Zaznacz stronę

dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów
stanowisko: profesor
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 16
telefon: (77) 40 16 886
e-mail: marta.m-s@wp.pl
terminy konsultacji – strona: usosweb.uni.opole.pl

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Podstawowe:
  2014 doktor habilitowany, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  2004 doktor nauk ekonomicznych (specjalność: finanse), Akademia Ekonomiczna im. O.Langego we Wrocławiu
  1997 magister ekonomii (specjalność: finanse i bankowość), Akademia Ekonomiczna im. O.Langego we Wrocławiu

 • Dodatkowe:
  2011 psycholog (specjalność: psychologia społeczna)
  2004 nauczyciel języka angielskiego
  2003 nauczyciel matematyki
  2000 nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Podstawowe obszary badawcze:

 • finanse osobiste

 • ekonomia behawioralna

 • wykluczenie finansowe

 • psychologia finansowa

Prowadzone przedmioty:

 • Makroekonomia II,

 • Makroekonomia (Podstawy makroekonomii),

 • Wybrane teorie makroekonomiczne,

 • Ekonomia w języku obcym (j.ang.),

 • Przedmiot specjalizacyjny w języku obcym (j.ang.),

 • Psychologia w zarządzaniu,

 • Psychologia zachowań konsumenckich,

 • Psychologia reklamy,

 • Podstawy ekonomii,

 • Psychologia społeczna,

 • Psychologia w biznesie,

 • Finanse behawioralne,

 • Ekonomia behawioralna,

 • Podstawy przedsiębiorczości,

 • Planuję swój budżet

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. programów kształcenia na kierunku Ekonomia

 

Ważniejsze publikacje:

 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Mateusz Musiał, Inflation in virtual economy – real or virtual threat?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu “Nauki o Finansach” 2014, Tom 4(21)/2014, s. 42-51.

 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Zachowania finansowe dzieci – problem finansów czy psychologii? w: Ekonomia – Finanse – Bankowość, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, nr 425, s. 101-110.

 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Krzysztof Ćwieląg, Ochrona niezamożnych konsumentów na rynku usług finansowych, „Finanse i Prawo Finansowe – Journal of Finance and Financial Law” 2016, vol. III, nr 1, s. 51–70.

 • Maciejasz-Świątkiewicz M. rozdziały: Zachowania finansowe gospodarstw domowych. Psychologiczne aspekty inwestowania. Psychologiczne aspekty ubezpieczanie się przed ryzykiem. W: Bogacka-Kisiel E. (red.) (2012) “Finanse osobiste. Zachowania-Produkty-Strategie”, PWN: Warszawa.

 • Ćwieląg K., Maciejasz-Świątkiewicz M. Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych. W: Bogacka-Kisiel E. (red.) (2012) “Finanse osobiste. Zachowania-Produkty-Strategie”, PWN: Warszawa.

 • Maciejasz-Świątkiewicz M. Heuristics in novice investors’ behaviours as an associated network. W: Bogacka-Kisiel E. (red.) (2012) “Financial Sciences”; Uniwersytet Ekonomiczny: Wrocław.

 • Bobrowska A., Maciejasz-Świątkiewicz M. The influence of subjective loss perception on individual prediction of pension scheme rate of return. W: Bogacka-Kisiel E. (red.) (2012) “Financial Sciences”; Uniwersytet Ekonomiczny: Wrocław.

 • Maciejasz-Świątkiewicz M., Płatkowska-Prokopczyk L. Kultura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego w badaniach ilościowych. W: Geisler R. (red.) (2012) “Kultura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego” Uniwersytet Opolski: Opole.

 • Maciejasz-Świątkiewicz M., Płatkowska-Prokopczyk L. Mobbing in the workplace and the perception of working conditions – a case study. W: W. Gerstlberger, F. Karasioglu, J.Platje (red). (2011) “Economic and Environmental Studies”; Uniwersytet Opolski: Opole.

 • Maciejasz-Świątkiewicz M. rozdziały: Informacja i doradztwo bankowe, Nowoczesny rachunek bieżący, Rachunek escrow, Nowe i nowoczesne usługi faktoringowe, Innowacyjny rachunek bieżący i usługi z nim związane. w: Korenik D. (red.) (2006) “Innowacyjne usługi banku”, PWN: Warszawa.

Książki:

"Edukacja finansowa"

Edukacja finansowa. Moda czy konieczność.

