Zaznacz stronę

dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO

dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UOstanowisko: profesor nadzwyczajny
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 30
telefon: (77) 40 16 898
e-mail: rmatwiejczuk@uni.opole.pl
konsultacje

 

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 2015: Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (specjalizacje badawcze: logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie strategiczne), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 • 2003: Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (specjalizacje badawcze: logistyka, marketing, zarządzanie), Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

 • 1997: Magister inżynier (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem), Politechnika Opolska, Instytut Zarządzania

 • 1994, 1995, 1996, 1997: Polsko-Amerykańska Letnia Szkoła Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, University of Massachusetts, Amherst (USA)

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Kompetencje logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw  report 2015 >>

 • Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwem  report 2014 >>

 • Logistyczno-marketingowe procesy tworzenia wartości

 • Logistyka i marketing a współczesne koncepcje tworzenia wartości

 

Prowadzone przedmioty:

 • Podstawy logistyki

 • Logistyka dystrybucji

 • Zarządzanie logistyczno-marketingowe

 • Strategie marketingowe

 • Strategie logistyczno-marketingowe

 • Strategie łańcuchów i sieci dostaw

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

 • Członek Rady Biznesu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

 • Członek Senackiej Komisji ds. kadry naukowej i zatrudnienia Uniwersytetu Opolskiego

 • Członek Wydziałowej Komisji ds. doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego

 • Członek Rady Programowej kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego

 

Odznaczenia państwowe:

 • Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 11.07.2003

 

Nagrody rektora:

 • 2015: Indywidualna Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego (III stopnia) za rok akademicki 2014/2015, za osiągnięcia naukowe, w szczególności za monografię pt. Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, stanowiącą podstawę postępowania habilitacyjnego, wszczętego w dniu 26.09.2014 roku, przeprowadzonego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zakończonego w dniu 25.06.2015 roku nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

 

 • 2014: Zespołowa (A. Bruska, R. Matwiejczuk) Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego (III stopnia) za rok akademicki 2013/2014, za osiągnięcia naukowe, w szczególności za współautorstwo książki pt. Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian (współautorzy: P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf)

 

 • 2009: Indywidualna Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego (III stopnia) za rok akademicki 2008/2009, za aktywną działalność naukową, w szczególności za współautorstwo książki pt. Logistyczny łańcuch tworzenia wartości (współautor P. Blaik)

 

 • 2004: Indywidualna Nagroda JM Rektora Politechniki Opolskiej (III stopnia) za osiągnięcia naukowe w dziedzinie ekonomii, a w szczególności za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. Wpływ zarządzania marketingowo-logistycznego na efektywność procesów tworzenia wartości

 

 • 2001: Indywidualna Nagroda JM Rektora Politechniki Opolskiej (II stopnia) za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne

 

Doświadczenie w biznesie:

 • Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA – Przewodniczący Rady Nadzorczej (marzec 2007 – sierpień 2008)

 

 • Górażdże Trans sp. z o.o. (październik 2007 – grudzień 2007)

 

 • BOT Elektrownia Opole SA (maj 2006 – październik 2006)

 

 • Grupa Górażdże – Górażdże Cement SA, Górażdże Beton sp. z o.o., OKSM sp. z o.o., ZKSM SA (wrzesień 2003 – czerwiec 2004)

Artykuły i referaty naukowe:

2016:

R. Matwiejczuk, Logistics Concept within Business Management, [w:] CLC 2015: Carpathian Logistics Congress – Conference Proceedings, TAN¬GER Ltd., Ostrava, 1st Edition, 2016, s. 39-44. (Conference Proceedings indeksowane w Thomson Reuters Web of Science)

R. Matwiejczuk, Logistyczne potencjały sukcesu jako determinanty rozwoju inteligentnych łańcuchów dostaw, [w:] Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, (red. nauk.) C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016, s. 275-282.

R. Matwiejczuk, Koncepcja dynamicznych zdolności jako podstawa rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa, [w:] Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt dziewięćdziesiąty trzeci. Nowoczesność przemysłu i usług, (red.) J. Brzóska, J. Pyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 1957, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016, s. 355-364.

