Zaznacz stronę

dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO

stanowisko: profesor nadzwyczajny
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 61
telefon: (77) 40 16 861
e-mail: rmatwiejczuk@uni.opole.pl
konsultacje

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 2015: Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (specjalizacje badawcze: logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie strategiczne), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

 • 2003: Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (specjalizacje badawcze: logistyka, marketing, zarządzanie), Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

 • 1997: Magister inżynier (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem), Politechnika Opolska, Instytut Zarządzania

 • 1994, 1995, 1996, 1997: Polsko-Amerykańska Letnia Szkoła Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, University of Massachusetts, Amherst (USA)

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Kompetencje logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw  report 2015 >>

 • Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwem  report 2014 >>

 • Logistyczno-marketingowe procesy tworzenia wartości

 • Logistyka i marketing a współczesne koncepcje tworzenia wartości

 

Prowadzone przedmioty:

 • Podstawy logistyki

 • Logistyka dystrybucji

 • Zarządzanie logistyczno-marketingowe

 • Strategie marketingowe

 • Strategie logistyczno-marketingowe

 • Strategie łańcuchów i sieci dostaw

 

Pełnione funkcje:

 • Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. dyscypliny naukowej “nauki o zarządzaniu i jakości”
 • Członek Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

 • Członek Rady Biznesu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

 • Członek Senackiej Komisji ds. kadry naukowej i zatrudnienia Uniwersytetu Opolskiego

 • Członek Wydziałowej Komisji ds. doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego

 • Członek Rady Programowej kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego

 

Odznaczenia państwowe:

 • Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 11.07.2003

 

Nagrody rektora:

 • 2018: Zespołowa (R. Matwiejczuk, I. Pisz, A. Krawczyk-Sołtys) Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego (III stopnia) za rok akademicki 2017/2018
 • 2015: Indywidualna Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego (III stopnia) za rok akademicki 2014/2015, za osiągnięcia naukowe, w szczególności za monografię pt. Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, stanowiącą podstawę postępowania habilitacyjnego, wszczętego w dniu 26.09.2014 roku, przeprowadzonego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zakończonego w dniu 25.06.2015 roku nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
 • 2014: Zespołowa (A. Bruska, R. Matwiejczuk) Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego (III stopnia) za rok akademicki 2013/2014, za osiągnięcia naukowe, w szczególności za współautorstwo książki pt. Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian (współautorzy: P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf)
 • 2009: Indywidualna Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego (III stopnia) za rok akademicki 2008/2009, za aktywną działalność naukową, w szczególności za współautorstwo książki pt. Logistyczny łańcuch tworzenia wartości (współautor P. Blaik)
 • 2004: Indywidualna Nagroda JM Rektora Politechniki Opolskiej (III stopnia) za osiągnięcia naukowe w dziedzinie ekonomii, a w szczególności za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. Wpływ zarządzania marketingowo-logistycznego na efektywność procesów tworzenia wartości
 • 2001: Indywidualna Nagroda JM Rektora Politechniki Opolskiej (II stopnia) za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne

 

Członkostwo w radach naukowych czasopism:

 • Członek Rady Naukowej czasopisma Gospodarka Materiałowa i Logistyka (wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne)
 • Członek Rady Naukowej ogólnokrajowego studenckiego czasopisma interneto­wego pt. Opolskie Akademickie Forum Logistyki (wydawca: Uniwersytet Opol­ski)

 

Doświadczenie w biznesie:

 • Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA – Przewodniczący Rady Nadzorczej (marzec 2007 – sierpień 2008)
 • Górażdże Trans sp. z o.o. (październik 2007 – grudzień 2007)
 • BOT Elektrownia Opole SA (maj 2006 – październik 2006)
 • Grupa Górażdże – Górażdże Cement SA, Górażdże Beton sp. z o.o., OKSM sp. z o.o., ZKSM SA (wrzesień 2003 – czerwiec 2004)

Artykuły i referaty naukowe:

2018:

Matwiejczuk, Logistyczne potencjały sukcesu w kształtowaniu i rozwoju kluczo­wych procesów biznesu, „Gospo­darka Ma­teriałowa i Logistyka” 2018, Polskie Wydaw­nictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 7, s. 9-16.

