Zaznacz stronę

dr hab. Adam Sadowski, prof. UO

stanowisko: profesor nadzwyczajny
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 30
e-mail: sadowski@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 2012 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (dziedziny badawcze: logistyka, konsumpcja, restrukturyzacja przedsiębiorstw), Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • 2001 – doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (dziedziny badawcze: ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego), Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • 1999 – magister inżynier zarządzania (kierunek: zarządzanie i marketing) Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka

Podstawowe obszary badawcze:

 • Logistyka zwrotna
 • Zarządzanie zwrotnymi łańcuchami dostaw
 • Strategiczne zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Restrukturyzacja teorii logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
 • Logistyka zrównoważona

Prowadzone przedmioty:

 • Ekologistyka
 • Logistyka miejska i regionalna
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Logistyczno-marketingowa obsługa klienta
 • Wprowadzenie do badań naukowych
 • Logistyka miejska

Ważniejsze publikacje:

2016

 1. Łukomski, A. Sadowski, Ekonomiczne aspekty ochrony lądowo-morskich łańcuchów dostaw cz.1., Logistyka 1/2016.
 2. Łukomski, A. Sadowski, Ekonomiczne aspekty ochrony lądowo-morskich łańcuchów dostaw cz.2., Logistyka 2/2016.

2015

 1. Sadowski, Katarzyna Michniewska (2015) Logistyka w usługach publicznych. Analiza wartości rynku surowców wtórnych, “PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 383, ss: 280-287
 1. Sadowski, G. Lichocik, Struktury sieciowe w logistyce na przykładzie Dachser. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zarządzanie 2015 (1), str. 145-152.
 1. Sadowski, Restrukturyzacja logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw w obliczu wyzwań gospodarki cyrkulacyjnej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zarządzanie nr 249/15 (2015).

2014

 1. Sadowski, Zbigniew Galar, (2014) Optymalizacja wielkości kapitału zamrożonego w zapasach fabryki leków z perspektywy zarządzania ryzykiem (cz.1), “Logistyka”, 5, ss: 1812-1816
 1. Sadowski, Piotr Pierzak, Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania systemów zamkniętych w logistyce, Logistyka 5/2014, ss: 2030-2035,
 2. Sadowski, Edyta Wasilewska, Modele systemów zarządzania opakowaniami zwrotnymi (cz.2), Logistyka 5/2014, ss: 13719-13722, ISSN:
 1. Sadowski, Grażyna Juszczak-Szumacher, (2014) Diagnoza koniunktury w sektorze TSL województwa łódzkiego na tle kraju, Logistyka  6/2014, ss: 13433-12438,
 1. Sadowski, Agnieszka Kubus, Dobre praktyki jako źródło umacniania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Logistyka 5/2014, ss: 1960-1967
 1. Sadowski, Edyta Wasilewska, Modele systemów zarządzania opakowaniami zwrotnymi (cz.1), “Logistyka”, 6/2014, ss: 13715-13718,
 2. Sadowski, Zbigniew Galar, Optymalizacja wielkości kapitału zamrożonego w zapasach fabryki leków z perspektywy zarządzania ryzykiem (cz.2), Logistyka, 6/2014, ss: 1817-1821
 1. Sadowski, Łukasz Pasternak (2014) Bariery i ograniczenia w logistyce miejskiej, “Studia Miejskie”, 15, ss: 9-20, ISSN: 2082-4793.

2013

 1. Sadowski, J. Szołtysek, (2013) Logistyka zwrotna – dylematy związane z celami, “Logistyka”, 6, s. 33-39.
 1. Sadowski, G. Lichocik, (2013) Koszty logistyki zwrotnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw w świetle badań, “Logistyka”, 2, s. 28-30.
 1. Sadowski, G. Lichocik, (2013) EFFICIENCY OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. STRATEGIC AND OPERATIONAL APPROACH, “LogForum”, 9, s. 119-125.

