Zaznacz stronę

dr hab. inż. Adam Czerwiński prof. UO

stanowisko: profesor Uniwersytetu Opolskiego
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 52
telefon: (77) 40 16 862
e-mail: adam.czerwinski@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Ukończone studia: Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
  Stopnie i tytuły naukowe:

 • 1978r. – mgr inż. – Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu

 • 1983r. – dr – Instytut Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej

 • 2002r. – hab. – Wydział Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Dyscypliny naukowe: ekonomia, informatyka gospodarcza

 • Specjalność: mikroekonomia, ekonomika informacji

 

Prowadzone przedmioty:

 • Technologie informacyjne

 • Informatyka w zarządzaniu

 • Procesy informacyjne w zarządzaniu

 • Systemy informatyczne w zarządzaniu

 • Programowanie komputerów

 • Gospodarka elektroniczna

 • Systemy informacyjne w marketingu

 • Projektowanie procesów

 • Zarządzanie wiedzą

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Zakładu Ekonomiki Informacji

 

Zasady pisania prac magisterskich:

 

Ważniejsze publikacje:

 1. Rozkład logarytmiczno-normalny jako narzędzie analizy rynku oprogramowania komputerowego, Wiadomości statystyczne 2002, nr 5
 2. Możliwości i bariery rozwoju detalicznego handlu elektronicznego w Polsce, Marketing i Rynek 2002, nr 9
 3. Zmiany w skali piractwa komputerowego wśród studentów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3 (3) rok 2003, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
 4. Zarządzanie oprogramowaniem komputerowym w firmie jako rodzaj zarządzania wiedzą, w: Zarządzanie wiedzą, wybrane problemy, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004
 5. Wybrane problemy rynków informacji, w: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005
 6. Usługi informacyjne w e-edukacji, w: Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006
 7. Produkt informacyjny na rynku elektronicznym, w: Problemy społeczeństwa informacyjnego t. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007
 8. Stan procesów zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach regionu opolskiego, w: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008
 9. Ekonomiczne aspekty wykluczenia cyfrowego w Polsce na początku XXI wieku, w: Fenomen Internetu, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008
 10. Rozwój województwa opolskiego po wejściu do UE w świetle badań, Rocznik Łubowicki 2009, zeszyt 6 „Województwo opolskie po wejściu do Unii Europejskiej – wymiar społeczno-ekonomiczny”
 11. Wykorzystanie wskaźnika HDI do oceny poziomu rozwoju regionalnego w Polsce, w: Społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011
 12. Czerwiński A., Zagadnienie kosztów w logistyce informacji, w: Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, Uniwersytet Opolski i Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s. 75-87
 13. Czerwiński A., Głośnicka A., The Quality of Information in Management Information Systems in the Light of the Research, in: Information Systems in Management XVIII, Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013, ISBN 978-83-7583-566-3, pp. 35-51
 14. Czerwiński A., Wykorzystanie rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TDABC) do wyznaczania kosztów procesów informacyjnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2012, Nr 32, s. 101-112
 15. Czerwiński A., Gospodarka informacyjna a wielkość sektora informacyjnego w wybranych krajach, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 2013, Zeszyt nr 35, ISSN 1898-5084, s. 88-102
 16. Czerwiński A., The use of Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) for calculating the costs of information processes, Central and Eastern European Journal of Management and Economics 2014, Vol. 2, No. 1, ISSN electronic version 2353 – 9119, pp. 43-54
 17. Czerwiński A., A conceptual model for data quality management in a data systemon the World Wide Web, Economic and Environmental Studies 2014, Vol. 14, No. 4 (32/2014), ISSN paper version 1642-2597, ISSN electronic version 2081-8319, pp. 361-373
 18. Czerwiński A., Krzesaj M., Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW, Seria: Studia i Monografie nr 501, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ISSN 1233-6408

Książki:

Adam Czerwiński, Anna Jańdziak, Marcin Krzesaj

REDAKTORZY: Adam Czerwiński, Anna Jańdziak, Marcin Krzesaj

RECENZENCI: Colin Hales, Joost Platje, Ewa Ziemba

ISBN: 978-83-7395-682-7

Format: B5

Liczba stron: 222

Rok wydania: 2016

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytet Opolski

Słowo wstępu (Adam Czerwiński)

