomysłu do efektów [w:] Współpraca partnerska w procesie rozwoju usług turystycznych i aktywizacji wsi, KLOT, Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ISBN 83-920243-2-X, s. 39 – 42;

Śmigielska Maria (red.) [2004] – Współpraca partnerska w procesie rozwoju usług turystycznych i aktywizacji wsi, KLOT, Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ISBN 83-920243-2-X, s. 86

Śmigielska Maria (red.) [2004] – Środowisko lokalne a edukacja, UO, PTG Opole, ISBN 83 7395 056 7, s.191 + płyta

Śmigielska M., Słodczyk J., (red.) [2003] – Edukacja geograficzno-przyrodnicza w dobie globalizacji i integracji europejskiej, UO, PTG, Opole, ISBN 83-913247-7-X, s.139;

Śmigielska M., Słodczyk J., (red.) [2003] -Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej – sesje terenowe, UO, PTG, Opole, ISBN 83-913247-0-2, s.91;

Śmigielska M., Słodczyk J., (red.) [2003] -Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, UO, PTG, Opole, ISBN 83-913247-7-X, s.647;

Śmigielska M., Słodczyk J., (red.) [2003] -Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej, UO, PTG, Opole, ISBN 83-913247-0-2, s. 168;

Śmigielska M. (red.) [2003] – Podnoszenie jakości usług turystycznych, Agencja Profil Opole;

Śmigielska M., Karwaczyńska U., [2003] – Selected aspects In the Field of Waste Mangement in the Light of the Recent Polish Act on Waste [w:] Editors: Słodczyk J., Platje J. – Sustanable Waste Menagement, Economic and Environmental Studied No. 3/2003, Opole University, ISSN 1642-2597, ss. 59-66;

Śmigielska M., [2003] – Miejsca kultu religijnego na Śląsku Opolskim i ich znaczenie w procesie integracji europejskiej, [w:] Śmigielska M., Słodczyk J., (red.) – Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej – sesje terenowe, UO, PTG, Opole, ISBN 83-913247-0-2, ss 81-88;

Śmigielska M., Szawdylas J., [2003] – Rola i znaczenie Euroregionu „Pradziad” w rozwoju społeczno-gospodarczym rejonu pogranicza polsko-czeskiego – odcinek opolski, [w:] Śmigielska M., Słodczyk J., (red.) – Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej – sesje terenowe, UO, PTG, Opole, ISBN 83-913247-0-2, ss. 31-36;

Śmigielska M., [2003] – O potrzebie “ekologicznej modernizacji“ przestrzeni wiejskiej w dobie globalizacji i integracji europejskiej, [w:] – Śmigielska M., Słodczyk J., (red.) – Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej, UO, PTG, Opole, ISBN 83-913247-0-2, ss135-136;

Śmigielska M., [2003] – Śląsk Opolski jako region rozwoju gospodarki turystycznej, [w:] – Śmigielska M., Słodczyk J., (red.) – Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej, UO, PTG, Opole, ISBN 83-913247-0-2, ss.113 – 120;

Śmigielska M., [2003] – Ochrona środowiska w procesie wielofunkcyjnego rozwoju polskiej wsi w okresie transformacji [w:] Pałka E. (red.) – Funkcje obszarów wiejskich w dobie transformacji gospodarki Polski, Akademia Świętokrzyska, IG w Kielcach, ISBN 83-91-98-81-0-4;

Wrona A., Śmigielska M., Klecha J., [2003] – Problemy zagospodarowania wyrobiskowych zbiorników wodnych w świetle zrównoważonego rozwoju gmin zachodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego [w:] Śmigielska M., Słodczyk J., (red.) – Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, UO, PTG, Opole, ISBN 83-913247-7-X, ss. 173-179;

Śmigielska M. (red.) [2001] – Kształtowanie gospodarki rolnej i turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym w procesie tworzenia „Wspólnej Europy”, Agencja Mawex – Maria Śmigielska, Narok, druk – Sindruk Opole, ISBN 83-914687-6-3, s.155;

Śmigielska Maria [2002] – Aspekty przekształceń wsi, rolnictwa i turystyki na Śląsku Opolskim w procesie integracji europejskiej [w:] Śmigielska M. (red.) – Kształtowanie gospodarki rolnej i turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym w procesie tworzenia „Wspólnej Europy”, Agencja Mawex – Maria Śmigielska, Narok, druk – Sindruk Opole, ISBN 83-914687-6-3, ss. 5 -15;