R. Matwiejczuk, Koncepcja logistyki klasy światowej w świetle badań, [w:] Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesor Elżbiety Gołembskiej, (red. nauk.) Z. Bentyn, M. Szymczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, s. 130-146.

 

2015:

R. Matwiejczuk, Logistyczne potencjały sukcesu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, (red. nauk.) J. Witkowski, A. Skowrońska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 382, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 363-375.

R. Matwiejczuk, Koncepcja Resource-Based View jako podstawa rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa, [w:] Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt osiemdziesiąty trzeci. Nowoczesność przemysłu i usług, (red.) J. Brzóska, J. Pyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 1941, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, s. 437-446.

R. Matwiejczuk, Z badań nad rozwojem koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2015, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 10, s. 30-39.

R. Matwiejczuk, Z badań nad logistycznymi determinantami zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zarządzanie, Nr 251 (4), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 67-78.

2014:

R. Matwiejczuk, Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2014, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 1, s. 9-17.

R. Matwiejczuk, Logistics Competences within Business Management, [w:] CLC 2013: Carpathian Logistics Congress – Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava, 1st Edition, 2014, s. 271-276. (Congress Proceedings indeksowane w Thomson Reuters Web of Science)

R. Matwiejczuk, Koncepcja logistyki jako determinanta zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt siedemdziesiąty trzeci. Nowoczesność przemysłu i usług, (red.) J. Brzóska, J. Pyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 1919, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, s. 409-420.

R. Matwiejczuk, Selected Aspects of Logistics Processes Effectiveness, [w:] CLC 2014: 4th Carpathian Logistics Congress, Technická univerzita w Košiciach, Košice, Slovakia 2014, s. 1-8.

R. Matwiejczuk, Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Pozycjonowanie i integracja, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2014, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 11, s. 2-9.

R. Matwiejczuk, Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie przepływami oraz systemy i technologie informacyjne, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2014, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 12, s. 2-9.

2013:

R. Matwiejczuk, Orientacja na klienta w logistyce a zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Logistyka”, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, nr 1, styczeń – luty 2013, s. 20-24.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, Logistics Determinants of Business Management Performance, [w:] CLC 2012: Carpathian Logistics Congress – Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava, 1st Edition, 2013, s. 179-185 (Congress Proceedings indeksowane w Elsevier Scopus Database).

R. Matwiejczuk, Logistics Potentials in Business Competitive Advantage Creation, „LogForum”, Scientific Journal of Logistics, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Vol. 9, Issue 4, No. 5, Poznań 2013, s. 265-275.

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, (red.) J. Brzóska, J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, Katowice 2013, s. 335-344.

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki w koncepcji World Class Logistics, [w:] Zarządzanie. Logistyka – koncepcje, procesy, narzędzia, (red. nauk.) T. Pokusa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2013, s. 89-103.

2012:

R. Matwiejczuk, Strategia logistyczna jako determinanta zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, nr 3, 2012, s. 28-32.

R. Matwiejczuk, The Influence of Logistics Potentials on Business Management, „LogForum”, Scientific Journal of Logistics, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Vol. 8, Issue 3, No. 3, Poznań 2012, s. 201-216.

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki jako metakompetencje przedsiębiorstwa, [w:] Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (red.) S. Kauf, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s. 65-73.

A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Integracja logistyki i marketingu w zarządzaniu łańcuchem dostaw – wybrane problemy, [w:] Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (red.) S. Kauf, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s. 131-139.

R. Matwiejczuk, Wpływ kompetencji łańcucha dostaw na tworzenie przewagi konkurencyjnej w świetle badań Computer Sciences Corporation, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 11, 2012, s. 7-14.

R. Matwiejczuk, Wybrane aspekty efektywności procesów logistycznych, [w:] Zarządzanie, logistyka, finanse – problemy innowacyjności i instrumenty analizy, (red. nauk.) T. Pokusa, M. Duczmal, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s. 57-67.

