Zaznacz stronę

dr Anna Mijal

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 35
telefon: (77) 40 16 866
e-mail: a_mijal@uni.opole.pl
terminy konsultacji – strona: usosweb.uni.opole.pl

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wyższe (magister ekonomii – Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

 • Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (Uniwersytet Opolski)

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Ekonomika przedsiębiorstwa

 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

 • Nauka o organizacji

 • Projektowanie strategii przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie

 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

 • Zarządzanie produkcją i usługami

 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne

 

Prowadzone przedmioty:

 • Ekonomika przedsiębiorstwa

 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

 • Nauka o organizacji

 • Projektowanie strategii przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie

 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

 • Zarządzanie produkcją i usługami

 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Senatu UO

 • Członek Zespołu ds. programów kształcenia na kierunku zarządzanie

 • Studia licencjacie (kadencja 2012-2016)

 • Koordynator EBC*L na Wydziale Ekonomicznym

 • Członek Zarządu PTE Oddział Wojewódzki w Opolu

 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów WE UO

 • Członek Biura organizacyjnego konferencji naukowej „Wieś i rolnictwo w procesie zmian”

 • Organizator seminariów naukowych nt. certyfikacji kompetencji biznesowych EBC*L.

 • Członek Zespołu analitycznego ds. opracowania Strategii rozwoju Uniwersytetu Opolskiego w latach 2009-2014

 

Ważniejsze publikacje:

Realizacja celów rzeczowych i ekonomicznych w gospodarstwach rolnych województwa opolskiego, (w:) Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, red. M. Bucka, J. Słodczyk, Wydawnictwo UO, Opole 2005.

Uwarunkowania demograficzne w zarządzaniu strategicznym współczesnym przedsiębiorstwem, (w:) Społeczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie, red. L. Sobolak, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.

 

Uwarunkowania demograficzne rozwoju wsi polskiej, (w:) Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich, red. S. Sokołowska, Wydawnictwo UO, Opole 2006.

 

Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w województwie opolskim, (w:) Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo UO, Opole 2006.

 

Standaryzacja i certyfikacja wiedzy ekonomicznej – europejski certyfikat kompetencji biznesowych EBC*L, (w:) Innowacyjne aspekty strategii przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, red. L. Sobolak, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.

 

The demographic conditionings behind the social Policy in Poland (w:) Contemporary problems of the socio-economic policy in Poland, ed. M. Bucka, Opole 2007.

 

Nauka o przedsiębiorstwie (podręcznik, wersja elektroniczna), ISBN 978-83-60939-84-0, Opole 2007.

 

Zarządzanie strategiczne i operacyjne, (podręcznik, wersja elektroniczna), ISBN 978-83-60939-72-7, Opole 2007.

 

Komplementarność Odnowy wsi jako metody rozwoju obszarów wiejskich z podejściem Leader. Analiza potrzeb w zakresie wspomagania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie partnerstwa „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, (w:) Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, red. S. Sokołowska, A. Bisaga, Wydawnictwo UO, Opole 2008.

 

Analiza rynku słomy w województwie opolskim w aspekcie wytwarzania „zielonej energii” na przykładzie PGE Elektrowni Opole SA, Prace Komisji Naukowych, Komisja Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach, Zeszyt nr 33, Katowice 2009

 

Mijal A., Rozwój obszarów wiejskich jako element strategii rozwoju kraju i regionu (w:) Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Czynniki rozwoju obszarów wiejskich, red. nauk. S. Sokołowska, A. Mijal, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

 

Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Czynniki rozwoju obszarów wiejskich, red. nauk. S. Sokołowska, A. Mijal, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

 

Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich, red. nauk. S. Sokołowska, A. Mijal, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

 

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego – próba diagnozy, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 2 (24), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań, 2012.

 

Conditionings of the higher education development in Poland in the context of the Europe 2020 strategy (w:) Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, ed. J. Kaczmarek, T. Rojek, Cracow University of Economics, Cracow 2012.

 

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce a zmiany wykształcenia ludności województwa opolskiego w okresie transformacji ustrojowej (w:) Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, red. A. Zagórowska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Opole 2013 (współautor A. Mijal)

 

Sokołowska S., Mijal A., Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce a zmiany wykształcenia ludności województwa opolskiego w okresie transformacji ustrojowej (w:) Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, red. A. Zagórowska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Opole 2013.

 

Sokołowska S., Mijal A., Współczesne uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego na przykładzie województwa opolskiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIV, zeszyt 13, część III, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2013.

 

Mijal A., Zawód rolnik – rolnictwo jako kierunek studiów i forma pozyskania kwalifikacji rolniczych, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 2(32), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2014.

Szkolnictwo wyższe w Polsce w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych o charakterze kryzysowym w XXI wieku (w:) Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, red. M. Bucka, Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014 (współautor: S. Sokołowska).

Zasady i zakres finansowania działalności jednostek szkolnictwa wyższego w Polsce (w:) Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku, red. R. Rauziński, B. Solga, PIN Instytut Śląski w Opolu, WUP w Opolu, Opole 2016.

Zastosowanie podejścia idiograficznego i nomotetycznego w praktyce ewaluacji jednostek szkolnictwa wyższego w Polsce (w:) Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu, red. B. Kożuch, Ł. Sułkowski, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016 (współautor: S. Sokołowska).

Książki:

Sokołowska S., Krawczyk-Sołtys A., Mijal A., Płatkowska-Prokopczyk L., Szwiec P., Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia, Difin, Warszawa 2016.