Zaznacz stronę

dr Aleksandra Dudek

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 57
telefon: (77) 40 16 863
e-mail: adudek@uni.opole.pl
terminy konsultacji – strona: usosweb.uni.opole.pl

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 2013 – Doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Tytuł rozprawy doktorskiej: Przebieg i determinanty wahań koniunkturalnych w rolnictwie polskim – modelowanie ekonometryczne.

 • 2007 – Magister matematyki, Uniwersytet Opolski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek: matematyka, specjalność: matematyka finansowa.

 • 2006 – Magister ekonomii, Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, kierunek: ekonomia, specjalność: procesy rynkowe.

Podstawowe obszary badawcze:

 • Koniunktura w rolnictwie – modelowanie ekonometryczne

 

Prowadzone przedmioty:

 • ekonometria,

 • ekonometria finansowa,

 • ekonometria stosowana,

 • matematyka w ekonomii,

 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa,

 • ekonomia matematyczna,

 • modele makroekonomiczne,

 • modele wzrostu gospodarczego,

 • teorie cyklu koniunkturalnego,

 • prognozowanie i symulacje, analiza szeregów czasowych, nowa ekonometria

 

Inne:

Przynależność do Stowarzyszeń, Instytutów, Komitetów
2014 – nadal: Członek Komisji Nauk Rolniczych PAN – oddział w Katowicach
2013 – nadal : Członek PTE

Kontakt z praktyką
marzec 2014 do nadal: Pracownik wykonawczy w projekcie systemowym o charakterze współpracy ponadnarodowej pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim realizowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego (Lider projektu) w partnerstwie z: Politechniką Opolską, Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem Mannheim (Partnerzy projektu).

Udział w programie Erasmus w roku akademickim 2013/2014 (stypendium dla nauczycieli akademickich) Jednostka przyjmująca: VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 22.09.-26.09.2014 r. Prezentowany temat: Introduction to the Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library (GRETL). Examples of various econometric estimation, mainly dynamic models.

2004: 2 – miesięczna praktyka w banku Pekso S.A., I Oddział w Opolu
2009: 6 – miesięczny staż w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu
2013: 3 – miesięczny staż w NZOZ Medrem Poliklinika Sp. z o.o.

październik 2014 r. – kwiecień 2015 r. 6-miesięczny staż w ramach projektu pn. “Innowacje 4D – multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm”

Doświadczenia spoza szkolnictwa wyższego
2009: pełnomocnik ds. finansowych projektu Pomagamy przedsiębiorczym w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. realizowanego w ramach konkursu 1/POKL/6.2/2008.

Udział w seminariach i konferencjach naukowych:
22-24 października 2013 r. – udział w seminariach pt.:
1. Zastosowania statystyki data mining w badaniach naukowych
2. Analiza danych w programie STATISTICA
3. Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych

 

Ekspertyzy naukowe

 1. M. Plich, Model matematyczno – statystyczno –ekonometryczny służący prognozowaniu i wyznaczeniu trendów w sferze badawczo-rozwojowej i innowacji, wersja z dnia 26 maja 2013.
 2. M. Bernardelli, B. Witkowski, Model dynamiki rozwoju ekonomicznego kraju i regionów w sytuacji wdrażania poszczególnych kierunków badań/technologii i rozwijania obszarów inteligentnej specjalizacji, Łódź, maj 2013.

Ważniejsze publikacje:

 1. A. Dudek, Ilościowe charakterystyki wahań koniunktury w rolnictwie, Prace Komisji Naukowych PAN – Oddział w Katowicach, nr 38/2013, Drukarnia ARKA, Katowice 2014 (Komunikat)
 2. A. Dudek, M. Mazur, Propozycje innowacji organizacyjno-marketingowych w prywatnej przychodni opieki zdrowotnej, [w:] Strategiczne modelowanie i animowanie rozwoju oraz technologii. Dobre praktyki., Instytut Trwałego Rozwoju, Opole 2014.
 3. A. Dudek, Koniunktura w polskim rolnictwie na tle sytuacji ogólnogospodarczej w latach 1996-2012, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Tom 101, Zeszyt 2, Warszawa 2014
 4. A. Dudek, Koncepcja ekonometrycznego modelowania wahań koniunktury w rolnictwie polskim, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 7(45)/2014, Wrocław 2014
 5. A. Dudek, Rolnictwo jako dział gospodarki żywnościowej w okresie transformacji, Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (24) 2012, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2012
 6. A. Dudek, M. Maciejasz-Świątkiewicz Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce jako determinanta konsumpcji na tle przemian społeczno-gospodarczych [w:] Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce pod red. U. Łangowskiej-Szczęśniak i A. Bobrowskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2011.
 7. A. Bobrowska, A. Dudek, Selected Tools for the Analysis of the Market Concentration and their Exemplification, [w:] Market Concentration and Economy, Series of Monographs: Macro & Microeconomics, Case Study Vol 7, Szczecin 2010
 8. A. Bobrowska, A. Dudek, The Concentration and the Efficiency of the Entities of the Open Pension Funds Market in the Republic of Poland, [w:] Market Concentration and Economy, Series of Monographs: Macro & Microeconomics, Case Study Vol 7, Szczecin 2010
 9. A. Dudek, Wpływ wybranych czynników na kształtowanie dynamiki polskiego eksportu i importu artykułów rolno- żywnościowych [w:] Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków pod red. R. Żelaznego, Katowice 2009
 10. A. Dudek, Wpływ sytuacji na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych na zachowania inwestorów w Polsce [w:] Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata pod red. D. Kopycińskiej, Szczecin 2009
 11. A. Dudek, Analiza związków przyczynowych pomiędzy cenami zbóż paszowych a cenami żywca wieprzowego – zastosowanie modelu wektorowej autoregresji [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Wielowymiarowa analiza danych, SGGW Warszawa, Warszawa 2008
 12. A. Dudek, Sytuacja na polskich giełdach towarowych a sytuacja w rolnictwie [w:] Wieś i rolnictwo w okresie przemian pod red. S. Sokołowskiej i A. Bisagi, Uniwersytet Opolski, Opole 2008
 13. A. Dudek, A. Tłuczak, Potencjał ekonomiczno-przyrodniczy województw i jego wpływ na produktywność i efektywność produkcji rolniczej w Polsce [w:] Wieś i rolnictwo w okresie przemian” pod red. S. Sokołowskiej i A. Bisagi, Uniwersytet Opolski, Opole 2008
 14. A. Dudek, Analiza współzależności kursów akcji spółek branży cukrowniczej [w:] Konkurencyjność podmiotów rynkowych pod red. D. Kopycińskiej, Szczecin 2008
 15. A. Dudek, Funkcja zabezpieczająca terminowych kontraktów typu futures na giełdzie artykułów rolnych w Polsce [w:] Prace Komisji Naukowych PAN, Oddział w Katowicach, Katowice

Redakcje naukowe

 1. K. Hanusik, A. Dudek, Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce. Kierunki rozwoju i przyczyny, Uniwersytet Opolski, Opole 2013
 2. K. Hanusik, A. Dudek (red.), Rynkowej i społeczne efekty konsumpcji, Uniwersytet Opolski, Opole 2011.