Zaznacz stronę

dr Maria Bucka

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 41
telefon: (77) 401 6906
e-mail: buckamaria@wp.pl
konsultacje

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wyższe

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

 • Klastry i inicjatywy klastrowe

 • Polityka przemysłowa

 

Prowadzone przedmioty:

 • Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej (wykład i ćwiczenia)

 • Analiza ekonomiczno-finansowa (wykład i ćwiczenia)

 • Metody wyceny przedsiębiorstw (wykład i ćwiczenia)

 • Zarządzanie płynnością finansową (wykład)

 • Ekonomika przemysłu (wykład)

 • Seminaria licencjackie

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Rektorskiej Komisji Budżetowej UO

 • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) w tym:
  – od 2002 wiceprezes PTE oddział w Opolu
  – od 1993 członek jury Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 • Koordynator działalności Akredytowanego Centrum EBC*L w województwie opolskim Opiekun Koła Naukowego Ekonomistów

Ważniejsze publikacje:

Rozdziały w monografiach Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole 2014; Maria Bucka, Przedsiębiorstwa sektora MŚP dziesięć lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej, (w:) M. Bucka, Z. Mikołajewicz (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole 2014;

Maria Bucka, Znaczenie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla rynku pracy w województwie opolskim, (w:) A. Zagórowska (red.) Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Opolski, Opole 2014;

Bucka M, Funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce, [w]:Polityka spójności w okresie 2014 – 2020, red. E. Pancer – Cybulska, E. Szostak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 233-241.

Bucka M., Nowe inicjatywy wspólnotowe, jako źródło wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Jaka polityka spójności po roku 2013, red. M. Klamut, E. Szostak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 250-258.

Bucka M., Powiązania sieciowe w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej, [w:] Spójność czy konkurencyjność-dylematy polityki Unii Europejskiej, red. M Klamut, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 270-282.

Bucka M., Klastry , jako forma funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI wieku, red. A. Barteczka, A. Lorek, A. Rączaszka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 587-597.

Bucka M., Clusters in the theory and practice of local and regional policy, [w:] Economic and Environmental Studies, Cotemporary Problems of the Socio-Economic Policy in Poland, (ed.) M. Bucka, No. 10/2007, Opole 2007, s. 151-162.

Bucka M., Znaczenie powiązań sieciowych w funkcjonowaniu MSP, [w:] Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego, red. Cz. Glinkowski, AE Poznań, Szczecin-Poznań 2006, s. 517-527.

Artykuły problemowe Bucka M, Przedsiębiorstwa województwa opolskiego po 2007 roku, [w], Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, red. K.Pająk, J. Tomidajewicz, Torun 2011, s.185-198

Bucka M., Małe i średnie Przedsiębiorstwa motorem przedsiębiorczości w gospodarce województwa opolskiego, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, tom XVIII, red. Z. Mikołajewicz, Opole 2010, s. 269-283.

Bucka M., Uwarunkowania rozwoju struktur klastrowych w województwie opolskim, [w:] Uwarunkowania, możliwości i kierunki rozwoju kraju i regionu opolskiego, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, Tom XVII, red. Z. Mikołajewicz, Opole 2007, s. 175-189.

Bucka M., Przestrzenne zróżnicowanie małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych miastach w Polsce, [w:] Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, red. J. Słodczyka, E. Szafranek, Uniwersytet Opolski, Opole 2006, s. 227-235.

Bucka M., Małe i średnie przedsiębiorstwa po roku akcesji Polski do Unii Europejskiej, [w:] Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Uniwersytet Opolski, Opole 2006, s 553-562.