Zaznacz stronę

dr inż. Barbara Wiatkowska

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 11
e-mail: bwiatkowska@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:
Doktor inżynier nauk technicznych w dyscyplinie Geodezja i kartografia, specjalność: geoinformatyka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Magister inżynier Geodezji i Kartografii w zakresie Geodezji Gospodarczej i Gospodarki Nieruchomościami, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Studia podyplomowe „Studium Przygotowania Pedagogicznego”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Studia podyplomowe „Odnawialne Źródła Energi”, Uniwersytet Opolski

Podstawowe obszary badawcze:
Bazy danych geograficznych
Eksploracja danych oraz statystyka przestrzenna
Analizy geoprzestrzenne
Modelowanie informacji przestrzennej
Kartograficzne metody badań

Prowadzone przedmioty:
Podstawy geodezji i kartografii
Geograficzne Systemy Informacji Przestrzennej
GIS jako narzędzie rozwoju lokalnego
Metody analizy przestrzennej
Fizjografia urbanistyczna
Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
Grafika inżynierska

Pełnione funkcje:
Koordynator Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego ds. promocji kierunku Gospodarka Przestrzenna
Współorganizator Opolskich Dni Systemów Informacji Geograficznej w ramach Międzynarodowego GIS Day
Opiekun I roku kierunku Gospodarka Przestrzenna 2017/2018
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjna we Wrocławiu w zakresie egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technik geodeta

 

Ważniejsze publikacje:

Klimczak H., Wiatkowska B. 2010. Systemy informacji geograficznej w analizie obszarów wiejskich w ramach działań realizowanych przez PROW [w]: Rosik-Dulewska Cz., Wiatkowski M. (red.), Zarządzanie kryzysowe – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, 109-122. Wiatkowski M., Wiatkowska B. 2010. Wybrane aspekty ochrony przeciwpowodziowej w zagospodarowaniu przestrzennym zlewni i dolin rzecznych (na przykładzie województwa opolskiego). Zarządzanie i Edukacja. Nr 72/73 – wrzesień/grudzień 2010.

Wiatkowski M., Czamara W., Wiatkowska B. 2010. Wpływ zbiornika Mietków na zmiany jakości wody rzeki Bystrzycy. [w]: Ciupa T., Suligowski R. (red.), Woda w badaniach geograficznych. Monografia, Instytut Geografii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego, Kielce 2010

Wiatkowski M., Wiatkowska B. 2006. Ochrona jakości zasobów wodnych w aspekcie programów rolno-środowiskowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, O/Kraków, Nr 4/3/2006, 179-188.

Klimczak H., Wiatkowska B. 2006. Analiza struktury obszarowej gospodarstw wsi Biadacz ze względu na rozwój rolnictwa ekologicznego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, SGGW. Rocznik XV, Zeszyt 2 (34), 19-26.

Wiatkowska B. 2005. Gospodarstwa ekologiczne promocją gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Acta Agraria et Silvestria. Vol. XLIV/1, 2005. Wyd. Oddz. PAN Kraków, 399-408.

Wiatkowska B., Akińcza M. 2003. Analiza kształtu rozłogów wybranych gospodarstw ekologicznych. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Seria: Geodezja i Urządzenia rolne XXI, Nr 464, 93-104.