Wrona A., Śmigielska M., [2002] – Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju gminy Spytkowice położonej w powiecie wadowickim [w:] Górka Z., Jelonek A, (red.) – Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IG i GP UJ w Krakowie, ISDN 83-88424-15-7, ss. 269-272;

Śmigielska M., [2002] – „Odnowa wsi” jako instrument wspierający „ekologiczna modernizacje” przestrzeni wiejskiej woj. Opolskiego [w:] Strzyż M.(red) – Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, IG AŚ w Kielcach, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu IALE, ISBN 83-915355-5-2, ss. 62-64; Śmigielska M., (red.) [2002] – Kształtowanie gospodarki rolnej i turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym w procesie tworzenia „Wspólnej Europy”, Agencja Mawex – Maria Śmigielska, Narok, druk – Sindruk Opole, ISBN 83-914687-6-3, s. 155;

Śmigielska M., (red) [2001] – Podnoszenie jakości usług turystycznych, Agencja Mawex – Maria Śmigielska + Agencja PROFIL, druk – Sindruk, Opole, ISBN 83-914687-0-4, s.97;

Śmigielska M., Wrona A., [2001] – Zmiany wybranych zanieczyszczeń wód płynących w przekrojach granicznych województwa śląskiego i opolskiego [w:] Kitowski J. – Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej – bilans dokonań, UMCS Lublin, PTG, Rzeszów, ISBN 83-88845-00-4, ss.29-30;

Śmigielska M., [2001] – Rolnictwo Opolszczyzny w okresie transformacji, Agencja Mawex – Maria Śmigielska, Narok, druk – „AD-GRAF” Kielce, ISBN 83-914687-4-7 Śmigielska M., (red) [2001] – Turystyka aktywna i agroturystyka UW Opole, Sindruk ISBN 83-913247-8-8;

Śmigielska M., Makowiecki J., [2000] – Zmiany w strukturze zasiewów i pogłowia zwierząt w gospodarstwach indywidualnych woj. opolskiego w okresie transformacji gospodarczej w zależności od warunków przyrodniczych [w:] Tomaszewski J., (red.) – Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia UW i PTG, ISBN 83-914459-0-9, ss. 209-210;

Śmigielska M., [2000] – Przemiany w rolnictwie w woj. opolskim w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Prace Komisji Naukowych, PAN o/Katowice zeszyt nr 24, Katowice, ss. 110;

Śmigielska M., (red) [2000] – Przemysł turystyczny na obszarach wiejskich u progu nowego tysiąclecia, Sindruk ISBN 83-914687-1-2, s.117 Szczęsny R., Śmigielska M. [1999] – Zmiany w pogłowiu zwierząt gospodarskich w okresie transformacji w woj. opolskim, [w:] Prace Komisji Naukowych, PAN o/Katowice zeszyt nr 23, Katowice ISBN 83-87819-45-X, ss. 81-83;

Śmigielska M., Steineke S. [1998] – Diagnoza i kierunki rozwoju produktu turystycznego dla śląska Opolskiego, ARO S.A. s.78

Śmigielska Maria [1998] – Walory turystyczno-wypoczynkowe obszarów prawnie chronionych w woj. opolskim [w:] Wielofunkcyjny rozwój wsi a ochrona środowiska, UO UM w Opolu, ISBN 83-914687-9-8, s. 59;

Śmigielska M., (red) [1998] – Diagnoza i kierunki rozwoju produktu turystycznego dla Śląska Opolskiego, ARO S.A. s. 78

Śmigielska M., (red) [1998] – Wielofunkcyjny rozwój wsi a ochrona środowiska, UO UM w Opolu, ISBN 83-914687-9-8, s. 59;

Śmigielska M., [1997] – Możliwości rozwoju agroturystyki na Śląsku Opolskim, Studium diagnostyczno-modelowe, UW, ARO S.A. Opole, s. 67

Śmigielska M. [1997] – Turystyka województwa opolskiego. Stan i strategia rozwoju, ARO S.A., UW w Opolu;

Śmigielska M., [1997] – Model i strategia rozwoju turystyki dla Śląska Opolskiego – wybrane zagadnienia, ARO S.A., UW w Opolu, ISBN 83-903006-0-5;

Śmigielska Maria [1996] – Aktywizacja gospodarcza gmin pogranicza polsko-czeskiego przez rozwój przemysłu turystycznego, [w:] Heffner K., Drobek W. – Strefa pogranicza Polska – Czechy. Procesy transformacji i rozwoju, PIN IŚ w Opolu, ISBN 83-7126-077-6; ss. 287-289;