Matwiejczuk, Strategia logistyczna w tworzeniu przewagi konkuren­cyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Globalne i lokalne strategie logistyczne, (red.) J. Wit­kowski, T. Kołakowski, Prace Na­ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro­cławiu, Nr 505, Wydawnic­two Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro­cławiu, Wrocław 2018, s. 44-55.

Matwiejczuk, Istota i podstawowe wymiary koncepcji Competence Based Mana­gement, [w:] Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt sto osiemnasty (118). XL Jubileuszowe Śląskie Dni Organizacji. Nowoczesność Prze­mysłu i Usług, (red. nauk.) J. Pyka, R. Wol­niak, Zeszyty Naukowe Po­litechniki Ślą­skiej, Wy­dawnictwo Politechniki Śląskiej, Gli­wice 2018, s. 383-393.

Matwiejczuk, About the Research Concerning the Relations Between Logistics and Business Management. A Wide Back to the Past and a Brief Look into the Future, „Gospodarka Ma­teriałowa i Logistyka” 2018, Polskie Wydaw­nictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 10, s. 2-10.

2017:

R. Matwiejczuk, Modele biznesu w logistyce oparte na potencjałach sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część XVI, (red.) M. Chaberek, L. Reszka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka, Nr 65, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 13-23.

R. Matwiejczuk, Koncepcja doskonałości logistyki na poziomie światowym w budowaniu konkurencyjności łańcucha dostaw w świetle badań Capgemini, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2017, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 9, s. 25-33.

R. Matwiejczuk, Koncepcja zarządzania opartego na wiedzy jako podstawa rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa, [w:] Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt sto ósmy (108). Nowoczesność przemysłu i usług, (red. nauk.) J. Brzóska, J. Pyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 1983, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017, s. 263-273.

R. Matwiejczuk, Logistics Competences as the Core Competences of a Firm Affecting Business Competitive Advantage Creation, [w:] Modelling of Logistics Processes and Systems. Part XVII, (edited by) M. Chaberek, L. Reszka, Research Journal of the University of Gdańsk, Transport Economics and Logistics, Vol. 66, Gdańsk University Press, Gdańsk 2017, s. 25-33.

R. Matwiejczuk, Logistics Competences within World Class Supply Chains Concept, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 8, Część I, Logistyka w naukach o zarządzaniu. Część I, (red. nauk.) R. Matwiejczuk, I. Pisz, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2017, s. 225-235.

R. Matwiejczuk, I. Pisz, Wstęp, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 8, Część I, Logistyka w naukach o zarządzaniu. Część I, (red. nauk.) R. Matwiejczuk, I. Pisz, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź – Warszawa 2017, s. 5.

R. Matwiejczuk, Integracja jako kluczowy wyznacznik koncepcji logistyki, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, Nr 26, (red.) D. Jelonek, W. Jędrzejczyk, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s. 83-90.

R. Matwiejczuk, Koncepcja logistyki w zasobowym nurcie zarządzania strategicznego, [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zarządzanie, Nr 337 (12), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 61-73.

R. Matwiejczuk, Miejsce i rola koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie logistyczne w biznesie, (red.) L. Bukowski, P. Sobczak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017, s. 145-156.

2016:

R. Matwiejczuk, Logistics Concept within Business Management, [w:] CLC 2015: Carpathian Logistics Congress – Conference Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava, 1st Edition, 2016, s. 39-44. (Conference Proceedings indeksowane w Thomson Reuters Web of Science)

R. Matwiejczuk, Logistyczne potencjały sukcesu jako determinanty rozwoju inteligentnych łańcuchów dostaw, [w:] Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, (red. nauk.) C. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016, s. 275-282.

R. Matwiejczuk, Koncepcja dynamicznych zdolności jako podstawa rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa, [w:] Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt dziewięćdziesiąty trzeci. Nowoczesność przemysłu i usług, (red.) J. Brzóska, J. Pyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 1957, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016, s. 355-364.

