Zaznacz stronę

dr Edyta Szafranek

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 19
telefon: (77) 40 16 899 wew. 6899
e-mail: eszafranek@uni.opole.pl
terminy konsultacji – strona: usosweb.uni.opole.pl

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wyższe

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Polityka i gospodarka regionalna

 • Konkurencyjność regionów

 • Współczesne czynniki rozwoju regionalnego

 • Sfera badawczo-rozwojowa jako czynnik i wyzwanie rozwoju miast i regionów

 • Międzyregionalne i wewnątrz regionalne zróżnicowanie Polski i Unii Europejskiej

 

Prowadzone przedmioty:

 • Gospodarka regionalna

 • Polityka rozwoju regionalnego

 • Programowanie rozwoju regionalnego

 • Geografia gospodarcza/ geografia ekonomiczna

 • Metody analizy przestrzennej

 • Seminarium dyplomowe/magisterskie

 

Pełnione funkcje:

W UCZELNI:

 • Członkini Senatu UO w kadencji 2016-2020
 • Sekretarz konferencji naukowych „Miasta XXI wieku”
 • Sekretarz redakcji czasopisma Studia Miejskie
 • Przewodnicząca kolegium redakcyjnego Studenckich Zeszytów Naukowych Wydziału Ekonomicznego UO
 • Pełnomocnik dziekana ds. programów kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna
 • Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia na okres kadencji 2012-2016
 • Członkini Rady Biznesu Wydziału Ekonomicznego UO
 • Opiekun Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

 

POZA UCZELNIĄ:

 • Członkini Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska, Polska Akademia Nauk oddział Katowice
 • Członkini Zespołu Problemowego ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy przy KPZK PAN
 • Członkini European Regional Science Association (ERSA) – Sekcja Polska
 • Członkini Opolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego
 • Ekspert w realizacji projektu pn. Ewaluacja systemu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 realizowanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • Członkini Komitetu Okręgowego Olimpiady Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne

Ważniejsze publikacje:

Szafranek E., Kociuba D. 2018, Development of urban areas in the conditions of territorial-oriented policy – theoretical assumptions and experience in functional areas of Polish cities, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ekonomia”, nr 361(15), s. 53–75.

Kociuba D. Szafranek E.: New Tool for Measuring Sustainable Development in Functional Urban Areas,  “European Spatial Research And Policy”,  Vol. 25, Number 2, 2018, s. 61-79.,

http://dx.doi.org/10.18778/1231-1952.25.2.04

Edyta Szafranek, Variability of The Level of Development of Functional Urban Areas, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 502, Gospodarka przestrzenna XXI wieku. Jakość życia w przestrzeni zurbanizowanej, 2018, s. 113-124. DOI: 10.15611/pn.2018.502.11

http://www.dbc.wroc.pl/Content/41090/Szafranek_Variability_Of_The_Level_Of_Development_2018.pdf

Szafranek E., Idea a praktyka wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, t. 174, PAN Warszawa, 2017, s. 91-106.

Szafranek E., Miejskie obszary funkcjonalne a kształtowanie spójności terytorialnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu nr 467, Wrocław 2017, s. 113-129., DOI: 10.15611/pn.2017.467.10

Szafranek E., Warunki zamieszkiwania w miejskich obszarach funkcjonalnych w Polsce, Studia Miejskie t.21, Opole 2016, s. 153-166.

Drobniak A., Szafranek E., Potrzeby i kierunki rozwoju oraz rewitalizacji Kędzierzyna–Koźla [w:] Kędzierzyn-Koźle – 40 lat. Priorytety miasta i mieszkańców na początku XXI wieku (red. Nycz E.), Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, Opole 2016.

Drobniak A., Szafranek E., Dembicka-Niemiec A., Wpływ projektów rewitalizacyjnych na konkurencyjność gospodarczą na przykładzie gmin województwa opolskiego, Problemy Rozwoju Miast – Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Rok XIII, Zeszyt IV/2016, s. 75–84.