Śmigielska M., Koziej M., [1993] – Rolnictwo regionu świętokrzyskiego [w:]

Śmigielska M., Falkowski J., Koziej M. (red.) – Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych, Materiały X Ogólnopolskiego Seminarium geograficzno-Rolniczego, IG WSP Kielce, PTG Sekcja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, IG UM. Kopernika w Toruniu, ss. 111-114;

Śmigielska M., Falkowski J., Koziej M. (red.) [1993] – Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych, materiały X Ogólnopolskiego Seminarium geograficzno-Rolniczego, IG WSP Kielce, PTG Sekcja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, IG UM. Kopernika w Toruniu, s.135

Inne:

Ukończone szkolenia i kursy w tym branżowe: 2011 – „e-Marketing” i „Tworzenie Systemu Informacji Turystycznej w gminie i regionie” – POT/ECORYS; Opole-Warszawa

2003 – ukończenie szkolenia w zakresie „Rozwoju lokalnego rynku usług turystycznych” przeprowadzonego przez ETI – Trewir (Niemcy);

1996 – udział w 10 dniowym szkolenie i uzyskanie certyfikatu – „Rozwój inwestycji w sektorze turystycznym” – PIZ i KPMG Warszawa;

1996 – ukończenie 3 – miesięcznego kursu „Rewitalizacja terenów wiejskich” z 2 tygodniowym pobytem studialnym w Niemczech – organizator Europejski Instytut Turystyki w Trewirze – Nadrenia – Palatynat;

Ukończone szkolenia i kursy dotyczące zarządzania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE: 2011 – cykl szkoleń dotyczących RPO WO prowadzonych przez Euro. Logistics SC 1) „Kontrola oraz audyt projektów w tym nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach RPO WO 2007-2013” 2) „Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013”; 3) „Zastosowanie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku VAT w kontekście realizacji projektów RPO WO 2007-2013”; 4) „Przygotowanie i realizacja projektów partnerskich (partnerstwo jst oraz partnerstwa publiczno-prawne) w ramach RPO WO 2007-2013”;

2010 – „Ocena oddziaływań na środowisko w kontekście RPO WO 2007-2013” Euro. Logistics SC;

2008 – szkolenie dla ekspertów i asesorów powołanych do oceny projektów realizowanych w ramach RPO WO na lata 2007-2013 w zakresie studium wykonalności ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowo – ekonomicznej projektów wpieranych w ramach EFRR, LEM TECH Konsulting Sp.z.o.o. Opole;

2008 – Warsztaty tworzenia projektów miękkich i przygotowania wniosków do Funduszy Unijnych dla szkól wyższych w l. 2007-2013”, EUROPOINT Kraków;

2008 – „Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III Priorytetu PO KL” EN COM Warszawa;

2007 – „Fundusze unijne dla szkół wyższych”, EUROPOINT Kraków;

Organizacja konferencji w tym:  z udziałem gości zagranicznych 2010 – Ekonomiczne drogowskazy współpracy Polska – Rosja/ Экономические указатели направления сотрудничества между Польшей и Россией (стимуляторы и детерминанты); Opole 18.X.2010;

od 2000 r i nadal – kierownik corocznie organizowanych przez władze samorządowe głównie Ziemi Kluczborsko-Oleskiej, KOLOT oraz Uniwersytet Opolski z udziałem partnerów zagranicznych MIĘDZYNARODOWYCH SEMINARIÓW NAUKOWO – SZKOLENIOWYCH mających na celu kształtowanie przestrzeni turystycznej, podnoszenia jakości i internacjonalizacji usług świadczonych przez lokalnych gestorów w kontekście wielofunkcyjnego rozwoju wsi w gospodarce zarządzania wieloszczeblowego

2012 – XIII nt.”Integracja działan w zakresie rozwoju i promocji turystyki wiejskiej np. klastra turystycznego „Kraina Miodu i mleka” w woj. opolskim”, Kluczbork/Olesno/Opole, 22-24. X 2012;

2011 – XI nt. „Internacjonalizacja lokalnego produktu turystycznego – teoria i praktyka Odry, Kluczbork 14-15IX.2011;

2010 – XII nt. „Lokalny i regionalny produkt w wirtualnej przestrzeni turystycznej dorzecza”, Kluczbork, 16-17. XII. 2010;

