Zaznacz stronę

dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 34
telefon: (77) 40 16 874
e-mail: akrawczyk.soltys@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wyższe

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Zarządzanie wiedzą w podmiotach ochrony zdrowia

 • Problemy zarządzania w ochronie zdrowia

 • Kompetencje w podmiotach ochrony zdrowia

 

Prowadzone przedmioty:

 • Techniki negocjacji

 • Zachowania organizacyjne

 • Strategie podmiotów rynkowych

 • Strategie rozwoju organizacji

 • Negocjacje w logistyce

 • Organizacja i zarządzanie

 • Komunikacja interpersonalna

 • Techniki organizatorskie

 • Teoria negocjacji

 • Konflikty i negocjacje w zarządzaniu publicznym

 • Strategie podmiotów rynkowych

 

Pełnione funkcje:

 • Kierownik Centrum Badań nad Zarządzaniem w Ochronie Zdrowia
 • Wydziałowy Koordynator ds. współpracy z Czechami i Słowacją
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Nauczycieli Akademickich
 • Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie w służbie zdrowia” oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
 • Członek Komisji Rewizyjnej PTE O/Opole
 • Członek Komisji Nauk Rolniczych PAN O/Katowice
 • Członek Editorial Board of Central and Eastern European Journal of Management and Economics

Ważniejsze publikacje:

Artykuły we współautorstwie (po 50%):

Wykorzystanie zasobowej teorii organizacji w zarządzaniu szpitalami publicznymi, „Handel Wewnętrzny” 2017, nr 3(368), t. 1, s. 192-202.

An Identification of Level of Knowledge Management in Polish Public Hospitals (Research Results), [w:] Business Models. Strategies, Impact and Challenges, red. A. Jabłoński, Nova Publishers, New York 2017, s. 267-276.

Wpływ przemian własnościowych na finansowanie i aktywność Ludowych Zespołów Sportowych w województwie opolskim w latach 1991–1995, Człowiek i Ruch, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, Wrocław 2000, nr 2, s. 94–98 (współautor: Z. Jakubczyk).

Ekoznakowanie jako nowoczesna forma komunikacji społecznej, [w:] Refleksje społeczno-gospodarcze, red. M. Morawski, J. Tutaj, „Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2002, nr 1, s. 63–73 (współautor: Z. Jakubczyk).

O nieliniowości w świecie organizacji, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 7/8, s. 18–21 (współautor: P. Szwiec).

Diagnosis costs in metallurgical enterprise, “METAL 2015 Ročník Mezinárodní Konference Metalurgie a Materiálů“, Conference Proceedings, Tanger Ltd., Ostrava 2015, s. 1769-1774. (współautor I. Voznakova),

Knowledge-oriented strategies in the metal industry (empirical studies), “Metalurgija” 2016, vol. 55, no. 3, s. 523-526. (współautor I. Voznakova).

Artykuły samodzielne:

1. Poziom wykorzystania zasobów wiedzy oraz bariery rozwoju wiedzy i jej transferu w szpitalu publicznym w świetle badań, „Zarządzanie Publiczne” 2013, vol. 2 (22), red. J. Kołodziejczyk s. 209–222.

2. Stopień wdrożenia procesów zarządzania wiedzą w szpitalach publicznych, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 5/14, s. 109–114.

3. Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2014, nr 2(32), s.

4. Charakterystyka drobnych przedsiębiorstw rolniczych województwa opolskiego, „Prace Komisji Naukowych PAN”, Katowice 2000, z. 24, s. 88–90.

5. Problemy zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych – identyfikacja i kierunki usprawnień, Ekonomia 26, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s. 71–82.

6. Możliwości wykorzystania metod i technik organizatorskich w rozwiązywaniu problemów zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2000, nr 2/3, s. 78–81.

7. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych Opolszczyzny – wyniki badań empirycznych, „Śląsk Opolski”, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu, Opole 2000, nr 2(39), s. 28–32.

8. Zmiany strukturalne w rolnictwie a wielofunkcyjne zagospodarowanie terenów wiejskich, „Prace Komisji Naukowych PAN”, Katowice 2001, z. 25, s. 140–142.

9. Geometria fraktalna jako narzędzie opisu organizacji, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 4, s. 17–20.

10. Zmiany w stanie infrastruktury wiejskiej w latach 1990–2000, „Prace Komisji Naukowych PAN”, Katowice 2002, z. 26, s. 133–134.

11. Kierunki zmian strukturalnych w rolnictwie a wielofunkcyjne zagospodarowanie obszarów wiejskich, Ekonomia 27, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 51–62.

12. Benchmarking – studium przypadków, [w:] Najnowsze narzędzia opisu organizacji, red. W. Cieśliński, „Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości” 2002, z. 3, s. 21–31.