Szafranek E., Dembicka–Niemiec A., The effects of revitalizing actions – Identification and significance for the development policy of a region (a case study of Opolskie Voivodeship), Biblioteka Regionalisty 16, (2016), s. 95-110. DOI: 10.15611/br.2016.1.10

Dembicka-Niemiec A., Szafranek E., Działania rewitalizacyjne w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego, Gospodarka Narodowa 5 (285), Rok LXXXVI/XXVII, 2016, s. 115–140.

Szafranek E., The Quality of Life of Residents of a Satellite Degraded City District as Part of Urban Development Policy, European Spatial Research and Policy vol. 23 issue 2, s. 97-113, 2016, DOI: 10.1515/esrp-2016-0013

Szafranek E., Integrated Territorial Investments as a tool of development policy for sub regional functional areas [w:] Place-based Approach to Regional Policy Polish, Slovakian and Ukrainian Youth Perspective. Selection of Proceedings (ed. Sokołowicz M. E., Kociuba D.), Łódź 2015, s. 81-98.

Szafranek E., Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające kształtowanie centrów rozwoju regionalnego; Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 32, Poznań 2015, s. 81–94.

Szafranek E., Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie budowy potencjału obszarów funkcjonalnych. Przykład Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, z. 392, Wrocław 2015, s. 109-118.

Szafranek E., Cohesion of planning and programming the development of regions in the conditions of a territorially – oriented policy, [w:] Studia Regionalia Tom: 41/42, Warszawa 2015, 169-184.

Szafranek E., Integrated Territorial Investments as a tool of sustaining regional development, [w:] Economic and Environmental Studies Vol. 14, No.4 Opole 2014.

Szafranek E., Gospodarka kreatywna miast i regionów w badaniach statystycznych [w:] Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie (red. Klasik A.) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 55-66.

Szafranek E., Społeczne funkcje terenów nadrzecznych [w:] Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast (red. Śliwa M.) Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2014.

Szafranek E., Kultura, przemysły i sektor kultury – terminologiczne i statystyczne dylematy badawcze, [w:] Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych (red. A. Klasik), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 123-133.

Szafranek E., Wpływ projektu „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspieranie powrotu migrantów na polski rynek pracy” na możliwość ujawniania i wykorzystania w procesie rozwoju regionu zasobów wiedzy reemigrantów, [w:] Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspieranie powrotu migrantów na polski rynek pracy. Raport ekspercki (red. Zespół projektowy), Uniwersytet Opolski, Opole 2013, s. 46-54.

Szafranek E., Transfer wiedzy z nauki w układzie regionalnym. Przykład województwa opolskiego, [w: ] Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Perspektywa europejska (red. Małuszyńska E.) Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013, s. 211 – 224.

Słodczyk J., Szafranek E., Śliwa M., Gospodarka przestrzenna jako wieloobszarowy kierunek studiów. Wymogi i konsekwencje budowy programu kształcenia [w:] Gospodarka przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia (red. Churski P.) Biuletyn KPZK PAN z. 251., 2013, s. 140 – 152.

Szafranek E., Współczesne cele i uwarunkowania badań na kierunku studiów gospodarka przestrzenna [w:] Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych (red. Ilnicki D., Janc K.) Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 29, Wrocław 2012, s. 21-32.

Szafranek E., Powiązania jednostek badawczo – rozwojowych z przedsiębiorstwami w przestrzeni regionów o niskim potencjale gospodarki innowacyjnej, [w:] Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych (red. B. Filipiak) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Nr 42/2012

Paradowska M., Szafranek E., Cultural services in the context of sustainable urban development. Economic and Environmental Studies Vol. 12, No.4 (24/2012)

Słodczyk J., Szafranek E., Przestrzenne możliwości oceny rozwoju klastrów w województwie opolskim. Ocena ekspercka, [w:] Uwarunkowania i możliwości rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie opolskim. Ocena ekspercka. WSZiA w Opolu Wyd. Instytut Śląski w Opolu, 2011 s.135 – 188.

