Zaznacz stronę

dr hab. Adam Drobniak, prof. UO

stanowisko: profesor nadzwyczajny
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 11
telefon: (77) 40 16 899 wew. 6899
e-mail: adr@ae.katowice.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • dr hab. (kierunek: ekonomia, specjalizacja: ekonomia miejska i regionalna, planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego)

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • strategie, programy i projekty publiczne, w tym projekty strategiczne oraz planowanie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
 • ewaluacja projektów i programów rozwoju lokalnego oraz regionalnego,
 • nowe koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego (m.in.: urban resilience, green economy, creative city, active city, friendly-city)
 • analizy porównawcze dotyczące specyfiki rozwoju miast i regionów poprzemysłowych Europy Środkowej i Europy Zachodniej.

 

Prowadzone przedmioty:

 • Strategia rozwoju gminy
 • Gospodarka lokalna
 • Ekonomika miasta i regionu
 • Polityka innowacyjna i gospodarka oparta na wiedzy
 • Współczesne wyzwania rozwoju miasta i regionów

 

Pełnione funkcje:

 • w odniesieniu do UO
  – redaktor tematyczny Studiów Miejskich (edycja anglojęzyczna)
 • w odniesieniu do Regional Studies Association
  – status Fellow of RSA
 • w odniesieniu do PAN
  – członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • w odniesieniu do Miasta Katowice
  – członek Rady Gospodarczej i MŚP

 

Ważniejsze publikacje:

Pozostałe publikacje – wybrane (2007-2017):

 

Partycypacja biznesu w procesach rewitalizacji miasta–przykład Katowic A Drobniak Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2017, No. 45, s. 21-32

 

Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta – hybrydyzacja rozwoju A Drobniak [red.], UE Katowice, 2017 Studia Ekonomiczne A Drobniak [red] Studia Ekonomiczne, 2017, nr. 320, ss. 156 Economic resilience and hybridization of development – A case of the Central European Regions [in print] A Drobniak Regional Statistics, 2017, no. 7 (1)

 

From resilience to hybridization of development – reflections on the Central European regions (CER) [in print] A Drobniak The Virgil Madgearu Review of Economic Studies and Research, 2017, no.2

 

Hybrydyzacja rozwoju – przypadkowość czy nowy wzorzec rozwoju? A Drobniak [w:] Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta – hybrydyzacja rozwoju [red] A. Drobniak, Wyd. UE Katowice, 2017, s. 30-46 Hybrydyzacja rozwoju regionów Europy Środkowej / Hybridization of the Central Europe regions’ development A Drobniak Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017.

 

Studia Ekonomiczne A Drobniak [red] Studia Ekonomiczne, 2017, nr 314, s. 135 Czy stać nas na górnictwo? A Drobniak, W Kosterski ŚLĄSK 2017/2 (255), s. 5-7 Łańcuch wartości jako mechanizm budowania nowych relacji gospodarczych – przykład strategii zagospodarowania terenów poprzemysłowych wybranych miast Aglomeracji Górnośląskiej A Drobniak, M Stangel Studia KPZK PAN, 2017, s. 168-178

 

Motory rozwoju regionów – presje, czynniki i efekty rozwoju hybrydowego / Engines of Regional Development – Pressures, Factors, and Effects of Hybrid development A Drobniak Studia KPZK PAN, 2017, s. 82-96

 

LOCAL AND REGIONAL ECONOMY IN THEORY AND PRACTICE A Drobniak [rec] ARGUMENTA OECONOMICA, 2017, 38 (1), 303-306 Transition and resilience in Central and Eastern European regions A Drobniak, A Polko, J Suchácek The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe, Routledge, 2017 HYBRYDYZACJA ROZWOJU – PRĘŻNOŚĆ I DYNAMIKA ROZWOJU POLSKICH MIAST DEVELOPMENT HYBRIDIZATION–RESILIENCE AND DEVELOPMENT DYNAMICS OF POLISH CITIES A Drobniak RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS, 2017, s. 22-32

 

