Zaznacz stronę

dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO

stanowisko: Kierownik Katedry
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 12
telefon: (77) 401 6890
e-mail: azagorowska@uni.opole.pl
terminy konsultacji – strona: usosweb.uni.opole.pl

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, polityki społecznej Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego

Podstawowe obszary badawcze:

 • Demografia

 • Rynek pracy

 • Polityka społeczna

 • Ekonomia społeczna

Prowadzone przedmioty:

 • Demografia

 • Regionalny i lokalny rynek pracy

 • Seminarium dyplomowe

 • Socjologia

Pełnione funkcje:

 • Członek Komitetu  Nauk  o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

 • Członek Regionalnego  Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 • Członek Rady Wojewódzkiej OHP w Opolu

 • Członek Oddziału PAN w Katowicach

 

Ważniejsze publikacje:

Zagórowska A., ( red. nauk. ) Edukacja młodzieży a rynek pracy , Opole 2016

 

Zagórowska A.,Grot A., Motywy wyboru studiów wyższych na kierunku budownictwo w Polsce. Wstępna analiza badań własnych.[ w:]Edukacja młodzieży  a rynek pracy, red.nauk. A . Zagórowska , Opole 2016

 

Zagórowska A., Goleński W.,  Problem młodzieży niepracującej , nieuczącej się,niedokształcającej się ( NEET ) w województwie opolskim – przyczynek do dalszych badań [w:] Edukacja młodzieży a rynek pracy, red. nauk. A. Zagórowska , Opole 2016 .

Agata Zagórowska (red.) Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Opolski, Opole 2014; Agata Zagórowska, Marta Rostropowicz-Miśko (red. II część monografii), Społeczne skutki migracji mieszkańców województwa opolskiego – wybrane problemy dzieci i osób starszych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2014;

 

Agata Zagórowska, Zasoby pracy na Śląsku w latach 1999-2035. Dynamika i zróżnicowanie przestrzenne zmian, (w:) M. Bucka, Z. Mikołajewicz (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole 2014;

 

Agata Zagórowska, Sytuacja na rynku pracy województwa opolskiego 10 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, (w:) A. Zagórowska (red.) Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Opolski, Opole 2014

 

Agata Zagórowska, Starzenie się ludności Śląska Opolskiego a problem niepełnosprawności wśród osób starszych, (w:) M. Rostropowicz-Miśko (red.), Społeczny wymiar starości ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego, Editio Silesia, Opole-Łubowice, 2014;

 

Zagórowska A., Zasoby pracy na Śląsku w latach 1999-2035. Dynamika i zróżnicowanie przestrzenne zmian, publikacja pokonferencyjna pt. „Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu” zorganizowanej w dniach 18-20 września 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

 

Zagórowska A., Depopulacja i starzenie się ludności jako zagrożenia i wyzwania dla rozwoju regionalnego i lokalnego Śląska, (w:) Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, red. nauk. A. Zagórowska, Opole 2013.

 

Zagórowska A., Nowakowski J., Wolontariat jako element kapitału społecznego wspomagający młodzież w wejściu na rynek pracy. Badanie motywów udziału w wolontariacie, (w:) Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, red. nauk. A. Zagórowska, Opole 2013.

 

Zagórowska A., Rauziński R., Pisz Z., Kuropka I., Czynnik ludzki w rozwoju społecznym Nadodrza. Profile demograficzne województw nadodrzańskich. Zadania społeczne, (w:) Studia Ekonomiczne: Regionalne i lokalne problemy rynku pracy, red. nauk. D. Kotlorz, nr 134, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.

 

Zagórowska A., Przeobrażenia struktur demograficznych województwa śląskiego w perspektywie 2035 r. wyzwanie dla regionalnej polityki społeczno-gospodarczej (w:) Problemy współczesnej ekonomii, Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Dorocie Kotlorz, red. nauk. U. Zagora- Jonszty, A. Skórska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012.

 

Zagórowska A., Starzenie się ludności województwa opolskiego i jego konsekwencje dla rynku pracy, Rządowa Rada Ludnościowa, Kongres Demograficzny (w:) Społeczeństwo Śląska Opolskiego o 1945-2011, Warszawa 2012.

 

Zagórowska A. (red.), Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju, Opole 2012.

 

Zagórowska A. (red.), Ludność Nadodrza 1946-2035. Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego, Opole 2012.

 

Zagórowska A. (red.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie, Opole 2012.

 

Rauziński R., Zagórowska A., Atlas demograficzny województw nadodrzańskich. Województwa: Opolskie, Dolnośląskie, Lubuskie, Zachodniopomorskie, Opole 2012.

 

Zagórowska A. (red.), Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim, Opole 2011.

 

Zagórowska A. Rostropowicz M. (red.), Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Opole 2011.

 

Zagórowska A., Wyzwania dla polityki społecznej Śląska w kontekście kryzysu i procesów demograficznych, Opole 2009.

 

Zagórowska A., Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r., Opole 2008.

 

Rauziński R., Zagórowska A., Przemiany strukturalne, demograficzne i społeczne ludności Śląska 1946-2002-2030, Opole 2007.

 

Rauziński R., Zagórowska A., Rynek pracy na Śląsku Opolskim, Aspekty demograficzne, społeczne i ekonomiczne. Teoria i praktyka, Opole 2004.

 

Zagórowska A. (red.), Problemy rynku pracy, Opole 1995.