R. Matwiejczuk, Koncepcja logistyki klasy światowej w świetle badań, [w:] Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw wobec wyzwań gospodarki światowej. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesor Elżbiety Gołembskiej, (red. nauk.) Z. Bentyn, M. Szymczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016, s. 130-146.

 

2015:

R. Matwiejczuk, Logistyczne potencjały sukcesu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, (red. nauk.) J. Witkowski, A. Skowrońska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 382, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 363-375.

R. Matwiejczuk, Koncepcja Resource-Based View jako podstawa rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa, [w:] Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt osiemdziesiąty trzeci. Nowoczesność przemysłu i usług, (red.) J. Brzóska, J. Pyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 1941, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, s. 437-446.

R. Matwiejczuk, Z badań nad rozwojem koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2015, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 10, s. 30-39.

R. Matwiejczuk, Z badań nad logistycznymi determinantami zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zarządzanie, Nr 251 (4), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s. 67-78.

2014:

R. Matwiejczuk, Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2014, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 1, s. 9-17.

R. Matwiejczuk, Logistics Competences within Business Management, [w:] CLC 2013: Carpathian Logistics Congress – Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava, 1st Edition, 2014, s. 271-276. (Congress Proceedings indeksowane w Thomson Reuters Web of Science)

R. Matwiejczuk, Koncepcja logistyki jako determinanta zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt siedemdziesiąty trzeci. Nowoczesność przemysłu i usług, (red.) J. Brzóska, J. Pyka, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 1919, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, s. 409-420.

R. Matwiejczuk, Selected Aspects of Logistics Processes Effectiveness, [w:] CLC 2014: 4th Carpathian Logistics Congress, Technická univerzita w Košiciach, Košice, Slovakia 2014, s. 1-8.

R. Matwiejczuk, Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Pozycjonowanie i integracja, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2014, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 11, s. 2-9.

R. Matwiejczuk, Z badań nad oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie przepływami oraz systemy i technologie informacyjne, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2014, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 12, s. 2-9.

2013:

R. Matwiejczuk, Orientacja na klienta w logistyce a zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Logistyka”, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, nr 1, styczeń – luty 2013, s. 20-24.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, Logistics Determinants of Business Management Performance, [w:] CLC 2012: Carpathian Logistics Congress – Congress Proceedings, TANGER Ltd., Ostrava, 1st Edition, 2013, s. 179-185 (Congress Proceedings indeksowane w Elsevier Scopus Database).

R. Matwiejczuk, Logistics Potentials in Business Competitive Advantage Creation, „LogForum”, Scientific Journal of Logistics, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Vol. 9, Issue 4, No. 5, Poznań 2013, s. 265-275.

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, (red.) J. Brzóska, J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, Katowice 2013, s. 335-344.

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki w koncepcji World Class Logistics, [w:] Zarządzanie. Logistyka – koncepcje, procesy, narzędzia, (red. nauk.) T. Pokusa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2013, s. 89-103.

2012:

R. Matwiejczuk, Strategia logistyczna jako determinanta zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, nr 3, 2012, s. 28-32.

R. Matwiejczuk, The Influence of Logistics Potentials on Business Management, „LogForum”, Scientific Journal of Logistics, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Vol. 8, Issue 3, No. 3, Poznań 2012, s. 201-216.

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki jako metakompetencje przedsiębiorstwa, [w:] Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (red.) S. Kauf, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s. 65-73.

A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Integracja logistyki i marketingu w zarządzaniu łańcuchem dostaw – wybrane problemy, [w:] Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (red.) S. Kauf, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s. 131-139.

R. Matwiejczuk, Wpływ kompetencji łańcucha dostaw na tworzenie przewagi konkurencyjnej w świetle badań Computer Sciences Corporation, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 11, 2012, s. 7-14.

R. Matwiejczuk, Wybrane aspekty efektywności procesów logistycznych, [w:] Zarządzanie, logistyka, finanse – problemy innowacyjności i instrumenty analizy, (red. nauk.) T. Pokusa, M. Duczmal, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s. 57-67.