Theoretical and empirical aspects of the urban resilience− between papers and findings for Polish and Czech cities A Drobniak Studia Ekonomiczne 2017, no. 314, s. 111-135 ZIELONA GOSPODARKA I ZIELONA INFRASTRUKTURA JAKO MECHANIZMY WZMACNIANIA GOSPODARCZO-ŚRODOWISKOWEGO WYMIARU PRĘŻNOŚCI MIEJSKIEJ A Drobniak, M Janiszek, K Plac Research Papers of the Wroclaw University of Economics, 2016 EKONOMICZNE KONCEPCJE ROZWOJU W KONTEKŚCIE REWITALIZACJI MIAST – STUDIA PRZYPADKÓW. A Drobniak Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016

Potrzeby i kierunki rozwoju oraz rewitalizacji Kędzierzyna-Koźla A Drobniak, E Szafranek Kędzierzyn-Koźle – 40 lat. Priorytety miasta i mieszkańców na początku XXI, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, 2016 Wpływ projektów rewitalizacyjnych na konkurencyjność gospodarczą na przykładzie gmin województwa opolskiego A Drobniak, E Szafranek, A Dembicka-Niemiec Problemy Rozwoju Miast, 2016 13 (IV), 75-84

 

Specjalizacje i inteligentne specjalizacje regionalne w kontekście wsparcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2007-2013 A Drobniak Studia KPZK PAN, 2016, 184-206

Dynamika rozwoju miast w kontekście ich wielkości i rangi A Drobniak Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr. 21, 217-226

2007

M. Czornik, A. Drobniak: Aktywność jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w pozyskiwaniu środków europejskich w ramach ZPORR [w:] Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny [red.] K. Heffner. Wyd. Instytut Śląski, Opole 2007, s. 229-241.

M. Czornik, A. Drobniak: Dobór działań w procesach rewitalizacji miast – studia przypadków [w:] Gospodarka Przestrzenna X [red.] Z. Przybyła, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra 2007, s. 224-228.

A. Drobniak, M. Czornik [i in.]: Uwarunkowania lokalizacji Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych w województwie śląskim oraz jego sukcesu [w:] Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych [red.] K. Czaplicka-Kolorz, I. Pyka, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2007, . 79-146.

A. Drobniak: Programowanie funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Uwarunkowania dla samorządowej polityki społecznej [w:] Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej [red.] A. Frączkiewicz-Wronka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Warszawa 2007, s. 73-90.

2008

A. Drobniak: EU funds in the Silesia region in the first years after accession (2004-06) [w:] Reinventing Poland: Economic and political transformation and evolving national identity [eds] M. Myant, T. Cox. Routledge, London and New York 2008, s. 204-225.

A. Drobniak: Podstawy oceny efektywności ekonomicznej projektów publicznych. Wyd. AE Katowice, Katowice 2008, ss. 237.

A. Drobniak: Sektor kultury w procesie restrukturyzacji Aglomeracji Górnośląskiej [w:] Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich [red.] A. Klasik, Wyd. AE Katowice 2008, s. 94-112.

A. Drobniak, M. Budziński: Konkurencyjność ekonomiczna i aktywność przedsiębiorcza miast Aglomeracji Górnośląskiej oparta na sektorze i przemysłach kultury. Przypadek Katowic [w:] Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich [red.] A. Klasik, Wyd. AE Katowice 2008, s. 137-176.

A. Drobniak, K. Wrana: Mechanizmy restrukturyzacji Aglomeracji Górnośląskiej i tworzenia się gospodarki opartej na kulturze – przypadek Katowic i Bytomia [w:] Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich [red.] A. Klasik, Wyd. AE Katowice 2008, s. 209-219.

A. Drobniak , M. Czornik, P. Gibas: Ewaluacja programów rozwoju regionalnego. Weryfikacja metod oceny [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Tom 1. Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2008, s. 32-44.

A. Drobniak, K. Wrana: Przemysły kultury jako czynnik konkurencyjności miast [w:] Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast [red.] J. Słodczyk, E. Szafranek. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 101-111.

A. Drobniak, K. Wrana: Założenia metodyki badawczej aktywności kreatywnych miast aglomeracji [w:] Kreatywna aglomeracja – potencjały mechanizmy aktywności. Podejścia metodologiczne [red.] A. Klasik, Wyd. AE Katowice, Katowice 2008, s. 67-90.