 

2011-2002

 1. Sadowski, Innowacje jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa [w:] L. Lewandowska (red.), Innowatorzy, innowacje a konkurencyjność regionu łódzkiego, PTE, Łódź 2011, s. 149-172.
 2. Sadowski, Zsynchronizowane planowanie produkcyjno-dystrybucyjne w przemyśle celulozowo-

      papierniczym, Pieniądze i Więź nr 2/2010, s. 92-98. (współautorzy: A. Biadała, M. Krasiński)

 1. Sadowski, Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze  wykorzystania  odpadów, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, ss. 267.
 1. Sadowski, Strategiczne zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka 6/2010, s. (współautor G. Juszczak-      Szumacher)
 1. Sadowski, Ekologia w logistyce [w:] L. Przyjemska (red.), Materiały, nanotechnologia i ekologia w przemyśle skórzanym, IPS, Kraków 2010, s. 23-32. (współautor G. Juszczak-Szumacher)
 1. Sadowski, The Development Prospects for the Recycled Materials Markets in the EU, Acta Universitatis Lodzensis Folia Oeconomica 241, 2010, s. 57-67.
 2. Sadowski, Czynniki determinujące rozwój logistyki zwrotnej w gospodarce (cz. I), „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2009, nr 3, s. 24-28.
 1. Sadowski, Czynniki determinujące rozwój logistyki zwrotnej w gospodarce (cz. II), „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2009, nr 4, s. 22-27.
 1. Sadowski, Czynniki determinujące rozwój logistyki zwrotnej w gospodarce (cz. III), „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2009, nr 4, s. 25-31.
 1. Sadowski, Prognozy rozwoju przemysłu skórzanego na tle innych sektorów gospodarki, „Przegląd Włókienniczy. Włókno-Odzież-Skóra” 2009, nr 6, s. 39-42. (współautorzy: Biadała A., Więcek J.)
 1. Sadowski, VoIP jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, „Pieniądze i Więź” 2009, nr 2(43), s. 51-57.
 1. Sadowski, Zarys logistyki zwrotnej, „Logistyka” 2009, nr 5, s. 12-15.
 1. Sadowski, Vendor Managed Inventory w Kujawskiej Fabryce Manometrów „KFM” S.A., Logistyka 1/2008, s. 34-37. (współautor J. Franaszek)
 1. Sadowski, Product placement w praktyce, Marketing i Rynek 7/2008, s. 20-24. (współautor T. Szymaniak)
 1. Sadowski, Logistyka zwrotna jako nowa koncepcja zarządzania firmą [w:] L. Lewandowska (red.) Nowe koncepcje zarządzania i finansowania rozwoju firm regionu łódzkiego, PTE Oddział w Łodzi, Łódź 2008, s. 207-219.
 1. Sadowski, Zastosowanie logistyki zwrotnej w odniesieniu do produktów przemysłu celulozowo-papierniczego [w:] W. Starzyńska, W. Rogalski, Logistyka szansą rozwoju miasta i regionu na przykładzie ziemi piotrkowskiej, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008, s. 153-164.
 1. Sadowski, Prognozy rozwoju przemysłu skórzanego na tle innych sektorów gospodarki [w:] Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej Innowacyjne materiały i technologie w przemyśle obuwniczym i skórzanym, Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi Oddział w Krakowie, Kraków 27-28 listopada 2008, s. 23-29. (współautorzy A. Biadała, J. Więcek).
 1. Sadowski, Zrównoważony rozwój z perspektywy logistyki zwrotnej, „Problemy ekorozwoju. Problems of Sustainable Development” 2008, Vol. 3, No. 2, s. 129-132.
 1. Sadowski, Recykling samochodów w Wielkiej Brytanii, Recykling 2/2007, s. 32-33.
 1. Sadowski, Gospodarka magazynowa jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa, Logistyka 2/2007, s. 38-41.
 1. Sadowski, Wirtualizacja łańcucha dostaw, Handel Wewnętrzny 2/2007, s. 5-11. (współautor Sergiusz Golec)
 1. Sadowski, Analiza systemów logistycznych przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 7-8/2007, s. 70-71
 1. Sadowski, Rozwój systemów informatycznych w logistyce jako jedna z determinant rozwoju gospodarczego [w:] Zeszyty Naukowe 5a Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach (pod red. n.) K. Grysa, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce 2007, s. 251-257. (współautor M. Zajdel)