2011:

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. I), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 3, 2011, s. 18-23.

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. II), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 4, 2011, s. 19-26.

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. III), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 5, 2011, s. 21-27.

R. Matwiejczuk, Zasoby oraz zdolności i kompetencje przedsiębiorstwa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, „Przegląd Organizacji”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, nr 4, 2011, s. 32-35.

P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Wpływy logistyki (cz. 3), „Top Logistyk”, nr 2 [20], kwiecień – maj 2011, s. 46-50.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki jako potencjały sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa, [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Strategie funkcjonalne, (red. nauk.) E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 172, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 21-30.

R. Matwiejczuk, Innowacyjne aspekty logistyki w sieci tworzenia wartości w świetle koncepcji kluczowych kompetencji, [w:] Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, (red.) J. Sosnowski, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 251, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 87-100.

R. Matwiejczuk, The Meaning of Logistics Capabilities in Achieving the Market Success by A Company, „LogForum”, Scientific Journal of Logistics, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Vol. 7, Issue 4, No. 4, Poznań 2011, s. 41-48.

2010:

R. Matwiejczuk, Przesłanki osiągania sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo, [w:] Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane problemy, (red. nauk.) M. Duczmal, T. Pokusa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010, s. 67-73.

R. Matwiejczuk, Przesłanki tworzenia wartości w łańcuchu wartości, „Przegląd Organizacji”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, nr 5, 2010, s. 16-19.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, Orientacja przepływowa i kompetencje logistyki a efekty przedsiębiorstwa w świetle badań w krajach zachodnich, [w:] Flow Management. Zarządzanie przepływem w procesach biznesowych, (red.) G. Wróbel, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2010, s. 257-275.

R. Matwiejczuk, Miejsce i rola marketingu w zarządzaniu łańcuchem dostaw, [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, (red. nauk.) S. Figiel, PWE, Warszawa 2010, s. 107-115.

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki w tworzeniu wartości dla klienta, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, nr 10, 2010, s. 2-5.

R. Matwiejczuk, Rola zasobów logistycznych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, [w:] Nowoczesne zarządzanie – wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, (red. nauk.) T. Pokusa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010, s. 66-72.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, Wpływy logistyki (cz. 1), „Top Logistyk”, nr 6 [18], grudzień 2010 – styczeń 2011, s. 38-41.

2009:

R. Matwiejczuk, Reengineering jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu, [w:] Zarządzanie kryzysowe i działania logistyczne na przykładzie wybranych instytucji, (red. nauk.) T. Pokusa, W. Duczmal, PAN O/Katowice, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009, s. 208-215.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, Logistic Processes and Potentials in A Value Chain, „LogForum”, Electronic Scientific Journal of Logistics, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Vol. 5, Issue 2, No. 2, 2009, s. 1-8.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania w procesie tworzenia wartości, „Logistyka i Transport”, Zeszyty Naukowe Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, nr 1(8)/2009, Materiały konferencyjne z konferencji naukowo-technicznej pt. Integracja systemów logistycznych, Wrocław 2009, s. 85-92.

2008:

R. Matwiejczuk, Rola współczesnego marketingu w tworzeniu wartości dla klienta, [w:] Zarządzanie i Marketing, z. 13, (red. nauk.) K. Rajchel, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 249, Rzeszów 2008, s. 255-264.

R. Matwiejczuk, Efektywność marketingowych procesów tworzenia wartości a wiedza przedsiębiorstwa o rynku, [w:] Współczesny marketing. Strategie, (red. nauk.) G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 415-421.

R. Matwiejczuk, Konkurencyjność przedsiębiorstwa a jego sukces rynkowy, [w:] Przejawy i formy nowoczesnego zarządzania i komunikacji społecznej, (red. nauk.) M. Duczmal, T. Pokusa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2008, s. 72-82.

R. Matwiejczuk, Wiedza o rynku jako czynnik warunkujący konkurencyjność przedsiębiorstwa, [w:] Marketing. Nowe trendy w marketingu dla menedżerów, (red. nauk.) B. Czerwiński, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Marketingu, Gdańsk 2008, s. 129-138.