2009

A. Drobniak: Development programme and operational programme of regional development [w:] Evaluation of operational programmes of regional development. Case studies form: Lowlands&Uplands Scotland, Moriavian-Silesia Region, Saxony, Silesia Voivodeship, Żilina Region [ed.] A. Drobniak. Wyd. AE Katowice, Katowice 2009, s. 13-25.

A. Drobniak: Evaluation of development programmes [w:] Evaluation of operational programmes of regional development. Case studies form: Lowlands&Uplands Scotland, Moriavian-Silesia Region, Saxony, Silesia Voivodeship, Żilina Region [ed.] A. Drobniak. Wyd. AE Katowice, Katowice 2009, s. 26-56.

A. Drobniak, M. Czornik: Evaluation of operational programmes of regional development by the benchmarking method [w:] Evaluation of operational programmes of regional development. Case studies form: Lowlands&Uplands Scotland, Moriavian-Silesia Region, Saxony, Silesia Voivodeship, Żilina Region [ed.] A. Drobniak. Wyd. AE Katowice, Katowice 2009, s. 74-97.

A. Drobniak: Methodological remarks to the case studies [w:] Evaluation of operational programmes of regional development. Case studies form: Lowlands&Uplands Scotland, Moriavian-Silesia Region, Saxony, Silesia Voivodeship, Żilina Region [ed.] A. Drobniak. Wyd. AE Katowice, Katowice 2009, s. 98-107.

A. Drobniak, M. Czornik, P. Gibas, K. Warzecha: Evaluation of the Regional Operational Programme of Silesia Voivodeship 2007-2013 [w:] Evaluation of operational programmes of regional development. Case studies form: Lowlands&Uplands Scotland, Moriavian-Silesia Region, Saxony, Silesia Voivodeship, Żilina Region [ed.] A. Drobniak. Wyd. AE Katowice, Katowice 2009, s. 177-199.

A. Klasik, A. Drobniak, K. Wrana: Perspektywy rozwoju aglomeracji górnośląskiej na podstawie sektora gospodarki kreatywnej. Biblioteka Regionalisty, Nr 9, Wrocław 2009, s. 55-76.

A. Drobniak: Wykorzystanie ewaluacji opartej na teorii programu w ocenie regionalnych programów operacyjnych [w:] Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. [red.] K. Malik, Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2009, s. 119-127.

A. Drobniak: Sieci miast kreatywnych – wybrane przykłady [w:] Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja [red.] A. Klasik, Wyd. AE Katowice 2009, s. 143-153.

M. Budziński, A. Drobniak: Przemysły kultury i ich lokalne klastry. Przypadek Katowic [w:] Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków. Wyd. AE Katowice, Katowice 2009, s. 217-235.

A. Drobniak, A. Klasik, W. Majer [ i in.]: Ekspansja rynkowa śląskich instytucji i firm sektora kultury i rozrywki. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Chorzów 2009, ss. 35.

2010

A. Drobniak: Projets de revitalisation des villes postindustrielles – le cas de Katowice (Agglomération de la Haute Silésie, Pologne). La Cible. La Revoue Francophone du  Management de Projet. Paris, No 111, Paris 2010, s. 10-16. (http://www.afitep.org/files/documents-lies/lacible/numeros/La%20Cible%20111.pdf)

A. Klasik, A. Drobniak, K. Wrana: Perspektywy rozwoju gospodarki kreatywnej w Aglomeracji Górnośląskiej [w:] Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast [red.] J. Słodczyk, E. Szafranek. Studia Miejskie nr 1. Uniwersytet Opolski, Opole 2010, s. 141-162.

A. Drobniak: Koncepcja, procedura oraz kompleksowy zestaw kryteriów wyboru inwestora [w:] Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego [red.] A. Drobniak, Wyd. AE Katowice, Katowice, 2010, s. 121-141.

A. Drobniak: Metodyka badania opinii inwestorów dotyczących propozycji programowych zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego [w:] Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego [red.] A. Drobniak, Wyd. AE Katowice, Katowice, 2010, s. 142-149.

A. Drobniak: Zaproszenie do składania wstępnych propozycji realizacji projektu RONDO-RYNEK w Katowicach [w:] Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego [red.] A. Drobniak, Wyd. AE Katowice, Katowice, 2010, s. 170-182.