2011:

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. I), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 3, 2011, s. 18-23.

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. II), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 4, 2011, s. 19-26.

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. III), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 5, 2011, s. 21-27.

R. Matwiejczuk, Zasoby oraz zdolności i kompetencje przedsiębiorstwa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, „Przegląd Organizacji”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, nr 4, 2011, s. 32-35.

P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Wpływy logistyki (cz. 3), „Top Logistyk”, nr 2 [20], kwiecień – maj 2011, s. 46-50.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki jako potencjały sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Strategie funkcjonalne, (red. nauk.) E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 172, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 21-30.

R. Matwiejczuk, Innowacyjne aspekty logistyki w sieci tworzenia wartości w świetle koncepcji kluczowych kompetencji, [w:] Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, (red.) J. Sosnowski, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 251, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 87-100.

R. Matwiejczuk, The Meaning of Logistics Capabilities in Achieving the Market Success by A Company, „LogForum”, Scientific Journal of Logistics, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Vol. 7, Issue 4, No. 4, Poznań 2011, s. 41-48.

2010:

R. Matwiejczuk, Przesłanki osiągania sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo, [w:] Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane problemy, (red. nauk.) M. Duczmal, T. Pokusa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010, s. 67-73.

R. Matwiejczuk, Przesłanki tworzenia wartości w łańcuchu wartości, „Przegląd Organizacji”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, nr 5, 2010, s. 16-19.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, Orientacja przepływowa i kompetencje logistyki a efekty przedsiębiorstwa w świetle badań w krajach zachodnich, [w:] Flow Management. Zarządzanie przepływem w procesach biznesowych, (red.) G. Wróbel, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2010, s. 257-275.

R. Matwiejczuk, Miejsce i rola marketingu w zarządzaniu łańcuchem dostaw, [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, (red. nauk.) S. Figiel, PWE, Warszawa 2010, s. 107-115.

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki w tworzeniu wartości dla klienta, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 10, 2010, s. 2-5.

R. Matwiejczuk, Rola zasobów logistycznych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, [w:] Nowoczesne zarządzanie – wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, (red. nauk.) T. Pokusa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010, s. 66-72.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, Wpływy logistyki (cz. 1), „Top Logistyk”, nr 6 [18], grudzień 2010 – styczeń 2011, s. 38-41.

2009:

R. Matwiejczuk, Reengineering jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu, [w:] Zarządzanie kryzysowe i działania logistyczne na przykładzie wybranych instytucji, (red. nauk.) T. Pokusa, W. Duczmal, PAN O/Katowice, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009, s. 208-215.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, Logistic Processes and Potentials in A Value Chain, „LogForum”, Electronic Scientific Journal of Logistics, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Vol. 5, Issue 2, No. 2, 2009, s. 1-8.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania w procesie tworzenia wartości, „Logistyka i Transport”, Zeszyty Naukowe Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, nr 1(8)/2009, Materiały konferencyjne z konferencji naukowo-technicznej pt. Integracja systemów logistycznych, Wrocław 2009, s. 85-92.

2008:

R. Matwiejczuk, Rola współczesnego marketingu w tworzeniu wartości dla klienta, [w:] Zarządzanie i Marketing, z. 13, (red. nauk.) K. Rajchel, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 249, Rzeszów 2008, s. 255-264.

R. Matwiejczuk, Efektywność marketingowych procesów tworzenia wartości a wiedza przedsiębiorstwa o rynku, [w:] Współczesny marketing. Strategie, (red. nauk.) G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 415-421.

R. Matwiejczuk, Konkurencyjność przedsiębiorstwa a jego sukces rynkowy, [w:] Przejawy i formy nowoczesnego zarządzania i komunikacji społecznej, (red. nauk.) M. Duczmal, T. Pokusa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2008, s. 72-82.

R. Matwiejczuk, Wiedza o rynku jako czynnik warunkujący konkurencyjność przedsiębiorstwa, [w:] Marketing. Nowe trendy w marketingu dla menedżerów, (red. nauk.) B. Czerwiński, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Marketingu, Gdańsk 2008, s. 129-138.