2007:

R. Matwiejczuk, Organizacja wirtualna oraz zarządzanie poprzez pryzmat czasu jako determinanty tworzenia wartości, [w:] Doświadczenia i perspektywy nowoczesnego zarządzania, (red. nauk.) M. Duczmal, T. Pokusa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2007, s. 47-54.

R. Matwiejczuk, Kluczowe procesy logistyczno-marketingowe determinujące rozwój wiedzy przedsiębiorstwa o rynku, [w:] Systemy i procesy zarządzania logistyczno-marketingowego. Aspekt efektywnościowy, (red.) P. Blaik, Uniwersytet Opolski, Opole 2007, s. 189-207.

R. Matwiejczuk, Regulacyjne sfery marketingu i logistyki jako podstawa rozwoju wiedzy przedsiębiorstwa o rynku, [w:] Społeczne uwarunkowania zarządzania logistyczno-marketingowego w globalizacji, (red. nauk.) L. Sobolak, Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Częstochowa 2007, s. 147-152.

2006:

R. Matwiejczuk, Marketing i logistyka jako wyznaczniki działalności przedsiębiorstwa na jednolitym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, [w:] Dylematy teorii i praktyki zarządzania. Tom 1. Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania, (red. nauk.) M. Duczmal, T. Pokusa, Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, s. 85-94.

R. Matwiejczuk, Wykorzystanie kluczowych kompetencji marketingu w kreowaniu wiedzy o rynku, [w:] Marketing. Instrumenty i informacje marketingowe, (red. nauk.) D. Dąbrowski, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Marketingu, Gdańsk 2006, s. 189-196.

R. Matwiejczuk, Efektywność marketingowych procesów tworzenia wartości – próba zdefiniowania problemu, [w:] Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, (red.) W. Deluga, J. Chotkowski, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Koszalinie, Koszalin 2006, s. 113-119.

2005:

R. Matwiejczuk, Tworzenie wartości w ramach organizacji sieciowych, [w:] Strategie i logistyka organizacji sieciowych, (red. nauk.) J. Witkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1078, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 108-114.

R. Matwiejczuk, Logistyka jako koncepcja przepływowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Rola logistyki w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, (red. nauk.) J. Szpon, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Szczecin 2005, s. 127-134.

2004:

R. Matwiejczuk, Reengineering jako procesowo zorientowana koncepcja zarządzania wspomagająca tworzenie wartości dodanej, [w:] Modelowanie procesów zarządzania, (red. nauk.) M. Duczmal, W. Potwora, PAN O/Katowice, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2004, s. 145-152.

R. Matwiejczuk, Theory-cognitive Aspects of Logistic Processes Effectiveness, [w:] Technology & Economy in Industrial Reconversion, (edited by) M. Nowicka-Skowron, R. Lescroart, P. Pachura, Institut Superieur Industriel Pierrard – HEC du Luxemburg, Faculty of Management – Częstochowa University of Technology, Virton (Belgium) 2004, s. 254-262.

R. Matwiejczuk, Marketingowa koncepcja tworzenia wartości dla klienta, [w:] Marketing. Doświadczenia i perspektywy, (red. nauk.) M. Daszkowska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Marketingu, Gdańsk 2004, s. 119-128.

R. Matwiejczuk, Logistyczna koncepcja tworzenia wartości w świetle uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo, [w:] Ekonomiczne i logistyczne przedsięwzięcia w aspekcie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, (red. nauk.) G. Karmowska, J. Szpon, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, materiały pokonferencyjne, Szczecin 2004, s. 53-57.

2003:

R. Matwiejczuk, Proces tworzenia wartości w świetle logistycznego łańcucha dostaw, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, (red. nauk.) J. Szpon, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, materiały konferencyjne, Szczecin 2003, s. 119-123.

2002:

R. Matwiejczuk, Struktura i zakres marketingowo-logistycznych procesów oraz łańcucha tworzenia wartości, [w:] Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej, (red. nauk.) A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski, Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2002, s. 406-422.