Autor: Magdalena Cicharska, Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Angelika Kędzierska-Szczepaniak

Rodzaj publikacji     monografia naukowa

Rok wydania     2016

ISBN     978-83-7790-431-2

Liczba stron     114

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Finanse osobiste w obliczu finansjalizacji

1.1. Finansjalizacja jako przesłanka edukacji finansowej 1.2. Miejsce finansów osobistych w nauce o finansach 1.3. Finanse osobiste – pojęcie i zakres na gruncie literatury światowej 1.4. Finanse osobiste – pojęcie i zakres na gruncie literatury polskiej 1.5. Zarządzanie finansami osobistymi a bogacenie się

2. Edukacja finansowa dzieci i młodzieży

2.1. Socjalizacja finansowa i pojęcia powiązane 2.2. Dzieci i młodzież jako podmioty badań z zakresu socjalizacji finansowej 2.3. Edukacja finansowa dzieci i młodzieży w Polsce – ujęcie praktyczne

3. Edukacja finansowa dorosłych

3.1. Świadomość finansowa Polaków 3.2. Bankowe inicjatywy edukacyjne w zakresie finansów skierowane do osób dorosłych 3.3. Inne formy edukacji finansowej i ich cele 3.4. Cele edukacyjne inicjatyw komercyjnych – analiza przypadków

4. Skutki braku edukacji finansowej

4.1. Niekorzystne zjawiska o podłożu finansowym jako skutek braku edukacji finansowej 4.2. Determinanty wykluczenia finansowego 4.3. Przyczyny wykluczenia finansowego 4.4. Skutki wykluczenia finansowego dla jednostki

5. Wykluczenie finansowe w Polsce

5.1. Polska na tle Unii Europejskiej 5.2. Motywy oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce 5.3. Wskazania dotyczące ograniczania wykluczenia finansowego

Zakończenie

Bibliografia

Strony internetowe

Akty prawne

Sylwetki Autorów


Zarys ekonomii behawioralnej. Wprowadzenie do psychologicznych aspektów gospodarowania. Podręcznik akademicki

Autor: Maciejasz-Świątkiewicz Marta, Musiał Mateusz

ISBN: 978-83-7395-577-6

Format: B5

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 192

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych problemów, jakimi zajmuje się ekonomia behawioralna oraz wybranych osiągnięć tej dziedziny wiedzy. Jakkolwiek problematyka zachowań ekonomicznych nie jest nowa i niezbadana, to jednak stale pozostaje otwarta i jako taka atrakcyjna dla tych ekonomistów, którzy w wyjaśnianiu zjawisk sięgają dalej niż pozwala na to klasyczna ekonomia. Największym atutem tej pracy jest z pewnością próba kompleksowego podejścia do tematu i zarazem skupienie uwagi na poszczególnych aspektach ekonomii behawioralnej. Książka została napisana jako podręcznik mający zapoznać osoby posiadające wiedzę ekonomiczną z zagadnieniami wykraczającymi poza ramy ekonomii głównego nurtu zakładającego racjonalność decyzji (a w konsekwencji – zachowań), opartego na modelu homo oeconomicus.

Książka jest adresowana głównie do studentów kierunków ekonomicznych, ale także do tych, których interesuje pozaekonomiczny sposób wyjaśniania zjawisk ekonomicznych.


 

Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczenia Autor: Marta Maciejasz-Świątkiwicz Rok wydania: 2013 Liczba stron: 335 ISBN: 9788373955486 Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski

Celem głównym pracy jest przedstawienie problematyki wykluczenia finansowego jako zjawiska społeczno-gospodarczego dotykającego osób o niskich dochodach, mechanizmów jego powstawania, skutków dla różnych podmiotów rynkowych oraz narzędzi jego ograniczania. Osoby, które mają utrudniony dostęp do produktów i usług finansowych, mają jednocześnie większe problemy dotyczące sfery społecznej. Nie mogą one w wystarczającym stopniu zaspakajać swoich potrzeb, przez co mogą ulegać wykluczeniu ze społecznej i kulturowej sfery życia. Mogą również w ograniczonym stopniu uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji społecznych, a ze względu na słabą znajomość problematyki finansowej mogą być szczególnie narażone na nadużycia ze strony osób nieuczciwych. To z kolei może popychać do jeszcze głębszego wykluczenia. Konsekwencje występowania zjawiska wykluczenia są różnorodne i mogą być dotkliwe również dla gospodarki. Z tych powodów niezmiernie ważne jest podejmowanie działań w kierunku jego niwelowania.


Produkty i usługi finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce.

Krasucka M., Maciejasz-Świątkiewicz M., Pieczonka J., Poskart R.

rok: 2011

Uniwersytet Opolski