A. Drobniak: Wstępna propozycja realizacji projektu RONDO-RYNEK – Strefa I-C [w:] Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego [red.] A. Drobniak, Wyd. AE Katowice, Katowice, 2010, s. 183-187.

A. Drobniak, M. Czornik: Analiza preferencji społecznych w zakresie zagospodarowania obszaru RONDO-RYNEK [w:] Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego [red.] A. Drobniak, Wyd. AE Katowice, Katowice, 2010, s. 188-197.

A. Drobniak, M. Czornik: Szczegółowe kryteria społeczno-ekonomiczne w zakresie wyboru inwestora dla projektu RONDO-RYNEK. [w:] Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego [red.] A. Drobniak, Wyd. AE Katowice, Katowice, 2010, s. 207-214.

A. Drobniak: Evaluation of regional development programmes – proposal of the new concept and method arising from the theory based evaluation approach [w:] Evaluation in Regional Development Policy. [eds] K. Heffner, K. Malik. Studia Regionalia, Vol. 26, KPZK PAN, Warszawa 2010, s. 54-77.

A. Drobniak, A. Polko: Miejsca i instytucje pełniące rolę magnesów aglomeracji miejskiej – studia przypadków [w:] Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji [red.] A. Klasik. Wyd. AE Katowice 2010, s. 118-133.

A. Drobniak: Ocena ekonomiczna projektów wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność w mieście poprzemysłowym – studium przypadku Parku Technologicznego w Katowicach. Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości, Tom IX, Chorzów 2010, s. 133-145.

2011

A. Drobniak, A. Polko: Places and institutions performing the role of magnets of the urban agglomeration [w:] The cities and agglomerations development based on the cultural sectors and creative industries [ed.] A. Klasik, Studia Regionalia Vol. 30, KPZK PAN, Warszawa 2011, s. 44-109.

A. Drobniak: Culture sector as a lever of growth of creative industries in the agglomeration. The Katowice case: high culture as a lever of the music industry [w:] The cities and agglomerations development based on the cultural sectors and creative industries [ed.] A. Klasik, Studia Regionalia Vol. 30, KPZK PAN, Warszawa 2011, s. 216-239.

A. Drobniak: Projekty strategiczne – atrybuty i znaczenie [w:] Zarządzanie projektami lokalnymi – przykłady realizacji [red.] H. Brandenburg. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 7-27.

A. Drobniak: Ewaluacja, wybór, mechanizmy rozwoju w programach oraz projektach lokalnych i regionalnych. Doświadczenia z projektów badawczych współpracy międzynarodowej i międzykatedralnej [w:] Transformacja gospodarki – konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony [red.] B. Kos. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 89, Katowice 2011, s. 7-19.

A. Drobniak: Katowice miastem kultury wysokiej i przemysłu muzycznego [w:] Kreatywne przemysły – kreatywne aglomeracje [red.] A. Klasik. Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 246, Warszawa 2011, s. 19-41.

A. Klasik, W. Świątkiewicz, A. Drobniak, K. Wrana: Strategia rozwoju kulturalnego Katowic 2020+ [w:] Kreatywne przemysły – kreatywne aglomeracje [red.] A. Klasik. Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 246, Warszawa 2011, s. 107-127.

2012

J. Sucháček, R. Wink, A. Drobniak: New Processes in Old Industrial Regions. The case of Leipzig-Halle Agglomeration, Upper Silesian Agglomeration and Ostrava Agglomeration,Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2012, ss. 210.

A. Drobniak: Exploring the urban economic resilience concept. Regions, No. 286, 2012 Issue, s. 8-10.

A. Drobniak, M. Kolka, M. Skowroński: Transition and the urban economic resilience in Poland’s post-industrial cities – the case of Katowice. Regions, No. 286. 2012 Issue, s. 13-15.

A. Drobniak: Effects of FDI Regeneration Projects – the Case Study of Prologis Investment in the Post-Industrial Area in Chorzow (Upper Silesian Agglomeration, Poland). Disparity. Special Issue: Regional Disparities, Economic Entities and Territorial Development, VŠB-TU Ostrava, Ostrava, No. 11/2012, s. 36-48.

A. Drobniak: Kultura i przemysły kreatywne – doświadczenia, tendencje rozwoju, nowe obszary badawcze w miastach [w:] Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji [red.] A. Klasik, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 21-40.

