Zaznacz stronę

dr Anna Bisaga

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 53
telefon: (77) 40 16 869
e-mail: abisaga@uni.opole.pl
terminy konsultacji – strona: usosweb.uni.opole.pl

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny)

 • magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki)

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Modernizacja rolnictwa,

 • Rozwój regionalny,

 • Gospodarka sieciowa,

 • Integracja systemów zarządzania jakością

 • Normalizacja społecznej odpowiedzialności biznesu

 

Prowadzone przedmioty:

 • Statystyka

 • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

 • Statystyka opisowa

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Komisji Rewizyjnej PTE O/Opole

 • Sekretarz Komisji Nauk Rolniczych PAN O/Katowice

 

Ważniejsze publikacje:

A. Bisaga, Zarządzanie funkcją środowiskową w rolnictwie – źródło nowych rent gospodarstw rolnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016 nr 454, s. 13-21.

A. Bisaga, Kapitał społeczny w zrównoważonym rozwoju regionu opolskiego na przykładzie badań w towarowych gospodarstwach rolnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016 nr 417, s. 19-27.

A. Bisaga, Zakorzenienie gospodarstw rolnych w lokalnych (regionalnych) systemach biobiznesu – uwarunkowania instytucjonalne w województwie opolskim, Roczniki Naukowe SERiA 2016 t. XVIII, Zeszyt 5, s. 17-22.

S. Sokołowska, A. Bisaga, WPR i jej kapitał instytucjonalny w ocenie użytkowników towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego, „Studia Obszarów Wiejskich” 2016, t. 42, s. 139-150.

A. Bisaga, Suwerenność konsumenta w nowej polityce Unii Europejskiej, [w:] Konsumpcja we współczesnej gospodarce rynkowej, red.U.Łangowska-Szczęśniak, A.Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 113-125.

A. Bisaga, S. Sokołowska, Agri-food Clusters as an Opportunity for Development of Border Rural Areas, [in:] Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland, [ed.] E.Ardielli, Technical University of Ostrava, Ostrava 2016, p.25-34.

A. Bisaga, Modernizacja ekologiczna towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego, Roczniki Naukowe SERiA 2015 t. XVII, Zeszyt 6, s. 32-37.

S. Sokołowska, A. Bisaga, Modernizacja gospodarstw rolnych w procesie endogenizacji rozwoju na przykładzie badań w regionie opolskim, [w:] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. A. Czyżewski, B. Klepacki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2015, s. 505-525.

A. Bisaga, Możliwości aktywizacji zawodowej osób 50+ w zintegrowanym podejściu do obszarów wiejskich, [w:] Wiek a rynek pracy. Szanse i zagrożenia osób w wieku 50+ na rynku pracy – wybrane aspekty, red. A. Zagórowska, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Opolski 2015, s. 101-110.

A. Bisaga, Rola sieci dyfuzji wiedzy i informacji w procesie modernizacji gospodarstw rolnych na przykładzie województwa opolskiego.”Journal of Agrobusiness and Rural Development” 2014 nr 2.

A. Bisaga, Potencjał koopetycyjny i jego rola w modernizacji gospodarstw rolnych województwa opolskiego, „Roczniki Naukowe SERiA”, 2014 t. XVI, Zeszyt 2.

S. Sokołowska, A. Bisaga, Endogenne i egzogenne warunki trwałego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego. Wyniki badań, „Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach”, Zeszyt nr 36, Katowice 2014.

S. Sokołowska, A. Bisaga, Wspólna Polityka Rolna podstawą endogenizacji rozwoju rolnictwa w regionie opolskim, [w:] Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej, red. N. Drejerska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014.

A. Bisaga, Społeczna odpowiedzialność agrobiznesu w gospodarce sieciowej, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” Globalizacja – Liberalizacja – Etyka, 2014 nr 8, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 800.

A. Bisaga, Zobowiązania rolnośrodowiskowe w praktyce zarządzania gospodarstwami rolnymi w województwie opolskim, „Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach”, Zeszyt nr 37, Katowice 2014.

A. Bisaga, Instytucjonalne uwarunkowania dyfuzji wiedzy w rolnictwie na przykładzie badań w województwie opolskim, “Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2014 nr 360.

S. Sokołowska, A. Bisaga, Rolnictwo towarowe w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich regionu opolskiego – opis projektu, „Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach”, Zeszyt nr 38, Katowice 2014.

A. Bisaga, Suwerenność konsumenta w gospodarce opartej na wiedzy i informacji, [w:] Kierunki i determinanty przemian konsumpcji. Aktualne problemy, red. U. Łangowska-Szczęśniak, A. Bobrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.

A. Bisaga, Modernizacja sieciowa rolnictwa regionu opolskiego. Znaczenie aglomeracji opolskiej [w:] Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, red. A. Zagórowska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2013.

A. Bisaga, Zrównoważone wykorzystanie zasobów rolnictwa warunkiem wzrostu gospodarczego, “Prace Naukowe UE we Wrocławiu” 2013 nr 317.

S. Sokołowska, A. Bisaga, Modernizacja gospodarstw rolnych w procesie endogenizacji rozwoju na przykładzie badań w regionie opolskim, www.kongres.pte.pl (Warszawa 2013). A. Bisaga, Zarządzanie środowiskowe w rolnictwie w gospodarce sieciowej, „Roczniki Naukowe SERiA”, 2012 t. XIV, Zeszyt 5.