 1. Sadowski, Ogólna koncepcja recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji [w:] C. Bocheński (red.) Problemy recyklingu, Materiały konferencyjne, Warszawa 2007, Wydawnictwo SGGW, s. 331-337. (współautor J. Więcek)
 1. Sadowski, Narzędzia i techniki zarządzania jakością [w:] J. Więcek, Zintegrowane zarządzanie jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 79-122.
 1. Sadowski, Przemysł wiedzy jako sektor gospodarki [w:] S. Borkowska, U. Feliniak (red.) Edukacja a rozwój społeczeństwa wiedzy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 210, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007, s. 55-63.
 1. Sadowski, Zróżnicowanie dochodów i wydatków w grupach społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2004 [w:] J. Klebaniuk (red.) Oblicza nierówności społecznych. Studia interdyscyplinarne, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2007, s. 129-147. (współautor J. Więcek)
 1. Sadowski, Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw [w:] M. Wasylko (red.) Instrumenty sfery regulacji łańcucha logistycznego jako determinanty racjonalizacji procesów gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007, s. 91-101.
 1. Sadowski, Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji w Holandii, Recykling 3/2006, s. 36-37.
 1. Sadowski, System logistyczny w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne, Przegląd Organizacji 3/2006, s. 43-44.
 1. Sadowski, M. Krasiński, Praktyka projektowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie (cz.1), Logistyka 2/2006, s. 48-50.
 1. Sadowski, I. Wieczorek, Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym [w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński, Informacja w zintegrowanej Europie, Difin, Warszawa 2006, s. 262-270.
 1. Sadowski, T. Kuchciak, Zmiany preferencji konsumentów napojów alkoholowych w Polsce [w:] Trendy w technologii i marketingu piwa, Łódź 2006, s. 200-209.
 1. Sadowski, Teamwork: a case study on development and performance, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2/2006, s. 89-92.
 1. Sadowski, Logistyka zwrotna na przykładzie pojazdów wycofanych z eksploatacji, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 4/2006, s. 8-11.
 1. Sadowski, Reverse Logistics w terminologii logistycznej, Logistyka 4/2006, s. 38-39.
 1. Sadowski, Logistyka zwrotna w modelowaniu systemu recyklingu pojazdów, Recykling 7-8/2006, s. 32-33.
 1. Sadowski, Zmiany w spożyciu napojów alkoholowych, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, nr 6/2006, s. 14-16.(współautor T. Kuchciak)
 1. Sadowski, Analiza sytuacji ekonomicznej emerytów i rencistów w Polsce w latach 19993-2004 [w:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii UŁ, Łódź 2006, s. 102-108. (współautor I. Wieczorek)
 1. Sadowski, Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przemyśle piwowarskim [w:] S. Borkowska, Z. Janowska, S. Lachiewicz (red.), Pracownicy produkcyjni-problemy zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, s. 189-196.
 1. Sadowski, M. Krasiński, Praktyka projektowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie (cz.2), Logistyka 5/2006, s. 42-44.
 1. Sadowski, Zjawisko sezonowości w sektorze producentów piwa w Polsce,  Handel Wewnętrzny 3/2006, s. 50-56.
 1. Sadowski, Calculation logistics cost as an element of enterprise economic analysis, [w:] P. Pachura (red.), The chalanges for reconversion. Innovation-Sustainability-Knowledge Management, ISI Pierrard HEC du Luxemburg Virton 2006, s. 331-338.
 1. Sadowski, Konferencja Pracownicy produkcyjni-problemy zarządzania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5/2006, s. 139-140. (współautor I. Wieczorek)
 1. Sadowski, System logistyki zwrotnej w przemyśle skórzanym, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Innowacyjne materiały i ekologia w przemyśle obuwniczym i skórzanym, Kraków 23-24.11.1006, s. 100-105. (współautor J. Więcek)
 1. Sadowski, Rozwój systemów informatycznych w logistyce, Logistyka 6/2006, s. 53 – (współautor M. Krasiński)