13. Wspólna Polityka Rolna a polskie rolnictwo wobec procesów integracji z Unią Europejską, „Prace Komisji Naukowych PAN”, Katowice 2004, z. 28, s. 158–160.

14. Poziom wykorzystania pomocy finansowej z Programu Sapard w Polsce i na Opolszczyźnie na dzień jego zakończenia, „Prace Komisji Naukowych PAN”, Katowice 2005, z. 29, s. 155–159.

15. Doświadczenia z wdrażania działania 3 – rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich – Programu Sapard w Polsce, „Prace Komisji Naukowych PAN”, Katowice 2006, z. 30, s. 158– 160.

16. Restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Skutki zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie w Strzelcach Opolskich, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, red. K. Zimniewicz, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu” 2006, nr 81, s. 266–273.

17. Efektywne wykorzystanie metod zarządzania czasem – zadania dla menedżera np. Górnośląskiej Centrali Zaopatrzenia Medycznego Zarys sp. z o.o., [w:] Wybrane aspekty pracy kierowniczej, red. S. Cyfert, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 187, s. 179–187.

18. Zarządzanie wiedzą w szpitalu – perspektywa średniego personelu medycznego. Wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe” nr 25, red. J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika, Ostrołęka 2011, s. 407–422.

19. Komunikacja interpersonalna w szpitalu w opinii personelu medycznego. Studium przypadku, [w:] Przekształcenia strukturalne i społeczne w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, M. Kautsch, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012, t. 12, z. 5, s. 199–210.

20. Znaczenie Ludowych Zespołów Sportowych w kształtowaniu sportowej aktywności młodzieży wiejskiej na Opolszczyźnie w latach 2001–2010, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2012, nr 2(24), s. 139–150.

21. Poziom wykorzystania zasobów wiedzy oraz bariery rozwoju wiedzy i jej transferu w szpitalu publicznym w świetle badań,„Zarządzanie Publiczne” 2013, vol. 2 (22), red. J. Kołodziejczyk s. 209–222.

22. Stopień wdrożenia procesów zarządzania wiedzą w szpitalach publicznych, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 5/14, s. 109–114.

23. Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2014, nr 2(32), s. 79–86.

24. Pozycja konkurencyjna a poziom zarządzania wiedzą szpitali publicznych w świetle badań empirycznych, [w:] Zarządzanie a zdrowie publiczne, J. Krakowiak, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2014, t. 15, z. 12 cz. 3, s. 7–18.

Artykuły samodzielne w języku angielskim:

1. The Influence of the Common Agricultural Policy on Polish Agriculture in the process of Integration with the European Union, [w:] Ecological Agriculture in Central and Eastern Europe, red. J. Platje, J. Słodczyk, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, Opole 2004, nr 32, s. 93–99.

2. A Diagnosis of Knowledge Management in a Public Hospital – a case study of employees’ views „Economic and Environmental Studies”, eds. A. Bernaciak, J. Platje, 2012, vol. 12, No 2, s. 135–148.

3. Knowledge Management Systems in Polish Public Hospitals – research results and directions of improvement, “Central and Eastern European Journal of Management and Economics”, Vol. 3, No. 1, March 2015, s. 39-50.

4. Knowledge Management Processes in Polish Public Hospitals – Mapping of the Current Situation, [w:] Proceedings of the 11th International Scientific Conference “Public Economics and Administration”, VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2015, s. 95-100.

5. The role of knowledge in provision of medical services, “European Journal of Service Management” 2016, vol. 17, no.1, s. 27-32.

6. Geriatric Care Resources in Poland and the Czech Republic – Comparative Analysis, [w:] Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Conference Proceedings, ed. E. Ardielli, Ostrava 2016, s. 78-87.

7. The Material Resources Using Efficiency in Polish Public Hospitals, [w:] Proceedings of the 1th International Management Conference “The Role Of Management In The Economic Paradigm Of The XXIst Century”, I. Popa, C. Dobrin, C.N. Ciocoiu, ASE, Bucarest 2017, s. 493-501. ISSN 2286-1440 (współautor: A. Tłuczak)

8. The Human Resources Using Efficiency In Polish Public Hospitals – Spatio-Temporal Analysis, “Social and Economic Revue” 2017, vol. 15, no. 4, s. 6-14 ISSN 1336-3727 (współautor: A. Tłuczak)


Książki:

Monografia

Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia, Studia i Monografie nr 485, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, 418 s.

Monografie we współautorstwie

Infrastrukturalne uwarunkowania funkcjonowania rolnictwa indywidualnego w województwie opolskim na tle kraju, [w:] Sokołowska i Zespół (A. Bisaga, A. Krawczyk, L. Płatkowska-Prokopczyk), Przeobrażenia w rolnictwie indywidualnym województwa opolskiego w okresie zmian systemu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 81–106.

Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia, Difin, Warszawa 2016 (współautorzy: S. Sokołowska, A. Mijal, L. Płatkowska-Prokopczyk, P. Szwiec).

Współautorstwo (po 50%) rozdziałów w wydawnictwach zbiorowych:

1. Próba oceny systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce, [w:] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. 2: Finanse i budżety samorządów, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, 345–352 (współautor: M. Janicki).

2. Bariery związane z wprowadzeniem podatku katastralnego w Polsce, [w:]: Modernizacja systemu podatku od nieruchomości. Materiały konferencyjne, red. J. Sokołowski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2000, s. 30–40 (współautor: M. Krasucka-Bodynek).

3. Czy polskiemu rolnictwu jest potrzebna wiedza o zarządzaniu?, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie – modele, koncepcje, strategie, red. W. Błaszczyk, B. Kaczmarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 162–173 (współautor: S. Sokołowska).

4. Badania nad stosowaniem technik, metod i koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwach rolniczych, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw, red. J. Skalik, „Prace Naukowe” nr 963, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 507–519 (współautor: S. Sokołowska).

5. Wybrane aspekty wdrażania programu restrukturyzacyjnego Fabryki Maszyn i Urządzeń w Kluczborku – „Famak 2000”, [w:] Orientacja rynkowa a zarządzanie, red. M. Duczmal, W. Potwora, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2002, s. 171–181 (współautor: M. Janicki).

6. Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi w opinii pracowników Polskiego Radia Rozgłośni Regionalnej w Opolu „PRO FM”, [w:] Zarządzanie organizacjami publicznymi. Wybrane zagadnienia, red. B. Piechowicz, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003, s. 154–161 (współautor: L. Płatkowska-Prokopczyk).

7. Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu pozycji Polskiego Radia Rozgłośni Regionalnej w Opolu „PRO FM” na rynku mediów, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003, s. 341–350 (współautor: L. Płatkowska-Prokopczyk).

8. Źródła finansowania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej – prezentacja wyników badań, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, red. E. Urbańczyk, Szczecin 2004, s. 267–278 (współautor: R. Niedzielski).

9. Znaczenie czynnika ludzkiego w tworzeniu wizerunku organizacji na przykładzie badań w Opolskim Radiu Rozgłośni Regionalnej w Opolu „PRO FM” s.a., [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, red. E. Urbańczyk, Szczecin 2004, s. 1217–1226 (współautor: L. Płatkowska-Prokopczyk).

Samodzielne rozdziały w wydawnictwach zbiorowych:

1. Problemy zarządzania czynnikiem ludzkim przedsiębiorstw rolniczych Opolszczyzny – na przykładzie badań empirycznych, [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu – teoria i praktyka, red. A. Potocki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2000, s. 205–212.

2. Problemy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach rolniczych na przykładzie badań empirycznych, [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych w rozwoju obszarów wiejskich, red. K. Łęczycki, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2000, s. 238–246.

3. Zmiany w wyposażeniu infrastrukturalnym terenów wiejskich w latach 1990–2000, [w:] Orientacja rynkowa a zarządzanie, red. M. Duczmal, W. Potwora, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2002, s. 119–136.

4. Infrastrukturalne uwarunkowania funkcjonowania rolnictwa indywidualnego na Opolszczyźnie, [w:] Ekonomiczno-społeczne instrumenty wspierania przekształceń rolnictwa i obszarów wiejskich, red. K. Łęczycki, B. Piechowicz, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002, s. 57–63.

5. Zmiany w wyposażeniu w kadrę medyczną na Opolszczyźnie w latach 1998–2003, [w:] Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 421–430.

6. Funkcjonowanie Agencji Nieruchomości Rolnych – wybrane zagadnienia, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa, red. S. Sokołowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 83–91.

7. Poziom zgodności istniejącego systemu motywacyjnego z oczekiwaniami pracowników. Studium przypadku, [w:] Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, red. R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch, Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego, Olsztyn 2009, s. 131–142.

8. Próba oceny istniejącego systemu motywacyjnego w szpitalu. Wyniki badań, [w:] Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane problemy, red. M. Duczmal, T. Pokusa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Opolu, Opole 2010, s. 102–111.

9. Rola Lokalnych Grup Działania w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w województwie opolskim, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich, red. S. Sokołowska, A. Mijal, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 93–119.

10. Zarządzanie wiedzą w szpitalu. Studium przypadku, [w:] Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, red. E. Kuczmera-Ludwiczyńska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012, s. 155–162.

11. Szpital jako organizacja inteligentna, [w:] Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich, red. Suszyński, G. Leśniak-Łebkowska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016, s. 283-291.