A. Drobniak: Projekty na rzecz transformacji miasta poprzemysłowego [w:] Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze [red.] H. Brandenburg. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 62-73.

A. Drobniak: Efektywność i skuteczność projektów publicznych – koncepcje i przykłady oceny projektów miejskich [w:] Ewaluacja i audyt w w projektach, organizacjach i politykach publicznych [red.] J. Kołodziejczyk. Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2012, s. 59-84 (http://149.156.173.214/pliki/e-monografie/monografia-12.pdf)

2013

A. Drobniak: Urban resilience – nowa perspektywa badawcza rozwoju miast [w:] Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy [red.] F. Kuźnik. Studia KPZK PAN, Tom CLIII, Warszawa 2013, s. 204-221.

A. Drobniak: Projekty strategiczne w miastach ocena w kategoriach efektywności i skuteczności [w:] Projekty lokalne i regionalne – współpraca: nauka – biznes – samorząd [red.] H. Brandenburg, Wyd. UE Katowice, Katowice 2013, s. 145-158.

Rozszerzona lista publikacji: https://ue-katowice.academia.edu/AdamDrobniak

Monografie:

 • A. Drobniak, Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym. Wyd. UE Katowice, 2012
 • A. Drobniak, J. Suchacek, R. Wink. New processes in old industrial regions. LAP, Saarbrucken, 2012
 • A. Drobniak, Podstawy oceny projektów publicznych. Wyd. AE Katowice, 2008
 • A. Drobniak, Ocena projektów publicznych. Wyd. AE Katowice 2005
 • A. Drobniak, W. Frenkiel, Zorientowane na cele planowanie projektów rozwoju lokalnego. Wyd. AE Katowice, 2003
 • A. Drobniak, Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, Wyd. AE Katowice, 2001

 

Książki:

A. Drobniak [red], Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe. Helion, 2014

A. Drobniak: Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, ss. 478.

J. Sucháček, R. Wink, A. Drobniak: New Processes in Old Industrial Regions. The case of Leipzig-Halle Agglomeration, Upper Silesian Agglomeration and Ostrava Agglomeration, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 2012, ss. 210.

A. Drobniak, H. Brandenburg [eds.] Journal of Economics and Management. Urban resilience. University of Economics in Katowic, No. 10/2012

A. Drobniak [ed.]: Evaluation of operational programmes of regional development. Case studies form: Lowlands&Uplands Scotland, Moriavian-Silesia Region, Saxony, Silesia Voivodeship, Żilina Region. Wyd. AE Katowice, Katowice 2009, ss. 467.

A. Drobniak [red.]: Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego. Wyd. AE Katowice, Katowice, 2010, ss. 237.

A. Drobniak, Ocena projektów publicznych. Wyd. AE Katowice, 2005

A. Drobniak, Zastosowanie analizy kosztów I korzyści w ocenie projektów publicznych. Wyd. AE Katowice, 2002.

Projekty badawcze (2007-2014)

Koncepcja „urban resilience” a miasta poprzemysłowe Europy. NCN 2011-2014 Kierownictwo projektu koordynacja prac zespołów badawczych z Polski (UE Katowice), Czech (Uniwersytet Techniczny w Ostravie), Niemiec (Bochum University) oraz Wielkiej Brytanii (Strathclyde University)

Transition and resilience in post-industrial cities in Eastern Europe. 2011-2012. Kierownictwo sieci (Międzynarodowa sieć badawcza (UE Katowice, HTWK Leipzig, VSB TU Ostrava)

 

Rozwój miast i aglomeracji operaty o sektor kultury i przemysły kreatywne. 2008-2011. Członek zespołu projektowego . Projekt badawczy MNiSW, pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Andrzeja Klasika)

 

Ewaluacja programów operacyjnych rozwoju regionalnego. 2007-2009. Projekt badawczy MNiSW. Kierownictwo projektu, koordynacja prac zespołów badawczych z Polski (UE Katowice), Czech (Uniwersytet Techniczny w Ostravie), Słowacji (Uniwersytet w Żylinie), Niemiec (Bochum University) oraz Wielkiej Brytanii (Strathclyde University)

 

Google Scholar