Zaznacz stronę

dr hab. Krystyna Hanusik prof. UO

stanowisko: Kierownik zakładu
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 25
telefon: (77) 401 6876
e-mail: hanusik@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

  • Wyższe

Podstawowe obszary badawcze:

  • Modelowanie ekonometryczne konsumpcji gospodarstw domowych

Prowadzone przedmioty:

  • Ekonometria

  • Mikroekonometria

  • Makroekonometria

  • Ekonometria i prognozowanie

  • Programowanie matematyczne

  • Matematyka w ekonomii

  • Matematyka finansowa

Pełnione funkcje:

  • Kierownik Zakładu Ekonometrii i Metod Ilościowych

Ważniejsze publikacje:

K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Households’Consumption on the Background of Socio-Economic Transformation In Rual Areas of Poland, 1993-2009; [w:] Transformations In Business & Economics, t. 10, Brno-Kaunas-Riga-Vilnius 2011,

K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Dochody jako determinanta przestrzennego zróżnicowania modelu konsumpcji w Polsce w latach 1994-2008, [w:] Handel Wewnętrzny, Warszawa 2011,

K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Zmiany poziom, struktury i zróżnicowania dochodów gospodarstw domowych na wsi w Polsce po roku 1990, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian, Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, red. S. Sokołowska, A. Bisaga. Uniwersytet Opolski, 2010,

K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Socio-Economic Factors Determaining the Diversification of Consumption Models In Poland In the Period 1994-2008, [w:] Economic Problems of Polish Transformation, red D. Kopycińska, Szczecin 2010

K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Wzorce konsumpcji gospodarstw domowych emerytów w Polsce,[w:] Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej – przegląd problemów, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2009

K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, Educational Status Changes of Households Leaders (Heads) versus Hauseholds Incomes in Poland in 1993-2006, rozdz. 9, [w:] Decision makers behaviour under the conditions of crisis threat, red D. Kopycińska, Szczecin 2009