Zaznacz stronę

dr Anna Bruska

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 29
telefon: (77) 40 16 879
e-mail: abruska@uni.opole.pl
terminy konsultacji – strona: usosweb.uni.opole.pl

UWAGA! Nowe terminy – na okres zawieszenia zajęć
Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020:
poniedziałek godz. 10.00-10.45
piątek godz. 10.00-10.45
Collegium Oeconomicum, ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole
miejsce konsultacji: p. 29

Attention! Rescheduling – for transitional period
Office hours in the summer semester of academic year 2019/2020:
Monday from 10.00 to 10.45
Friday from 10.00 to 10.45
Collegium Oeconomicum, 46a Ozimska street, 45-058 Opole
room 29

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 2003: Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, praca doktorska pn. „Kształtowanie i ocena efektów synergicznych w łańcuchu logistycznym” Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
 • 1996: Magister ekonomii, praca magisterska pn. „Organizacja przedsiębiorstwa zarządzanego logistycznie”, Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Globalny wymiar funkcjonowania sieci dostaw
 • Metody controllingu i ewaluacji sfery logistyki oraz ich wpływ na kształtowanie procesów logistycznych
 • Zarządzanie operacyjne procesami logistycznymi

 

Prowadzone przedmioty:

 • Audyt systemów logistycznych
 • Audyt w marketingu
 • Controlling w logistyce
 • Efektywność logistyki
 • Infrastruktura logistyczna
 • Instrumenty zarządzania logistycznego
 • Logistyka zaopatrzenia (studia niestacjonarne)
 • Procesy magazynowania w logistyce
 • Seminarium dyplomowe
 • Wprowadzenie do badań naukowych
 • Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Biznesu przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego
 • Koordynator ds. Praktyk Studenckich na kierunku logistyka
 • Pełnomocnik Rektora ds. Projektów Dydaktycznych i Rozwojowych na lata 2016-2020

 

Ważniejsze publikacje – artykuły recenzowane:

Anna Bruska (2017), Innovations in logistics and in supply chains – in the light of the global patenting activity, złożony do druku

Anna Bruska (2017) współautorzy: Maria Bernat, Anna Jasińska-Biliczak, Influence of the Cultural Background at Small and Medium-Sized Entreprises Innovations in Regional Dimensions, Institute of Economic Research Working Papers, No. 12/2017, ss. 1-11.

Anna Bruska (2017), współautor: Katarzyna Lotko-Czech, Experience in the application of theory-based evaluation at regional level, w: Theory-based evaluation in complex environments, Polish Agency for Enterprise Development, ss. 151-169.

Anna Bruska (2016), współautor: Iwona Pisz, Wyzwania i ograniczenia metod jakościowych z perspektywy badań ewaluacyjnych, Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu nr 425, ss. 24-39.

Anna Bruska (2016) Zrównoważona konsumpcja: istota-formy-nabywcy, Logistyka Odzysku, nr 4(21), ss. 27-31.

Anna Bruska (2015) Wyzwania i ograniczenia metod jakościowych z perspektywy badań ewaluacyjnych, w: Monitorowanie i ewaluacja polityk publicznych – doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Opolskie Obserwatorium Terytorialne, ss. 69-88.

Anna Bruska (2014) Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju-próba identyfikacji problemu, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(32), ss. 27-33.

Anna Bruska (2013) Infrastruktura transportu drogowego miasta jako przedmiot działań inwestycyjnych–z uwzględnieniem wniosków z badań ewaluacyjnych, Studia Miejskie, nr 10, ss. 9-24.

A. Bruska, Epistemologiczne źródła skandynawskiego i amerykańskiego nurtu w badaniach nad logistyką i łańcuchami dostaw [w:] Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (red.) S. Kauf, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s. 87-97.

A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Integracja logistyki i marketingu w zarządzaniu łańcuchem dostaw – wybrane problemy, [w:] Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (red.) S. Kauf, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s. 131-139.

 

A. Bruska, Wsparcie logistyczne na obszarach wiejskich – istota i wyzwania, Journal of Agribusiness and Rural Development, Zeszyt 3 (25), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2012, s. 43-55.

 

A. Bruska, Logistyka jako komponent smart city, Studia Miejskie, Zeszyt 6 Smart Logistics w mieście, (red.) J. Słodczyk, S. Kauf, Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s. 9-20.

 

A. Bruska, Funkcje ewaluacji a możliwości wykorzystania nauk o zarządzaniu, [w:] Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie regionalnym – teoria i praktyka, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Referat Ewaluacji, Opole 2009, s.25-48.