2007:

R. Matwiejczuk, Organizacja wirtualna oraz zarządzanie poprzez pryzmat czasu jako determinanty tworzenia wartości, [w:] Doświadczenia i perspektywy nowoczesnego zarządzania, (red. nauk.) M. Duczmal, T. Pokusa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2007, s. 47-54.

R. Matwiejczuk, Kluczowe procesy logistyczno-marketingowe determinujące rozwój wiedzy przedsiębiorstwa o rynku, [w:] Systemy i procesy zarządzania logistyczno-marketingowego. Aspekt efektywnościowy, (red.) P. Blaik, Uniwersytet Opolski, Opole 2007, s. 189-207.

R. Matwiejczuk, Regulacyjne sfery marketingu i logistyki jako podstawa rozwoju wiedzy przedsiębiorstwa o rynku, [w:] Społeczne uwarunkowania zarządzania logistyczno-marketingowego w globalizacji, (red. nauk.) L. Sobolak, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Częstochowa 2007, s. 147-152.

2006:

R. Matwiejczuk, Marketing i logistyka jako wyznaczniki działalności przedsiębiorstwa na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, [w:] Dylematy teorii i praktyki zarządzania. Tom 1. Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania, (red. nauk.) M. Duczmal, T. Pokusa, Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, s. 85-94.

R. Matwiejczuk, Wykorzystanie kluczowych kompetencji marketingu w kreowaniu wiedzy o rynku, [w:] Marketing. Instrumenty i informacje marketingowe, (red. nauk.) D. Dąbrowski, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Marketingu, Gdańsk 2006, s. 189-196.

R. Matwiejczuk, Efektywność marketingowych procesów tworzenia wartości – próba zdefiniowania problemu, [w:] Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, (red.) W. Deluga, J. Chotkowski, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Koszalinie, Koszalin 2006, s. 113-119.

2005:

R. Matwiejczuk, Tworzenie wartości w ramach organizacji sieciowych, [w:] Strategie i logistyka organizacji sieciowych, (red. nauk.) J. Witkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1078, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 108-114.

R. Matwiejczuk, Logistyka jako koncepcja przepływowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Rola logistyki w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, (red. nauk.) J. Szpon, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Szczecin 2005, s. 127-134.

2004:

R. Matwiejczuk, Reengineering jako procesowo zorientowana koncepcja zarządzania wspomagająca tworzenie wartości dodanej, [w:] Modelowanie procesów zarządzania, (red. nauk.) M. Duczmal, W. Potwora, PAN O/Katowice, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2004, s. 145-152.

R. Matwiejczuk, Theory-cognitive Aspects of Logistic Processes Effectiveness, [w:] Technology & Economy in Industrial Reconversion, (edited by) M. Nowicka-Skowron, R. Lescroart, P. Pachura, Institut Superieur Industriel Pierrard – HEC du Luxemburg, Faculty of Management – Częstochowa University of Technology, Virton (Belgium) 2004, s. 254-262.

R. Matwiejczuk, Marketingowa koncepcja tworzenia wartości dla klienta, [w:] Marketing. Doświadczenia i perspektywy, (red. nauk.) M. Daszkowska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Marketingu, Gdańsk 2004, s. 119-128.

R. Matwiejczuk, Logistyczna koncepcja tworzenia wartości w świetle uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo, [w:] Ekonomiczne i logistyczne przedsięwzięcia w aspekcie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, (red. nauk.) G. Karmowska, J. Szpon, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, materiały pokonferencyjne, Szczecin 2004, s. 53-57.

2003:

R. Matwiejczuk, Proces tworzenia wartości w świetle logistycznego łańcucha dostaw, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, (red. nauk.) J. Szpon, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, materiały konferencyjne, Szczecin 2003, s. 119-123.

2002:

R. Matwiejczuk, Struktura i zakres marketingowo-logistycznych procesów oraz łańcucha tworzenia wartości, [w:] Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej, (red. nauk.) A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski, Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2002, s. 406-422.