R. Matwiejczuk, Integracja marketingu i logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian, (red. nauk.) J. Witkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 944, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 149-157.

K. Malik, R. Matwiejczuk, Rynkowo-ekologiczna efektywność gospodarowania, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Problemy wybrane, (red.) L. Habuda, Politechnika Opolska, Skrypt nr 245, Opole 2002, s. 49-75.

2001:

R. Matwiejczuk, Marketing i logistyka jako determinanty transformacji procesu zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie, 22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, materiały konferencyjne, Zielona Góra 2001, s. 70-78.

R. Matwiejczuk, Marketing terytorialny (miejsc, przestrzeni) – „nowa postać” czy jeden z wymiarów współczesnego marketingu?, [w:] Rozwój regionalny w perspektywie integracji europejskiej, (red. nauk.) A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski, Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2001, s. 79-87.

2000:

R. Matwiejczuk, Proces tworzenia wartości w świetle teorii kluczowych kompetencji, [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym, (red.) R. Kośmider, Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2000, s. 225-243.

R. Matwiejczuk, Efektywność – próba interpretacji, „Przegląd Organizacji”, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, nr 11, 2000, s. 27-31.

1999:

R. Matwiejczuk, Zarządzanie wartością dla konsumenta, [w:] Społeczno-ekonomiczne aspekty przekształceń ustrojowych w gospodarce kraju i regionu, (red.) M. Ciepaj, Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, materiały konferencyjne „Niwki ‘98”, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1999, s. 21-30.

R. Matwiejczuk, Podstawowe trendy i tendencje rozwojowe marketingu, [w:] Wybrane problemy współczesnego zarządzania, (red. nauk.) M. Duczmal i W. Potwora, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Opole 1999, s. 151-161.

1998:

R. Matwiejczuk, Ewolucja i rozwój marketingu w kierunku koncepcji rynkowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie, 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, materiały konferencyjne, Zielona Góra 1998, część I, s. 231-236.

1997:

R. Matwiejczuk, Formułowanie strategii marketingowych w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Zarządzanie, 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, materiały konferencyjne, Zielona Góra 1997, s. 130-135.

R. Matwiejczuk, Podstawowe funkcje i zadania marketingu (w świetle procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw), [w:] Nauki społeczne, z. 46, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, nr 237/98, materiały konferencyjne, Opole-Turawa 1997, s. 29-38.

1996:

R. Matwiejczuk, Marketing i zarządzanie marketingowe – niejednoznaczność w postrzeganiu i interpretacji, [w:] Nauki społeczne, z. 41, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, nr 223/96, materiały konferencyjne, Opole-Niwki 1996, s. 67-75.

Książki:

R. Matwiejczuk, Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ss. 382.

P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, ss. 280.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Uniwersytet Opolski, Opole 2008, ss. 211.

R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, ss. 206.

P. Blaik, R. Matwiejczuk, T. Pokusa, Integracja marketingu i logistyki – wybrane problemy, (red. nauk.) R. Matwiejczuk, Politechnika Opolska, Opole 2005, ss. 100.

P. Blaik, T. Pokusa, J. Kaczmarek, W. Potwora, D. Potwora, S. Kauf, A. Bruska, R. Matwiejczuk, Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu, (red. nauk.) M. Duczmal, T. Pokusa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Uniwersytet Opolski, Opole 2002, ss. 314.

Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Autor: R. Matwiejczuk
Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego Opole 2014
liczba stron: 382

W monografii przedstawiono relatywnie rzadko podejmowaną w polskojęzycznej literaturze problematykę kompetencji logistyki i ich oddziaływania na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Rosnąca rola logistyki jako koncepcji zarządzania przepływami towarów i informacji przejawia się m.in. we wzroście znaczenia kompetencji logistyki rozumianych jako czynniki umożliwiające zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. Kompetencje związane ze sferą logistyki zostały przedstawione na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania strategicznego. Obok rozważań teoretycznych, w monografii zaprezentowano również wyniki badań empirycznych prowadzonych na świecie i w Polsce.