A. Bisaga, S. Sokołowska, Adaptacja gospodarstw rolnych województwa opolskiego do nowych warunków gospodarowania, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2012 nr 3.

A. Bisaga, Dobrobyt a problem braku złożenia w globalnej gospodarce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2012 nr 101.

A. Bisaga, Efekty zewnętrzne sieci jako regulatory rozwoju regionalnego i wychodzenia z kryzysu. Doświadczenia WPR, [w:] Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu, red. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

A. Bisaga, Endogenizacja rozwoju warunkiem przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym na przykładzie badań w rolnictwie regionu opolskiego, [w:] Kryzys a rozwój zrównoważony rolnictwa i energetyki, red. A. Graczyk, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011 nr 231.

A. Bisaga, Środowisko instytucjonalne i struktury współzarządzania rolnictwem w strategii rozwoju regionalnego, [w:] Wybrane aspekty przemian strukturalnych, red. J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R, Żelazny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.

A. Bisaga, Efekty zewnętrzne sieci w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi, „Nauka i Gospodarka” 2011 nr 3.

A. Bisaga, Zasada cross compliance jako odpowiedź wspólnej polityki rolnej na zagrożenia środowiskowe w rolnictwie [w:] Problemy koncepcyjne i implementacyjne zrównoważonego rozwoju, red. A. Graczyk, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011 nr 229.

A. Bisaga, Cele autonomiczne gospodarstw rolnych podstawą transformacji ich tradycyjnych funkcji, „Roczniki Naukowe SERiA”, 2011 t. XIII, Zeszyt 5.

A. Bisaga, Rolnictwo w gospodarce regionu opolskiego w warunkach transformacji polityki regionalnej, [w:] Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, red. Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.

A. Bisaga, Doskonalenie zarządzania jakością jako przesłanka innowacyjności przedsiębiorstw, [w:] Przejawy wielowymiarowości współczesnego zarządzania – formy i instrumenty ekonomiczno-społeczne, red. T. Pokusa, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2011.

S. Sokołowska, A. Bisaga, Kapitał instytucjonalny WPR jako przesłanka zarządzania wiedzą w rolnictwie, [w:] Agroekonomia w warunkach rynkowych. Problemy i wyzwania, red. A. Grzelak, A. Sapa, „Zeszyty Naukowe” nr 150, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

A. Bisaga, Wpływ struktur współzarządzania rolnictwem na jakość i bezpieczeństwo surowców rolnych, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym, red. S. Sokołowska, A. Bisaga, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

A. Bisaga, Wpływ zarządzania jakością na doskonalenie systemu zarządzania w przedsiębiorstwie (wstępne wyniki badań), [w:] Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane problemy, red. M. Duczmal, T. Pokusa, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2010.

A. Bisaga, Wspólna Polityka Rolna jako przesłanka zmian struktur współzarządzania rolnictwem, [w:] Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty., red. M. Adamowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, „Prace Naukowe” nr 49, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

A. Bisaga, Orientacja agroenergetyczna użytkowników towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego. Uwarunkowania instytucjonalne., [w:] Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii, red. A. Graczyk, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2009 nr 83.

A. Bisaga, Mapowanie wiedzy jako instrument zarządzania w rolnictwie, „Współczesne Zarządzanie” 2009 nr 4.

A. Bisaga, Reformy Wspólnej Polityki Rolnej jako wynik i przesłanka trwałego rozwoju rolnictwa ekologicznego, [w:] Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce, red. A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

A. Bisaga, Znormalizowane systemy zarządzania jako podstawa doskonalenia zarządzania sytuacją kryzysową w łańcuchu żywnościowym (ISO 9001, ISO 22000, ISO 26000, ISO 27000), [w:] Zarządzanie kryzysowe i działania logistyczne, red. T. Pokusa, W. Duczmal, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2009.

A. Bisaga, Wpływ zasady cross compliance na kształtowanie nowej ekonomiki rolnictwa na przykładzie badań w regionie opolskim.”Journal of Agrobusiness and Rural Development” 2009 nr 2.

Książki:

Tendencje zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich Makroregionu Południowo-Zachodniego Polski, red. B.Kutkowska, T.Szuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2016, ss. 175 (współautorstwo A. Bisaga).

 

Monografie:

 1. A. Bisaga, S. Sokołowska, P. Szwiec, Endogenne i egzogenne warunki trwałego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 241.
 2. S. Sokołowska, A. Bisaga, P. Szwiec, Zmiany w organizacji i produktywności rolnictwa indywidualnego w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, ss. 170.
 3. S. Sokołowska i Zespół (A. Bisaga, A. Krawczyk, L. Płatkowska-Prokopczyk), Przeobrażenia w rolnictwie indywidualnym w okresie zmian systemu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, ss. 177.

Redakcja naukowa:

 1. Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym, red. S. Sokołowska, A. Bisaga, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010. ss. 239.
 2. Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy transformacji rolnictwa europejskiego, red. S. Sokołowska, A. Bisaga, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 220.
 3. Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej., red. S. Sokołowska, A. Bisaga, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, ss. 233.
 4. Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej., red. S. Sokołowska, A. Bisaga, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, ss. 243.