Rozdział 1. Prawo dostępu do informacji publicznej i jego ograniczanie

 1. Informacja publiczna jako dobro publiczne w społeczeństwie wiedzy (Krystyna Michniewicz-Wanik)
 2. Prawne aspekty ograniczania dostępu do informacji publicznej (Łukasz Dubiński)
 3. Informacja publiczna jako res populi a dane chronione – pomiędzy zasadą otwartości a koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywatela (Beata Baran, Katarzyna Południak)

Rozdział 2. Informacja jako dobro publiczne

 1. Własności kształtujące informację jako dobro publiczne w kontekście zawodności mechanizmu rynkowego (Grzegorz Flerianowicz)
 2. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (Dušan Bogdanov)

Rozdział 3. Oddziaływanie informacji na rynki

 1. Informacja publiczna i prywatna a kształtowanie się cen w sklepach internetowych (Stefan Forlicz)
 2. Marketing treści – marketing czy ustrukturyzowana informacja? (Agnieszka Dejnaka)
 3. Zastosowanie metody TDABC do szacowania kosztów działań informacyjnych pośredników w obrocie nieruchomościami (Daniel Rodzeń)

Rozdział 4. Ocena jakości informacji – modelowanie i praktyka

 1. Ramy i modele jakości informacji – próba porównania (Adam Czerwiński)
 2. Wybrane narzędzia i metody ewaluacji jakości informacji na stronach WWW (Marcin Krzesaj)
 3. Cyfrowy niezbędnik bibliotekarza – biblioteki dla każdego (Izabela Mrochen)

Rozdział 5. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwo informacji w Internecie

 1. Bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora finansów publicznych – analiza etapów realizacji (Ewa Kulińska, Agnieszka Dornfeld)
 2. Świadomość użytkownika jako determinanta funkcjonowania informacji w wymiarze Internetu rzeczy (Grzegorz Klimek)

Rozdział 6. Rola informacji i wiedzy w rozwoju społeczeństw oraz edukacja informacyjna

 1. Szczególna rola informacji i wiedzy w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów rozwijających się (Agnieszka Witoń)
 2. Kształtowanie information literacy: rola biblioteki akademickiej (Aleksandra Więk)
 3. Edukacja informacyjna jako zadanie bibliotek w udostępnianiu publicznej informacji na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (Katarzyna Pawluk)
 4. Informacja o publikacjach pracowników polskich uczelni w Internecie: gdzie szukać i komu wierzyć? (Marzena Marcinek)
 5. Geneza powstania Internetu i jego rozwój na świecie (Beata Olszewska-Łabędź)

 

Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 501)Autor: Czerwiński Adam, Krzesaj Marcin

Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 501)

Format: B5, Rok wydania: 2014, Liczba stron: 164, Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Spis treści

W ramach gospodarki opartej na wiedzy informacja jako budulec wiedzy stała się pod-stawowym zasobem gospodarczym i czynnikiem wytwórczym, który współcześnie determinuje tempo oraz poziom rozwoju gospodarczego. Internet wraz z usługą World Wide Web pełni obecnie funkcję globalnego systemu informacyjnego zawierającego bardzo bogate zasoby informacji i wiedzy, które mogą być wykorzystywane przez podmioty do sterowania i podejmowania decyzji oraz do konsumpcji. Ocena jakości tego rodzaju systemów informacyjnych jest zagadnieniem bardzo trudnym, ale stała się koniecznością z wielu ważnych społeczno-ekonomicznych powodów. Autorzy monografii dokonali teoretycznej charakterystyki różnych koncepcji, modeli i metod oceny jakości w systemach informacyjnych, a następnie umiejscowili je w środowisku systemów działających w sieci WWW. Ponadto zidentyfikowali podstawowe problemy i zachodzące zmiany związane z oceną i zarządzaniem jakością informacji w systemach informacyjnych. Ukazali także możliwości praktycznego wykorzystania różnych metod do oceny serwisów tematycznych, oceny jakości informacji medycznej oraz oceny użyteczności serwisów branżowych.