SPIS TREŚCI Rozdział 1. Istota, rozwój i klasyfikacja kompetencji przedsiębiorstwa Rozdział 2. Istota i struktura koncepcji zarządzania opartego na kompetencjach (competence-based management) oraz jej związki z innymi koncepcjami wspierającymi rozwój kompetencji Rozdział 3. Potencjały sukcesu jako determinanty tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Rozdział 4. Identyfikacja i klasyfikacja kompetencji logistyki jako potencjałów sukcesu determinujących tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Rozdział 5. Koncepcje kompetencji logistyki oddziałujących na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w badaniach światowych Rozdział 6. Zakres i przejawy oddziaływania kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w świetle badań w Polsce

Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian Autorzy: P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk
Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2013
wydanie I
liczba stron: 280

W książce autorzy określają podstawowe wymiary oraz przejawy integracji współczesnej logistyki jako systemowej determinanty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozważane problemy dotyczą identyfikacji zakresu i kierunków oddziaływania podstawowych logistycznych czynników na system zarządzania przedsiębiorstwem. Obok rozważań teoretyczno-metodologicznych, w książce przedstawione zostały również wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach projektu badawczego (grantu) pt. „Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami”, realizowanego w Katedrze Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego w latach 2009-2011 przez Zespół w składzie: prof. zw. dr hab. Piotr Blaik (Kierownik Projektu), dr Anna Bruska, dr hab. Sabina Kauf, prof. UO oraz dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk.

SPIS TREŚCI Rozdział 1. Tendencje rozwojowe i integracyjne w logistyce w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem (Piotr Blaik) Rozdział 2. Identyfikacja kluczowych wyzwań współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) (Piotr Blaik) Rozdział 3. Klasyfikacja i identyfikacja logistycznych determinant zarządzania przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk, Anna Bruska) Rozdział 4. Identyfikacja komponentów orientacji przepływowej w aspekcie wpływu na zarządzanie i jego efekty w przedsiębiorstwie (Piotr Blaik) Rozdział 5. Kompetencje logistyki jako czynniki determinujące zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk) Rozdział 6. Strategie logistyczne oraz przesłanki i przejawy ich oddziaływania na zarządzanie przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk) Rozdział 7. Instrumenty zarządzania logistycznego a doskonalenie metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem (Anna Bruska) Rozdział 8. Planowanie logistyczne jako determinanta zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem (Sabina Kauf) Rozdział 9. Rozwiązania organizacyjne w sferze logistyki a zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa (Sabina Kauf) Rozdział 10. Controlling logistyczny a zarządzanie w przedsiębiorstwie (Anna Bruska)


Logistyczny łańcuch tworzenia wartości Autorzy: P. Blaik, R. Matwiejczuk
Logistyczny łańcuch tworzenia wartości
Uniwersytet Opolski
Opole 2008
liczba stron: 211

W książce podjęta została próba zarysowania teoretyczno-metodologicznych aspektów logistycznego łańcucha tworzenia wartości oraz wstępnej identyfikacji jego struktury, w szczególności tworzących tę strukturę procesów logistycznych oraz potencjałów efektów i wartości dodanej. Intencją autorów jest ukazanie kluczowej roli zintegrowanych logistycznych procesów tworzenia wartości realizowanych w ramach przedsiębiorstwa i w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami. Zasadnicze znaczenie posiada w tym względzie logistyczny łańcuch tworzenia wartości, umożliwiający rozpoznanie, wytworzenie i dostarczenie właściwej wartości dodanej dla klientów i dla przedsiębiorstwa. Książka posiada cechy zarówno podręcznika akademickiego, jak i klasycznej monografii. Może być wykorzystana przez studentów takich kierunków studiów jak: logistyka, zarządzanie, ekonomia, prowadzonych w wyższych uczelniach wszystkich typów, a także przez kadrę menedżerską przedsiębiorstw.