 

A. Bruska, System operacyjnego zarządzania logistyczno-marketingowego, [w:] Systemy i procesy zarządzania logistyczno-marketingowego. Aspekt efektywnościowy, P. Blaik (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.

 

A. Bruska, Potencjał synergetyczny działalności transportowej w opinii respondentów z branży cementowej, [w:] Nowoczesne produkty na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznym (materiały konferencyjne), Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Transportu, Katowice 2003, s.39-45.

 

A. Bruska, Synergia a usługi przedsiębiorstw logistycznych w świetle doświadczeń francuskich, [w:] Systemy multimodalne w transporcie międzynarodowym materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia 2001, s. 26-52.


Ważniejsze publikacje - książki:

Autorzy: P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk
Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2013, wydanie I
wydanie III zmienione
liczba stron: 280

W książce autorzy określają podstawowe wymiary oraz przejawy integracji współczesnej logistyki jako systemowej determinanty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozważane problemy dotyczą identyfikacji zakresu i kierunków oddziaływania podstawowych logistycznych czynników na system zarządzania przedsiębiorstwem. Obok rozważań teoretyczno-metodologicznych, w książce przedstawione zostały również wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach projektu badawczego (grantu) pt. „Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami”, realizowanego w Katedrze Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego w latach 2009-2011 przez Zespół w składzie: prof. zw. dr hab. Piotr Blaik (Kierownik Projektu), dr Anna Bruska, dr hab. Sabina Kauf, prof. UO oraz dr inż. Rafał Matwiejczuk.

SPIS TREŚCI Rozdział 1. Tendencje rozwojowe i integracyjne w logistyce w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem (Piotr Blaik) Rozdział 2. Identyfikacja kluczowych wyzwań współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) (Piotr Blaik) Rozdział 3. Klasyfikacja i identyfikacja logistycznych determinant zarządzania przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk, Anna Bruska) Rozdział 4. Identyfikacja komponentów orientacji przepływowej w aspekcie wpływu na zarządzanie i jego efekty w przedsiębiorstwie (Piotr Blaik) Rozdział 5. Kompetencje logistyki jako czynniki determinujące zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk) Rozdział 6. Strategie logistyczne oraz przesłanki i przejawy ich oddziaływania na zarządzanie przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk) Rozdział 7. Instrumenty zarządzania logistycznego a doskonalenie metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem (Anna Bruska) Rozdział 8. Planowanie logistyczne jako determinanta zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem (Sabina Kauf) Rozdział 9. Rozwiązania organizacyjne w sferze logistyki a zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa (Sabina Kauf) Rozdział 10. Controlling logistyczny a zarządzanie w przedsiębiorstwie (Anna Bruska)

Autor: S. Kauf, A. Bruska
Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego
Uniwersytet Opolski, Opole 2007
liczba stron: 232

Autorki podporządkowały prezentację wybranych zagadnień zarządzania marketingowego problematyce planowania. W sześciu rozdziałach omawiają m.in. ogólną strukturę systemu zarządzania marketingowego oraz jego determinanty, system planowania marketingowego, rolę informacji w przygotowaniu marketingowych planów strategicznych, warianty strategicznych planów marketingowych w różnych przekrojach oraz wpływ marketingu na kształtowanie oferty przedsiębiorstwa. Książka przeznaczona dla studiujących problematykę marketingu zwłaszcza w ramach kierunków „Ekonomia” i „Zarządzanie”, a także dla praktyków zainteresowanych tą tematyką.


Autorzy: P. Blaik, T. Pokusa, J. Karczmarek, W. Potwora, D. Potwora, S. Kauf, A. Bruska, R. Matwiejczuk
Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu
red. nauk. M. Duczmal, T. Pokusa
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Uniwersytet Opolski
Opole 2002
liczba stron: 314

Książka prezentuje pokłosie prac badawczych i studiów prowadzonych w opolskim środowisku badawczym pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Piotra Blaika w zakresie integracji logistyki i marketingu. Współczesna logistyka i marketing traktowane są w publikacji jako dualne koncepcje zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, których integracja wyzwala nowe możliwości wzrostu efektywności przedsiębiorstw. Celem autorów była identyfikacja najistotniejszych przesłanek i przejawów integracji tych dwóch koncepcji, kluczowych dla efektywnego wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu rynkowego.

Google Scholar

[/learn_more]

ORCID iD