 1. Sadowski, Gospodarowanie kapitałem ludzkim w przemyśle piwowarskim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 199, 2006, s. 147-153.
 1. Sadowski, Stan zaawansowania Polski w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, Polityka Gospodarcza nr 14, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa 2006, s. 93-102. (współautor M. Zajdel)
 1. Sadowski, Zjawisko substytucji napojów alkoholowych w Europie, „Pieniądze i Więź”, Nr 2/2005, s. 157-163.
 1. Sadowski, J. Więcek, Zróżnicowanie przychodów i dochodów w gospodarstwach domowych, „Wiadomości Statystyczne”, Nr 11/2005, s. 37-44.
 1. Sadowski, M. Krasiński, Gospodarka magazynowa na przykładzie aplikacji Storage System, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka”, 6/2005, s. 20-23.
 1. Sadowski, J. Więcek, Organizacja recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w UE, „Problemy Recyklingu” Materiały konferencyjne, Rogów 29-30 listopada 2005, s. 219-225.
 1. Sadowski, Znaczenie marki w sektorze producentów piwa, Marketing i Rynek, 3/2004, s. 23-27
 1. Sadowski, Podobieństwa i różnice w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 181, 2004, s. 63-75
 1. Sadowski, Znaczenie marki w kreowaniu konkurencyjności na rynku piwa, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 4/2004, s. 23-24
 1. Sadowski, Zarządzanie relacjami z klientem oparte na wiedzy (koncepcja CKM), Problemy Jakości, 10/2004, s. 10-14
 1. Sadowski, J. Więcek, Prognozy wydatków gospodarstw domowych w Polsce na obuwie na lata 2005-2010, [w:] Innowacyjne i ekologiczne materiały i technologie dla przemysłu obuwniczego i innych branż przemysłu lekkiego, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków, 25-26 listopada 2004, s. 115-121
 1. Sadowski, J. Więcek, Problemy koordynacji działań w dziedzinie recyklingi w Polsce, [w:] S. Czaja (red.), Roczniki Naukowe V Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, Wałbrzych 2004, s. 73-79
 1. Sadowski, J. Więcek, Charakterystyka elementów łańcucha logistycznego w przemyśle piwowarskim, Studia Kupieckie 1/2 2004
 1. Sadowski (współautor: U. Feliniak), Formy wynagrodzeń – bodźce krótkoterminowe, [w:] S. Borkowska (red.), Wynagrodzenia – rozwiązywanie problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 166-190
 1. Sadowski (współautor: U. Feliniak), Beneficja, [w:] S. Borkowska (red.), Wynagrodzenia – rozwiązywanie problemów w praktyce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 194-212
 1. Sadowski, Preferencje konsumentów piwa w Polsce. Badania ankietowe, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, nr 4/2003, s. 25-27
 1. Sadowski, Marketing partnerski (CRM) kierunkiem działań marketingowo-logistycznych, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, nr 12/2003, s. 18-19
 1. Sadowski, Problemy recyklingu opakowań papierowych w Polsce, [w:] Problemy recyklingu, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, SGGW, PW, PTR, Rogów 2003, s. 109-114 (współautor J. Więcek)
 1. Sadowski, J. Więcek, Wpływ dochodu i czynników społeczno-demograficznych na spożycie piwa w polskich gospodarstwach domowych, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo–Warzywny, 7/8 2002
 1. Sadowski, The technical and economical aspects of restructuring the brewing industry in Poland, [w:] Nowicka-Skowron M., Lescroart R., Technical aspects of industrial reconversion, Haute Ecole Catholique du Luxemburg “Blaise Pascal” ISI Pierrard, Virton 2002
 1. Sadowski, J. Więcek, Problemy recyklingu opakowań w przemyśle piwowarskim, Materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji NT „Problemy Recyklingu” pod red. naukową Cezarego Bocheńskiego, Rogów 20 –21 listopada 2002

Monografie

 1. Sadowski, Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze  wykorzystania  odpadów, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010

A. Sadowski, Restrukturyzacja polskiego przemysłu piwowarskiego, Wydawnictwo ITeE, Radom 2002, ss. 162