2009 – X nt.”Tworzenie marki turystycznej regionu – teoria i praktyka”, Kluczbork, 10.VII.2009;

2008 – IX nt. „Promocja turystycznego wizerunku wsi opolskiej – wymiar i wyzwania”, Bogacica 27.X.2008;

2007 – – VIII nt. „Możliwości wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego w turystyce”, Chocianowice, 28. IX. 2007;

2006 – – VII nt. „Kategoryzacja obiektów wiejskiej bazy noclegowej – drogą do podnoszenia jakości usług turystycznych”, Kluczbork, 24X.2006

2005 – – VI nt. „Budowanie lokalnego produktu turystycznego”, Olesno-Borki Małe, 8-9 VI.2005;

2004 – V nt. „Możliwości rozwoju lokalnego rynku usług turystyczno – rekreacyjnych i aktywizacji obszarów wiejskich w kontekście współpracy partnerskiej”, Kluczbork 10-11.IX.2004

2003 – IV nt. Jak wypromować lokalny produkt turystyczny, aby osiągnąć sukces w rozwoju gospodarczym regionu? Opole/Kluczbork, 11-14.IX.2003;

2002 – III nt. Kształtowanie gospodarki rolnej i turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym w procesie tworzenia „Wspólnej Europy”, Kluczbork;9-10.IX.2002;

2001 – II nt. Jakość usług turystycznych i ekologizacja rolnictwa w aspekcie dostosowania do standardów Unii Europejskiej, Kluczbork 17-19.V.2001;

2000 – I nt. Przemysł turystyczny na obszarach wiejskich, Kluczbork 23-25 III. 2000 r.;

2004 – Seminarium naukowo-szkoleniowe nt. „Środowisko lokalne a edukacja” Opole (UO i O/Oddział PTG);

2003 – Konferencja międzynarodowa połączona ze Zjazdem Geografów „Śląsk Opolski – geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej” Opole (UO i o/Opole PTG);

2003 – Regionalne seminarium krajoznawcze nt. Poznajemy walory krajoznawczo-turystyczne powiatu kluczborskiego, Byczyna, (wspólnie z Klubem Krajoznawców PTTK w Opolu),

1999 – konferencja naukowa krajowa nt. „Wielofunkcyjny rozwój wsi a ochrona środowiska”, Opole 9 XII, organizator UO;

1999 – współorganizator międzynarodowej konferencji nt. „Scence teachers education programme” Opole 8-9 luty 1999 r. (w ramach TEMPUS – JEP 12224/97);

1999 – sesja naukowa nt. System „Człowiek – Środowisko -Gospodarka” – progu XXI wieku, Moszna 20-21 luty, organizator UO;

1997 – seminarium szkoleniowe dla rolników nt. Jak prowadzić gospodarstwo agroturystyczne? 27 luty 1997 , Namysłów, UMiG – Ośrodek Promocji Gospodarczej

1997 – seminarium szkoleniowe nt. „Potencjalne możliwości i istniejące bariery w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich Śląska Opolskiego”; współorganizator (wspólnie z Związku Śląskich Rolników i Agroturystycznym Stowarzyszeniem Śląska Opolskiego; Opole, 01.XII. 1997r.;

1996 – seminarium polsko – czeskie nt. „Ścieżki rowerowe pogranicza polsko-czeskiego – stan i kierunki rozwoju” –referent wiodący oraz współorganizacja, UMiG Otmuchów 18 listopad 1996 r.

1994- X Ogólnopolskiego Seminarium geograficzno-Rolniczego, Rolnictwo na obszarach wielofunkcyjnych, organizator: IG WSP Kielce, PTG Sekcja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Kielce

Udział w projektach badawczych i wdrożeniowych: 2012 – członek panelu ekspertów w projekcie cz/pl.PL 3.22/3.3.07/11.02781 pn. „Badania ruchu turystycznego na pograniczu pl – cz. szansą na profesjonalizację wspólnej oferty Regionów” – PRZEKRACZAMY GRANICE (EFRR)

2012 – członek panelu ekspertów w projekcie badań ewaluacyjnych pn. „Wpływ usług turystycznych na rozwój gospodarczy regionu” realizowanego przez Fund Eko Sp. J. na zlecenie UM WO;

2012 – członek zespołu realizującego projekt „ Dojrzały – aktywny, młody-sprawny” współfinansowanie ze środków PO FIO realizowany przez KOLOT;

2010- członek panelu ekspertów w projekcie badań ewaluacyjnych ”Identyfikacja i ocena podjętych lub planowanych do podjęcia lokalnych inicjatyw na terenach wiejskich w ramach PO KL w latach 2007-2013 w woj. opolskim” CASE – Doradcy Sp. z o.o.