R. Matwiejczuk, Integracja marketingu i logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian, (red. nauk.) J. Witkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 944, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 149-157.

K. Malik, R. Matwiejczuk, Rynkowo-ekologiczna efektywność gospodarowania, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Problemy wybrane, (red.) L. Habuda, Politechnika Opolska, Skrypt nr 245, Opole 2002, s. 49-75.

2001:

R. Matwiejczuk, Marketing i logistyka jako determinanty transformacji procesu zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie, 22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, materiały konferencyjne, Zielona Góra 2001, s. 70-78.

R. Matwiejczuk, Marketing terytorialny (miejsc, przestrzeni) – „nowa postać” czy jeden z wymiarów współczesnego marketingu?, [w:] Rozwój regionalny w perspektywie integracji europejskiej, (red. nauk.) A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski, Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2001, s. 79-87.

2000:

R. Matwiejczuk, Proces tworzenia wartości w świetle teorii kluczowych kompetencji, [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym, (red.) R. Kośmider, Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2000, s. 225-243.

R. Matwiejczuk, Efektywność – próba interpretacji, „Przegląd Organizacji”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, nr 11, 2000, s. 27-31.

1999:

R. Matwiejczuk, Zarządzanie wartością dla konsumenta, [w:] Społeczno-ekonomiczne aspekty przekształceń ustrojowych w gospodarce kraju i regionu, (red.) M. Ciepaj, Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, materiały konferencyjne „Niwki ‘98”, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1999, s. 21-30.

R. Matwiejczuk, Podstawowe trendy i tendencje rozwojowe marketingu, [w:] Wybrane problemy współczesnego zarządzania, (red. nauk.) M. Duczmal i W. Potwora, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Opole 1999, s. 151-161.

1998:

R. Matwiejczuk, Ewolucja i rozwój marketingu w kierunku koncepcji rynkowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie, 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, materiały konferencyjne, Zielona Góra 1998, część I, s. 231-236.

1997:

R. Matwiejczuk, Formułowanie strategii marketingowych w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie, 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, materiały konferencyjne, Zielona Góra 1997, s. 130-135.

R. Matwiejczuk, Podstawowe funkcje i zadania marketingu (w świetle procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw), [w:] Nauki społeczne, z. 46, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, nr 237/98, materiały konferencyjne, Opole-Turawa 1997, s. 29-38.

1996:

R. Matwiejczuk, Marketing i zarządzanie marketingowe – niejednoznaczność w postrzeganiu i interpretacji, [w:] Nauki społeczne, z. 41, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, nr 223/96, materiały konferencyjne, Opole-Niwki 1996, s. 67-75.

Książki:

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ss. 382.

P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, ss. 280.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Uniwersytet Opolski, Opole 2008, ss. 211.

R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, ss. 206.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, T. Pokusa, Integracja marketingu i logistyki – wybrane problemy, (red. nauk.) R. Matwiejczuk, Politechnika Opolska, Opole 2005, ss. 100.

P. Blaik, T. Pokusa, J. Kaczmarek, W. Potwora, D. Potwora, S. Kauf, A. Bruska, R. Matwiejczuk, Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu, (red. nauk.) M. Duczmal, T. Pokusa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Uniwersytet Opolski, Opole 2002, ss. 314.

Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Autor: R. Matwiejczuk
Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego Opole 2014
liczba stron: 382

W monografii przedstawiono relatywnie rzadko podejmowaną w polskojęzycznej literaturze problematykę kompetencji logistyki i ich oddziaływania na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Rosnąca rola logistyki jako koncepcji zarządzania przepływami towarów i informacji przejawia się m.in. we wzroście znaczenia kompetencji logistyki rozumianych jako czynniki umożliwiające zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. Kompetencje związane ze sferą logistyki zostały przedstawione na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania strategicznego. Obok rozważań teoretycznych, w monografii zaprezentowano również wyniki badań empirycznych prowadzonych na świecie i w Polsce.