Słodczyk J., Szafranek E., Uwarunkowania i możliwości rozwoju klastrów jako czynnik budowania potencjału konkurencyjnego regionu (na przykładzie województwa opolskiego), [w:] Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 roku. część 1, (red. A. Harańczyk) Studia KPZK PAN, tom CXL, Warszawa 2011

Szafranek E., Sfera badawczo – rozwojowa jako element kształtowania kreatywności małych ośrodków akademickich o skali regionalnej, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wrocław 2010, s. 155 – 174

J. Słodczyk, E. Szafranek, A. Dembicka, Potencjał badawczo – rozwojowy Opola jako element konkurencyjności miasta średniej wielkości [w:] Gospodarka Przestrzenna XII, tom II, /red. S. Korenik, Z. Przybyła/ Wrocław 2009, s. 183 – 191.

J. Słodczyk, E. Szafranek, A. Dembicka, Uwarunkowania i perspektywy budowania kreatywnego miasta Opola [w:] Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja, /red. A. Klasik/ Katowice 2009, s. 126-135.

J. Słodczyk, E. Szafranek, Ocena kreatywności i atrakcyjności miast. Przypadek Opola. [w:] Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków. /red. A. Klasik/ Katowice 2009, s. 117 – 129,

E. Szafranek, Potencjał i struktura gospodarcza jako determinanta konkurencyjności regionów Polski w latach 1994 – 2004 [w:] Współczesne problemy polityki ekonomicznej /red. S. Korenik, Z. Przybyła/, Wrocław 2008, s.259-269.

J. Słodczyk, E. Szafranek, Przemiany funkcjonalno – przestrzenne na obszarach położonych w pasie autostrady A4 [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni /red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk / Wrocław. 2008, s.195 – 200.

E. Szafranek, Determinanty konkurencyjności polskich regionów [w:] Gospodarka Przestrzenna t. X /red. Z. Przybyła/ WAE Jelenia Góra 2007

J. Słodczyk, E. Szafranek, Konkurencyjność obszarów metropolitalnych Polski – analiza pozycji i poziomu konkurencyjności w latach 1999 – 2004, [w:] Kierunki transformacji społeczno – ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych /red. K. Wilk, I. Potoczna/ WAE Wrocław 2006, s. 260 – 270.

E. Szafranek, Zdolność konkurencyjna regionu opolskiego [w:] Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów /red. Z. Zioło/ Kraków – Rzeszów 2005, s.279 – 292.

E. Szafranek, Konkurencyjność województwa opolskiego w teorii i polityce rozwoju regionu [w:] Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego /red. A. Klasik./ Biuletyn KPZK z. 218., PAN Warszawa 2005, s. 180 – 192.

E. Szafranek, Wpływ metropolii na pozycję konkurencyjną regionu [w:] Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii – szanse i bariery, /red. S. Korenik, K. Szołek/ Biuletyn KPZK z. 214., PAN Warszawa 2004, s. 231 – 240.

E. Szafranek, Uwarunkowania rozwoju konkurencyjnego województwa opolskiego w okresie integracji europejskiej [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno – przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. /red. E. Jakubowicz, A. Raczyk / Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004, s. 211 – 220.

J. Słodczyk, E. Szafranek, Przeobrażenia struktury społeczno – gospodarczej na obszarze między aglomeracją Wrocławia a Opolem. [w:] Obszary metropolitalne a rozwój regionalny i lokalny /red. K. Szołek, A. Zakrzewska – Półtorak/ Biblioteka Regionalistyki nr 4., Wrocław 2004, s. 71 – 82.

B. Fiedor, Z. Jakubczyk, E. Szafranek, Finansowe aspekty inwestycji ekologicznych na Opolszczyźnie. [w:] Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską /red. J. Słodczyk/, Uniwersytet Opolski, Opole 2004, s. 371 – 388.

E. Szafranek, Transformations of the economic structures in Opole Region in the years 1994-2002, [w:] Bulletin of Geography – socio – economic series /red. D. Szymańska, E. Grzelak – Kostulska/ Toruń 2004, 23 – 40.