2010 – kierownik merytoryczny tzw. małe granty realizowany przez UO WE & SW Polska –Wschód – współfinansowane ze środków UM WO w ramach przedsięwzięcia „Opolskie kwitnące – kreowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu” – Ekonomiczne drogowskazy współpracy między Polską a Rosją (stymulatory i determinanty);

2009 – kierownik merytoryczny międzynarodowego projektu realizowanego z partnerem niemieckim w ramach PRRO INNO EUROPE INNO NETS INNET „Innovation Ekspress (IE)” programu wsparcia współpracy międzynarodowej klastra w zakresie badań, rozwoju tech. lub/i innowacji pt. „Lokalny i regionalny produkt w wirtualnej przestrzeni turystycznej dorzecza Odry”

2009 – 2011 – członek zespołu realizującego międzynarodowy projekt „LISTENTO THE VOICE OF VILLAGES” realizowanego w ramach europejskiego programu współpracy transgranicznej – Central Europe;

2009 – opracowanie o charakterze analitycznym „Agro i ekoturystyka w woj. opolskim – stan i wyzwania”- DRW/WO 0812-50-49/09

2007 – Badanie ruchu turystycznego w powiecie kluczborskim i oleskim, KOLOT w ramach projektu współfinansowanego przez UM Opole

2008 – Eko i agroturystyczne klastry – temat badań własnych realizowany na UO

2006 – Potencjalne Eko i agroturystyczne klastry w przestrzeni wiejskiej – temat badań własnych realizowany na UO

2005-2006 – Gospodarka turystyczna – stan, wymiar i wyzwania temat badań własnych realizowany na UO;

2005- 2007 – kierownik dwóch grantów edukacyjnych w tym opracowanie programu dla kwalifikacyjnych Studiów podyplomowych Szkolny Doradca Zawodowy – umowa BA-WZP-MJA-10/2005 oraz BA-WZP-AK-322-06/2006 finansowych ze środków SPORZL

2004 – Zmiany strukturalno – przestrzenne gospodarki turystycznej w okresie transformacji w woj. opolskim – temat badań własnych realizowany na UO

2003 – Kształtowanie gospodarki przestrzennej obszarów wiejskich na przełomie XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnienie woj. opolskiego i kieleckiego – temat badań własnych realizowany na UO

2002 – kierownik grantu edukacyjnego – opracowanie programu i kierowanie realizacją kwalifikacyjnych Studia podyplomowe „Przyroda – Człowiek – Gospodarka + Menedżer edukacji ekologicznej” – umowa nr6/NW/2002 MENiS z dn.02.IX.2002;

2000 – opracowanie programu i kierowanie realizacją Studiów Podyplomowych kwalifikacyjnych „Przyroda – Człowiek – Gospodarka” dla nauczycieli dwukrotnie (2000 r. i 2003 r.) dofinansowanych i realizowanych w ramach grantów edukacyjnych MENiS; (decyzja – nr DPDZ-WD/0742/123/JG/2002 z dn. 28.X.2002, UO WE i WPT Opole);

1999 – 2000 – kierownik projektu nr ew: 36.2 MENiS DDN– Studia podyplomowe „Przyroda –Człowiek-Gospodarka”

1999 – 2003 – udział w realizacji tematu badań statutowych realizowanych na Uniwersytecie Opolskim: nt. Monitorowanie zmian środowiska pod wpływem antropopresji na terenie woj. opolskiego;

1999 – 2003 – udział w realizacji tematu badań własnych realizowanych na Uniwersytecie Opolskim nt. Ekologiczno – ekonomiczno – społeczne aspekty monitorowania środowiska wybranych jednostek terytorialno -przestrzennych kraju;

1998 – udział w realizacji tematu badań własnych realizowanych na Uniwersytecie Opolskim nt. Opracowanie koncepcji pilotażowego programu kształcenia na studiach uniwersyteckich przyszłych nauczycieli zintegrowanej edukacji przyrodniczej;

1998 – temat badań własnych – Ocena ekologizacji procesu przemian strukturalnych obszarów wiejskich w okresie transformacji np. woj. opolskiego; 1998 – udział w realizacji tematu badań statutowych: „Ocena gospodarki przestrzennej dla rozwoju jej różnych funkcji”;

