Zaznacz stronę

dr Anna Bruska

dr Anna Bruskastanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 29
telefon: (77) 40 16 879
e-mail: abruska@uni.opole.pl
konsultacje

 

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 2003: Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, praca doktorska pn. „Kształtowanie i ocena efektów synergicznych w łańcuchu logistycznym” Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
 • 1996: Magister ekonomii, praca magisterska pn. „Organizacja przedsiębiorstwa zarządzanego logistycznie”, Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Zarządzanie operacyjne procesami logistycznymi

 • Metody controllingu i ewaluacji sfery logistyki oraz ich wpływ na kształtowanie procesów logistycznych

 • Efektywność procesów logistycznych oraz zarządzania sieciami dostaw

 

Prowadzone przedmioty:

 • Audyt systemów logistycznych

 • Controlling w logistyce

 • Efektywność logistyki

 • Infrastruktura logistyczna

 • Koszty logistyczne

 • Logistyczne wsparcie procesów wymiany

 • Logistyka

 • Logistyka zaopatrzenia

 • Procesy magazynowania w logistyce

 • Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału

 • Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego LogPoint działającego przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz przy Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej

 • Wydziałowy Koordynator ds. Praktyk Studenckich

 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. programów kształcenia na kierunku Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

 

Ważniejsze publikacje – artykuły recenzowane:

 

A. Bruska, Epistemologiczne źródła skandynawskiego i amerykańskiego nurtu w badaniach nad logistyką i łańcuchami dostaw [w:] Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (red.) S. Kauf, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s. 87-97.

A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Integracja logistyki i marketingu w zarządzaniu łańcuchem dostaw – wybrane problemy, [w:] Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi dr. hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, (red.) S. Kauf, Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2012, s. 131-139.

 

A. Bruska, Wsparcie logistyczne na obszarach wiejskich – istota i wyzwania, Journal of Agribusiness and Rural Development, Zeszyt 3 (25), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2012, s. 43-55.

 

A. Bruska, Logistyka jako komponent smart city, Studia Miejskie, Zeszyt 6 Smart Logistics w mieście, (red.) J. Słodczyk, S. Kauf, Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s. 9-20.

 

A. Bruska, Funkcje ewaluacji a możliwości wykorzystania nauk o zarządzaniu, [w:] Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie regionalnym – teoria i praktyka, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Referat Ewaluacji, Opole 2009, s.25-48.

 

A. Bruska, System operacyjnego zarządzania logistyczno-marketingowego, [w:] Systemy i procesy zarządzania logistyczno-marketingowego. Aspekt efektywnościowy, P. Blaik (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.

 

A. Bruska, Potencjał synergetyczny działalności transportowej w opinii respondentów z branży cementowej, [w:] Nowoczesne produkty na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznym (materiały konferencyjne), Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katedra Transportu, Katowice 2003, s.39-45.

 

A. Bruska, Synergia a usługi przedsiębiorstw logistycznych w świetle doświadczeń francuskich, [w:] Systemy multimodalne w transporcie międzynarodowym materiały konferencyjne, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia 2001, s. 26-52.


Ważniejsze publikacje - książki:

Autorzy: P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk
Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2013, wydanie I
wydanie III zmienione
liczba stron: 280

W książce autorzy określają podstawowe wymiary oraz przejawy integracji współczesnej logistyki jako systemowej determinanty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozważane problemy dotyczą identyfikacji zakresu i kierunków oddziaływania podstawowych logistycznych czynników na system zarządzania przedsiębiorstwem. Obok rozważań teoretyczno-metodologicznych, w książce przedstawione zostały również wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach projektu badawczego (grantu) pt. „Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami”, realizowanego w Katedrze Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego w latach 2009-2011 przez Zespół w składzie: prof. zw. dr hab. Piotr Blaik (Kierownik Projektu), dr Anna Bruska, dr hab. Sabina Kauf, prof. UO oraz dr inż. Rafał Matwiejczuk.

SPIS TREŚCI Rozdział 1. Tendencje rozwojowe i integracyjne w logistyce w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem (Piotr Blaik) Rozdział 2. Identyfikacja kluczowych wyzwań współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) (Piotr Blaik) Rozdział 3. Klasyfikacja i identyfikacja logistycznych determinant zarządzania przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk, Anna Bruska) Rozdział 4. Identyfikacja komponentów orientacji przepływowej w aspekcie wpływu na zarządzanie i jego efekty w przedsiębiorstwie (Piotr Blaik) Rozdział 5. Kompetencje logistyki jako czynniki determinujące zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk) Rozdział 6. Strategie logistyczne oraz przesłanki i przejawy ich oddziaływania na zarządzanie przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk) Rozdział 7. Instrumenty zarządzania logistycznego a doskonalenie metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem (Anna Bruska) Rozdział 8. Planowanie logistyczne jako determinanta zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem (Sabina Kauf) Rozdział 9. Rozwiązania organizacyjne w sferze logistyki a zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa (Sabina Kauf) Rozdział 10. Controlling logistyczny a zarządzanie w przedsiębiorstwie (Anna Bruska)

Autor: S. Kauf, A. Bruska
Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego
Uniwersytet Opolski, Opole 2007
liczba stron: 232

Autorki podporządkowały prezentację wybranych zagadnień zarządzania marketingowego problematyce planowania. W sześciu rozdziałach omawiają m.in. ogólną strukturę systemu zarządzania marketingowego oraz jego determinanty, system planowania marketingowego, rolę informacji w przygotowaniu marketingowych planów strategicznych, warianty strategicznych planów marketingowych w różnych przekrojach oraz wpływ marketingu na kształtowanie oferty przedsiębiorstwa. Książka przeznaczona dla studiujących problematykę marketingu zwłaszcza w ramach kierunków „Ekonomia” i „Zarządzanie”, a także dla praktyków zainteresowanych tą tematyką.


Autorzy: P. Blaik, T. Pokusa, J. Karczmarek, W. Potwora, D. Potwora, S. Kauf, A. Bruska, R. Matwiejczuk
Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu
red. nauk. M. Duczmal, T. Pokusa
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Uniwersytet Opolski
Opole 2002
liczba stron: 314

Książka prezentuje pokłosie prac badawczych i studiów prowadzonych w opolskim środowisku badawczym pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Piotra Blaika w zakresie integracji logistyki i marketingu. Współczesna logistyka i marketing traktowane są w publikacji jako dualne koncepcje zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, których integracja wyzwala nowe możliwości wzrostu efektywności przedsiębiorstw. Celem autorów była identyfikacja najistotniejszych przesłanek i przejawów integracji tych dwóch koncepcji, kluczowych dla efektywnego wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu rynkowego.