Zaznacz stronę

dr Maja Krasucka

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 18
telefon: (77) 40 16 897
e-mail: mkrasucka@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny – 2003 rok

Podstawowe obszary badawcze:
Zarządzanie finansami organizacji

Prowadzone przedmioty:
Finanse
Finanse przedsiębiorstw
Finanse jednostek samorządu terytorialnego
Strategie finansowe przedsiębiorstw
System podatkowy
Sprawozdawczość finansowa

Pełnione funkcje:
Członek PTE o/Opole
Członek zespołu ds. programów kształcenia na kierunku Ekonomia – studia licencjackie w kadencji 2012/2016
Członek Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2012/2016
Pełnomocnik Prodziekana Wydziału Ekonomicznego ds. sprawozdawczości naukowej w kadencji 2012/2016
Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia
Z-ca Przewodniczącej Kolegium Redakcyjnego SZN WEUO

Ważniejsze publikacje:

Krasucka M., Spatial differences in the expenses incurred by units of local governments on physical culture in Poland in 2017, w: Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Conference Proceedings – Support for Sustainable Development / Ardielli Eva ( red. ), 2018, VŠB – Technical University of Ostrava

Krasucka M., Ćwieląg K., Public Aid and Its Allocation in Social Cooperatives in Opole Province, w: Proceedings of the 12th International Scientific Conference, VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Public Economics, nr 12, 2017, ss. 43-49

Krasucka Maja: Przejawy finansyzacji na rynku kredytów dla MSP, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 425, 2016, ss. 83-100

Krasucka Maja, Ćwieląg Krzysztof: Rola audytu wewnętrznego w kształtowaniu efektywności samorządowej gospodarki finansowej, w: Nauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 3, 2015, ss. 47-67

Krasucka Maja: Hierarchia motywów i form oszczędzania wśród gospodarstw domowych Opolszczyzny, w: Nauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 1 (14), 2013, ss. 163-177

Przedsiębiorczość i innowacyjność w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, w: Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych – wybrane aspekty, red. Potwora W., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009, s. 277,

Lokalne grupy działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w: Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, red. Patrzałek L., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2009, s. 125,

Rola Euroregionów we współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Pradziad, w: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, Zeszyty Naukowe nr 620 Ekonomiczne Problemy Usług nr 61, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 199,

Debt Management in the Polish Self-Government. Theoretical and Pragmatic Aspects, w: Nauki o Finansach Financial Sciences 3, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 125, red. Bogacka-Kisiel E., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 95,

Household Optimising Tax Behaviours, w: Nauki o Finansach Financial Sciences 1 (6), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 184, red. Bogacka-Kisiel E., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 95,

Produkty i usługi finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce, współautor (M. Maciejasz-Światkiewicz, J. Pieczonka, R. Poskart), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011,

Rolnicze gospodarstwa domowe jako odbiorcy usług finansowych, w: Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych, red. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 69-103,

Oferta usług finansowych dla sektora zamożnych klientów indywidualnych, w: Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych, red. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 135-173,

Wpływ podatków na zachowania finansowe gospodarstw domowych, w: Finanse osobiste. Zachowania. Produkty. Strategie, PWN, Warszawa 2012;