1998 – udział w realizacji tematu badań własnych realizowanych na Uniwersytecie Opolskim nt. Kompleksowy monitoring podstawowych elementów środowiska człowieka na Śląsku Opolskim ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu zdarzeń ekstremalnych (katastrofalnych);

Opracowanie i wdrożenie programów dydaktycznych: 2003 – opracowanie programów studiów podyplomowych „Zarządzanie turystyką”; UO WE Opole;

2002 – opracowanie programów studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość”, UO WE Opole;

2001 – opracowanie programów studiów podyplomowych Rolno-Środowiskowych, UO WE Opole;

2000 – opracowanie programu i kierowanie realizacją Studiów Podyplomowych kwalifikacyjnych „Przyroda – Człowiek – Gospodarka” dla nauczycieli dwukrotnie (2000 r. i 2003 r.) dofinansowanych i realizowanych w ramach grantów edukacyjnych MENiS; (decyzja – DPDZ-WD/0741/123/JG/2002, UO WE i WPT Opole;;

1997 – opracowanie programu i kierowanie realizacją Studiów Podyplomowych kwalifikacyjnych dla nauczycieli różnych specjalności „Geografia” UO WE Opole; 1993 – 1994 – współautor projektu studiów podyplomowych dla nauczycieli „Ochrona środowiska”;

Ważniejsze odznaczenia, nagrody i wyróżnienia: 2011 – Nagroda Starosty Kluczborskiego i statuetka „Plaster Miodu” w kategorii nauka za wkład i popularyzacje nauki wśród społeczności lokalnej powiatu kluczborskiego

2009 – Medal Złoty za długoletnią służbę nr 204-2009-319

2006 – Medal Komisji Edukacji Narodowej nr 101496

2006 – Nagroda Quality w uznaniu za wkład w podnoszenie jakości kształcenia w UO oraz dostosowania modelu studiów do standardów europejskich i procedur akredytacyjnych

2001 – Brązowy Krzyż Zasługi nr 106-2001-88;

2000 – Nagroda Quality w uznaniu za wkład w podnoszenie jakości kształcenia w UO oraz dostosowania modelu studiów do standardów europejskich i procedur akredytacyjnych;

2000 – Nagroda jubileuszowa – 20 lat pracy;

2000 – Dyplom uznania Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Organizacji Turystycznej za kreowanie wizerunku polskiej turystyki i podnoszenie jakości produktu turystycznego;

1999 – Nagroda Quality w uznaniu za wkład w podnoszenie jakości kształcenia w UO oraz dostosowania modelu studiów do standardów europejskich i procedur akredytacyjnych;

1999 – Dyplom uznania Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Organizacji Turystycznej za kreowanie wizerunku polskiej turystyki i podnoszenie jakości produktu turystycznego

Ważniejsze cytowania publikacji Pałka E. (red) [2004] – Alternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych, IG AŚ w Kielcach;

Pałka E. [2004] – Agroturystyka w regionie świętokrzyskim, IG AŚ Kielce;

Strzyż M.(red) [2003] – Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, IG AŚ w Kielcach, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu IALE;

Bański J., [1999] – Obszary problemowe w rolnictwie polskim, Prace Geograficzne Nr 172, PAN IGiPZ Warszawa

Funkcje organizacyjne w UO 2007-2008 – pełnomocnik Rektora ds. projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków publicznych w tym z UE

2007/2008 – Koordynowanie projektem Studia Podyplomowe w zakresie drugiego przedmiotu Opole

2007/2008 – Koordynowanie projektem Studia Podyplomowe SDZ Opole

2006/2007 – Koordynowanie projektem Studia Podyplomowe SDZ Ostrowiec Św.

2005/2006 – Koordynowanie projektem Studia Podyplomowe SDZ Opole-Wrocław

2002 – Koordynowanie projektem Studia Podyplomowe „Przyroda –Człowiek – Gospodarka” na zlecenie MEN

2000 – Koordynowanie projektem Studia Podyplomowe „Przyroda –Człowiek – Gospodarka” na zlecenie MEN

1997 -2001 – Kierownik studiów podyplomowych „Geografia” dla nauczycieli różnych specjalności i „Przyroda – Człowiek – Gospodarka”;

1993 – 1996 – Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony środowiska (ostatnie pół roku – pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Ochrony środowiska;