J. Słodczyk, E. Szafranek, Przeobrażenia struktury społeczno – gospodarczej na obszarze między aglomeracją Wrocławia a Opolem. [w:] Wrocław 2000 Plus, Studia nad strategią miasta. Zeszyt 5 /49/ 2003, s. 119 – 131.

Z. Jakubczyk, J. Słodczyk, E. Szafranek, Świadomość ekologiczna jako determinanta konfliktów i współpracy w realizacji strategii ekorozwoju /na przykładzie badań ankietowych/. [w:] Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju. /red. S. Czaja/ Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” nr 30., Wrocław 2003, s. 127 – 148.

J. Słodczyk, Z. Jakubczyk, E. Szafranek, Ocena wyników badań z zakresu selektywnej gospodarki odpadami jako elementu świadomości ekologicznej. [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. /red. D. Strahl/, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 502 – 518.

E. Szafranek, Czynnik ludzki jako determinanta konkurencyjności Opolszczyzny. [w:] Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej. /red. M. Śmigielska, J. Słodczyk/, Opole 2003, s. 61 – 68.

E. Szafranek, Społeczeństwo Opolszczyzny jako czynnik konkurencyjności regionu. [w:] Wymiar i współczesne interpretacje regionu. /red. Sagan I., Czepczyński M./, Gdańsk – Poznań 2003, s. 303 – 314.

R. Klimek, D. Rajchel, E. Szafranek, Selective Collection of Communal Waste in Opole and Strzelce Opolskie. [w:] Sustainable waste management /red. J. Słodczyk, J. Platje/, Economic and Environmental Studies No. 3/2003, Opole, 2003, s. 167 – 176.

J. Słodczyk, E. Szafranek, Struktura, cele i formy współpracy transgranicznej w Euroregionie „Pradziad”. [w:] Granice. Obszary przygraniczne. Euroregiony. /red. J. Runge /, Katowice, 2003, s.165 –175.

E. Szafranek, Konkurencyjność regionu – ujęcie teoretyczne. Próba określenia konkurencyjności regionu opolskiego. [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno – przestrzennych. /red. R. Kozieł, B. Namyślak / t. VII., Wrocław 2002, s. 209 – 228.

E. Szafranek, Turystyczne funkcje Sudetów. [w:] Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska. /red. S. Czaja/, Akademia Ekonomiczna O. Langego we Wrocławiu, Jugowice – Wrocław 2002., s.406-414


 

Monografie:

Determinanty konkurencyjności regionów. Ujęcie teoretyczne i empiryczne


Książki:

Michoń D., Szafranek E., 2019, Rozwój Aglomeracji Opolskiej wobec wyzwań polityki spójności w latach 2010–2017, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole. ( i podlinkuj ją:  https://opole.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/rozwoj-aglomeracji-opolskiej-wobec-wyzwan-polityki-spojnosci-w-latach-20102017,18,1.html# )

Szafranek E. (red.), 2019, Bioróżnorodność jako czynnik rozwoju Aglomeracji Opolskiej, Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, Opole.

Szafranek E., Terytorializacja polityki rozwoju. Wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarach funkcjonalnych miast w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2019, ss. 310.

Szafranek E., Paradowska M., Śliwa M., Niezbędnik dyplomanta gospodarki przestrzennej. Zdobądź wiedzę jak z powodzeniem i przyjemnością napisać i obronić pracę dyplomową, Opole, 2013

Szafranek E., Determinanty konkurencyjności regionów. Ujęcie teoretyczne i empiryczne. Opole, 2010

Słodczyk J., Szafranek E. (red.) Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Studia Miejskie, t.1, Opole, 2010

Słodczyk J., Szafranek E. (red.) Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Opole 2008

Słodczyk J., Szafranek E. (red.) Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Opole 2006

Redakcja tematyczna Studiów Miejskich: t.1 (2010),

t.8. (2012)

t.9 (2013)

t.13 (2014)

t.17 (2015)

t.18 (2015)

t.22 (2016)

PROFILE NAUKOWE