Monografia ma interdyscyplinarny charakter. Problemy jakości informacji są przedmiotem badań m.in. ekonomiki informacji, zarządzania wiedzą, zarządzania jakością, prawa i etyki biznesu, zachowań organizacyjnych, informatyki gospodarczej.

Książka jest adresowana do wszystkich tych, którzy od strony teoretycznej i praktycznej zajmują się badaniem jakości informacji. Są to zatem producenci, oferenci i dostawcy informacji, zarządzający i opiekujący się systemami informacyjnymi, nabywcy i użytkownicy produktów informacyjnych oraz studenci ekonomii, zarządzania i marketingu.

Przemiany na rynkach informacji

Autor: A. Czerwiński
Przemiany na rynkach informacji
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego – Studia i Monografie nr 456
Opole 2011
liczba stron: 226
spis treści
spis treści

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 W POSZUKIWANIU EKONOMICZNEGO PARADYGMATU INFORMACJI

Rozdział 2 RYNKI INFORMACJI I ICH MECHANIZM

Rozdział 3 ZMIANY W UWARUNKOWANIACH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA RYNKÓW INFORMACJI I ICH SKUTKI

Rozdział 4 PRZEMIANY W SYSTEMIE RYNKOWYM

Rozdział 5 RYNKI INFORMACJI JAKO ELEMENT SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ORAZ GOSPODARKI WIEDZY

Wybrane problemy polskich rynków oprogramowania w latach 1994-1998 jako rynków informacji

Autor: A. Czerwiński
Wybrane problemy polskich rynków oprogramowania w latach 1994-1998 jako rynków informacji
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego – Studia i Monografie nr 301
Opole 2001
liczba stron: 392

SPIS TREŚCI

Rozdział 1.

Program komputerowy a informacja

 

Rozdział 2.

Potrzeby informacyjne i informatyczne

 

Rozdział 3.

Charakterystyka rynków oprogramowania jako rodzaju rynków informacji

 

Rozdział 4.

Struktura przedmiotowa i podmiotowa rynków oprogramowania

 

Rozdział 5.

Funkcjonowanie rynków oprogramowania

 

Rozdział 6.

Piractwo jako bariera rozwoju rynków oprogramowania

 

Rozdział 7.

Perspektywy rozwojowe przedsiębiorstw dostarczających oprogramowanie

 

Oryginalne opublikowane prace twórcze

 

Książki

 

Wybrane problemy polskich rynków oprogramowania w latach 1994-1998 jako rynków informacji, , Opole 2001.

Przemiany na rynkach informacji, Seria: Studia i Monografie nr 456, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ISBN 978-83-7395-459-5

 

Informatyka, współautor Krzesaj M., skrypt elektroniczny, Opole 2007

Artykuły

 

Rozkład logarytmiczno-normalny jako narzędzie analizy rynku oprogramowania komputerowego, Wiadomości statystyczne 2002, nr 5

Możliwości i bariery rozwoju detalicznego handlu elektronicznego w Polsce, Marketing i Rynek 2002, nr 9

 

Zmiany w skali piractwa komputerowego wśród studentów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 3 (3) rok 2003, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

 

Zarządzanie oprogramowaniem komputerowym w firmie jako rodzaj zarządzania wiedzą, w: Zarządzanie wiedzą, wybrane problemy, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004

 

Wybrane problemy rynków informacji, w: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005

 

Usługi informacyjne w e-edukacji, w: Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006

 

Produkt informacyjny na rynku elektronicznym, w: Problemy społeczeństwa informacyjnego t. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007

 

Stan procesów zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach regionu opolskiego, w: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008

 

Ekonomiczne aspekty wykluczenia cyfrowego w Polsce na początku XXI wieku, w: Fenomen Internetu, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008

 

Rozwój województwa opolskiego po wejściu do UE w świetle badań, Rocznik Łubowicki 2009, zeszyt 6 „Województwo opolskie po wejściu do Unii Europejskiej – wymiar społeczno-ekonomiczny”

 

Wykorzystanie wskaźnika HDI do oceny poziomu rozwoju regionalnego w Polsce, w: Społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011