Zaznacz stronę

dr hab. Urszula Łangowska- Szczęśniak prof. UO

stanowisko: Kierownik Zakładu
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 24
telefon: (77) 40 16 907
e-mail: uls@uni.opole.pl
konsultacje

Podstawowe obszary badawcze:

  • Konsumpcja, jej przejawy i determinanty

 

Prowadzone przedmioty:

  • makroekonomia

  • ekonomia matematyczna

  • modele makroekonomiczne

  • modele wzrostu gospodarczego

  • ekonomia sektora publicznego

  • ekonomika konsumpcji

 

Pełnione funkcje:

  • kierownik Zakładu Teorii Ekonomii
  • przewodnicząca Komisji Budżetowej UO

Ważniejsze publikacje:

Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak, Zmiany poziomu życia starszych mieszkańców wsi w Polsce w latach 2004-2014, [w:], Wykluczenie społeczne osób starszych na wsi – Mit czy rzeczywistość?, red. M. Janoś-Kresło, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 145-159

Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak, Ubóstwo a zamożność ludności w Polsce w świetle badań budżetów gospodarstw domowych, „Europa Regionum”, tom XXV, rok 2015, s. 109-124 (Uniwersytet Szczeciński)

Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak, Wybrane determinanty zróżnicowania samooceny poziomu życia gospodarstw domowych (na przykładzie Polski w 2013 r.), Studia i prace WNEiZ US, nr 44/2, s 107-122, Szczecin 2016

K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Demographic and economics determinants of differentation of consumption model in Silesia in Poland in the years 1994-2013 Ostrawa 2016

K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Households’Consumption on the Background of Socio-Economic Transformation In Rual Areas of Poland, 1993-2009; [w:] Transformations In Business & Economics, t. 10, Brno-Kaunas-Riga-Vilnius 2011,

K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Dochody jako determinanta przestrzennego zróżnicowania modelu konsumpcji w Polsce w latach 1994-2008, [w:] Handel Wewnętrzny, Warszawa 2011,

K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Zmiany poziom, struktury i zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych na wsi w Polsce po roku 1990, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian, Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, red. S. Sokołowska, A. Bisaga. Uniwersytet Opolski, 2010,

K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Socio-Economic Factors Determaining the Diversification of Consumption Models In Poland In the Period 1994-2008, [w:] Economic Problems of Polish Transformation, red D. Kopycińska, Szczecin 2010

K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Wzorce konsumpcji gospodarstw domowych emerytów w Polsce,[w:] Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej – przegląd problemów, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2009

K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Educational Status Changes of Households Leaders (Heads) versus Hauseholds Incomes in Poland in 1993-2006, rozdz. 9, [w:] Decision makers behaviour under the conditions of crisis threat, red D. Kopycińska, Szczecin 2009

Monografie

K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Poziom i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2007 na tle przemian społeczno-ekonomicznych, Uniwersytet Opolski, Studia i monografie nr 433, Opole. 2009