SPIS TREŚCI Rozdział 1. Klasyfikacja i identyfikacja procesów logistycznych (Piotr Blaik) Rozdział 2. Łańcuch wartości oraz kierunki i koncepcje jego modelowania (Rafał Matwiejczuk) Rozdział 3. Identyfikacja struktury logistycznego systemu tworzenia i transformacji wartości (Piotr Blaik) Rozdział 4. Logistyczne potencjały efektów i tworzenia wartości dodanej (Piotr Blaik) Rozdział 5. Logistyczny łańcuch wartości a konkurencyjność i sukces rynkowy przedsiębiorstwa (Rafał Matwiejczuk, Piotr Blaik) Rozdział 6. Doskonalenie procesów i umiejętności przedsiębiorstwa związanych z logistycznym łańcuchem tworzenia wartości (Rafał Matwiejczuk) Rozdział 7. Współczesne koncepcje zarządzania a logistyka w procesie tworzenia wartości (Piotr Blaik)


Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność Autor: R. Matwiejczuk
Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność
Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2006
liczba stron: 206

W książce omówiono koncepcję zintegrowanego zarządzania marketingowo-logistycznego, zdefiniowano najistotniejsze procesy marketingowe i logistyczne związane z tworzeniem wartości dodanej dla klienta i dla przedsiębiorstwa, a także przedstawiono pojęcie efektywności procesów tworzenia wartości i podstawowe wskaźniki służące do jej oceny. Ponadto scharakteryzowano cechy i założenia koncepcji: reengineeringu, kluczowych kompetencji, organizacji wirtualnej, TQM, ECR, TBM, Lean Management i benchmarkingu, wspierających marketing i logistykę w tworzeniu wartości dodanej. Ważnym uzupełnieniem książki są wyniki badań empirycznych.

Podręcznik kierowany jest do studentów takich kierunków studiów jak: logistyka, zarządzanie, ekonomia, prowadzonych na wyższych uczelniach wszystkich typów. Może także zainteresować kadrę kierowniczą przedsiębiorstw wdrażających nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Podstawy koncepcji zarządzania marketingowo-logistycznego Rozdział 2. Tworzenie wartości w ramach koncepcji zarządzania marketingowo-logistycznego Rozdział 3. Efektywność procesów tworzenia wartości – wybrane problemy Rozdział 4. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania wspierające tworzenie wartości Rozdział 5. Efektywność procesów tworzenia wartości – próba oceny w świetle badań


Integracja marketingu i logistyki - wybrane problemy Autorzy: P. Blaik, R. Matwiejczuk, T. Pokusa
Integracja marketingu i logistyki – wybrane problemy
red. nauk. R. Matwiejczuk
Politechnika Opolska
Opole 2005
liczba stron: 100

W książce przedstawiono problematykę wybranych aspektów zintegrowanego stosowania koncepcji marketingu i logistyki w działalności przedsiębiorstwa.

Książka składa się z trzech rozdziałów: Rozdział 1. Udział sfer logistyki i marketingu w tworzeniu wartości dodanej (R. Matwiejczuk) Rozdział 2. Logistyczno-marketingowe procesy i systemy jako determinanty efektywności i sukcesu przedsiębiorstwa (P. Blaik) Rozdział 3. Zarządzanie procesami i poziomy integracji w łańcuchu dostaw (T. Pokusa)


Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu Autorzy: P. Blaik, T. Pokusa, J. Karczmarek, W. Potwora, D. Potwora, S. Kauf, A. Bruska, R. Matwiejczuk
Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu
red. nauk. M. Duczmal, T. Pokusa
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Uniwersytet Opolski
Opole 2002
liczba stron: 314

Książka prezentuje pokłosie prac badawczych i studiów prowadzonych w opolskim środowisku badawczym pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Piotra Blaika w zakresie integracji logistyki  i marketingu. Współczesna logistyka i marketing traktowane są w publikacji jako dualne koncepcje zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, których integracja wyzwala nowe możliwości wzrostu efektywności przedsiębiorstw. Celem autorów była identyfikacja najistotniejszych przesłanek i przejawów integracji tych dwóch koncepcji, kluczowych dla efektywnego wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu rynkowego.

 

Google Scholar

 

LinkedIn

 

ResearchGate

ORCID ID