SPIS TREŚCI Rozdział 1. Istota, rozwój i klasyfikacja kompetencji przedsiębiorstwa Rozdział 2. Istota i struktura koncepcji zarządzania opartego na kompetencjach (competence-based management) oraz jej związki z innymi koncepcjami wspierającymi rozwój kompetencji Rozdział 3. Potencjały sukcesu jako determinanty tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Rozdział 4. Identyfikacja i klasyfikacja kompetencji logistyki jako potencjałów sukcesu determinujących tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Rozdział 5. Koncepcje kompetencji logistyki oddziałujących na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w badaniach światowych Rozdział 6. Zakres i przejawy oddziaływania kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w świetle badań w Polsce

Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian Autorzy: P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk
Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2013
wydanie I
liczba stron: 280

W książce autorzy określają podstawowe wymiary oraz przejawy integracji współczesnej logistyki jako systemowej determinanty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozważane problemy dotyczą identyfikacji zakresu i kierunków oddziaływania podstawowych logistycznych czynników na system zarządzania przedsiębiorstwem. Obok rozważań teoretyczno-metodologicznych, w książce przedstawione zostały również wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach projektu badawczego (grantu) pt. „Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami”, realizowanego w Katedrze Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego w latach 2009-2011 przez Zespół w składzie: prof. zw. dr hab. Piotr Blaik (Kierownik Projektu), dr Anna Bruska, dr hab. Sabina Kauf, prof. UO oraz dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk.

SPIS TREŚCI Rozdział 1. Tendencje rozwojowe i integracyjne w logistyce w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem (Piotr Blaik) Rozdział 2. Identyfikacja kluczowych wyzwań współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) (Piotr Blaik) Rozdział 3. Klasyfikacja i identyfikacja logistycznych determinant zarządzania przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk, Anna Bruska) Rozdział 4. Identyfikacja komponentów orientacji przepływowej w aspekcie wpływu na zarządzanie i jego efekty w przedsiębiorstwie (Piotr Blaik) Rozdział 5. Kompetencje logistyki jako czynniki determinujące zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk) Rozdział 6. Strategie logistyczne oraz przesłanki i przejawy ich oddziaływania na zarządzanie przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk) Rozdział 7. Instrumenty zarządzania logistycznego a doskonalenie metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem (Anna Bruska) Rozdział 8. Planowanie logistyczne jako determinanta zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem (Sabina Kauf) Rozdział 9. Rozwiązania organizacyjne w sferze logistyki a zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa (Sabina Kauf) Rozdział 10. Controlling logistyczny a zarządzanie w przedsiębiorstwie (Anna Bruska)


Logistyczny łańcuch tworzenia wartości Autorzy: P. Blaik, R. Matwiejczuk
Logistyczny łańcuch tworzenia wartości
Uniwersytet Opolski
Opole 2008
liczba stron: 211

W książce podjęta została próba zarysowania teoretyczno-metodologicznych aspektów logistycznego łańcucha tworzenia wartości oraz wstępnej identyfikacji jego struktury, w szczególności tworzących tę strukturę procesów logistycznych oraz potencjałów efektów i wartości dodanej. Intencją autorów jest ukazanie kluczowej roli zintegrowanych logistycznych procesów tworzenia wartości realizowanych w ramach przedsiębiorstwa i w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami. Zasadnicze znaczenie posiada w tym względzie logistyczny łańcuch tworzenia wartości, umożliwiający rozpoznanie, wytworzenie i dostarczenie właściwej wartości dodanej dla klientów i dla przedsiębiorstwa. Książka posiada cechy zarówno podręcznika akademickiego, jak i klasycznej monografii. Może być wykorzystana przez studentów takich kierunków studiów jak: logistyka, zarządzanie, ekonomia, prowadzonych w wyższych uczelniach wszystkich typów, a także przez kadrę menedżerską przedsiębiorstw.

SPIS TREŚCI Rozdział 1. Klasyfikacja i identyfikacja procesów logistycznych (Piotr Blaik) Rozdział 2. Łańcuch wartości oraz kierunki i koncepcje jego modelowania (Rafał Matwiejczuk) Rozdział 3. Identyfikacja struktury logistycznego systemu tworzenia i transformacji wartości (Piotr Blaik) Rozdział 4. Logistyczne potencjały efektów i tworzenia wartości dodanej (Piotr Blaik) Rozdział 5. Logistyczny łańcuch wartości a konkurencyjność i sukces rynkowy przedsiębiorstwa (Rafał Matwiejczuk, Piotr Blaik) Rozdział 6. Doskonalenie procesów i umiejętności przedsiębiorstwa związanych z logistycznym łańcuchem tworzenia wartości (Rafał Matwiejczuk) Rozdział 7. Współczesne koncepcje zarządzania a logistyka w procesie tworzenia wartości (Piotr Blaik)


Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność Autor: R. Matwiejczuk
Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność
Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2006
liczba stron: 206

W książce omówiono koncepcję zintegrowanego zarządzania marketingowo-logistycznego, zdefiniowano najistotniejsze procesy marketingowe i logistyczne związane z tworzeniem wartości dodanej dla klienta i dla przedsiębiorstwa, a także przedstawiono pojęcie efektywności procesów tworzenia wartości i podstawowe wskaźniki służące do jej oceny. Ponadto scharakteryzowano cechy i założenia koncepcji: reengineeringu, kluczowych kompetencji, organizacji wirtualnej, TQM, ECR, TBM, Lean Management i benchmarkingu, wspierających marketing i logistykę w tworzeniu wartości dodanej. Ważnym uzupełnieniem książki są wyniki badań empirycznych.

Podręcznik kierowany jest do studentów takich kierunków studiów jak: logistyka, zarządzanie, ekonomia, prowadzonych na wyższych uczelniach wszystkich typów. Może także zainteresować kadrę kierowniczą przedsiębiorstw wdrażających nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Podstawy koncepcji zarządzania marketingowo-logistycznego Rozdział 2. Tworzenie wartości w ramach koncepcji zarządzania marketingowo-logistycznego Rozdział 3. Efektywność procesów tworzenia wartości – wybrane problemy Rozdział 4. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania wspierające tworzenie wartości Rozdział 5. Efektywność procesów tworzenia wartości – próba oceny w świetle badań


Integracja marketingu i logistyki - wybrane problemy Autorzy: P. Blaik, R. Matwiejczuk, T. Pokusa
Integracja marketingu i logistyki – wybrane problemy
red. nauk. R. Matwiejczuk
Politechnika Opolska
Opole 2005
liczba stron: 100

W książce przedstawiono problematykę wybranych aspektów zintegrowanego stosowania koncepcji marketingu i logistyki w działalności przedsiębiorstwa.

Książka składa się z trzech rozdziałów: Rozdział 1. Udział sfer logistyki i marketingu w tworzeniu wartości dodanej (R. Matwiejczuk) Rozdział 2. Logistyczno-marketingowe procesy i systemy jako determinanty efektywności i sukcesu przedsiębiorstwa (P. Blaik) Rozdział 3. Zarządzanie procesami i poziomy integracji w łańcuchu dostaw (T. Pokusa)


Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu Autorzy: P. Blaik, T. Pokusa, J. Karczmarek, W. Potwora, D. Potwora, S. Kauf, A. Bruska, R. Matwiejczuk
Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu
red. nauk. M. Duczmal, T. Pokusa
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Uniwersytet Opolski
Opole 2002
liczba stron: 314

Książka prezentuje pokłosie prac badawczych i studiów prowadzonych w opolskim środowisku badawczym pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Piotra Blaika w zakresie integracji logistyki  i marketingu. Współczesna logistyka i marketing traktowane są w publikacji jako dualne koncepcje zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, których integracja wyzwala nowe możliwości wzrostu efektywności przedsiębiorstw. Celem autorów była identyfikacja najistotniejszych przesłanek i przejawów integracji tych dwóch koncepcji, kluczowych dla efektywnego wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu rynkowego.

 

Google Scholar

 

LinkedIn

 

ResearchGate