Zaznacz stronę

dr Agnieszka Bobrowska

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 16
telefon: (77) 40 16 886
e-mail: abobrowska@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

  • Wyższe ekonomiczne

 

Podstawowe obszary badawcze:

  • System emerytalny, poziom życia, zbiorowe gospodarstwa domowe osób starszych

 

Prowadzone przedmioty:

  • Mikroekonomia

  • Ekonomia menedżerska

  • Teorie przedsiębiorstwa

  • Jak założyć własną firmę
  • Opracowanie projektów unijnych

 

Pełnione funkcje:

  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia
  • Członek Rady Wydziału Ekonomicznego
  • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia

 

Ważniejsze publikacje:

A. Bobrowska, M. Maciejasz-Świątkiewicz, Przestrzenne zróżnicowanie wydatków gmin na dopłaty do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych w Polsce. Stan obecny i prognoza, w: Folia Oeconomica, Uniwersytet Łódzki, nr 2 (334), 2018.

Bobrowska Agnieszka: Przestrzenne zróżnicowanie kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej w Polsce w 2016 roku, w: Nauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 3, 2017.

A. Bobrowska, M. Maciejasz-Świątkiewicz, Wydatki gmin z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych a zmiany demograficzne, „Nauki o finansach” 2016, nr 3(28), s. 9-26

A. Bobrowska, M. Musiał, Changes in the Standard of Living in the EU Member States between 2005 and 2012, with Particular Emphasis on Poland and the Czech Republic, w: Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Conference Proceedings / Ardielli Eva ( red. ), 2016, VŠB – Technical University of Ostrava.

A. Bobrowska, B. Chorkowy, Dodatkowe źródła finansowania konsumpcji w okresie emerytalnym, w: Kierunki i determinanty przemian konsumpcji. Aktualne problemy, red. A. Bobrowska, U. Łangowska – Szczęśniak, Wyd. UO, Opole 2013, s. 125-140

A. Bobrowska, Aktywność opolskich instytucji otoczenia biznesu w zakresie pozyskiwania środków unijnych, w: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego – zarządzanie informacją i nowymi technologiami, red. M. Duczmal, T. Pokusa, WSZiA, Opole 2015

A. Bobrowska, Emerytury a wynagrodzenia w Polsce – próba określenia sytuacji materialnej emerytów na tle pracujących, „Konsumpcja i Rozwój” 2015, nr 1 (10), s. 56-69

A. Bobrowska, M. Maciejasz-Świątkiewicz, Otwarte fundusze emerytalne jako narzędzie nieuświadomionej eksploracji globalnego rynku finansowego przez gospodarstwa domowe, w: Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki, red. M. Noga, M.K. Stawicka, Wrocław 2008

 

A. Bobrowska, A. Piasecka, Zakres ingerencji państwa w II filar systemu emerytalnego, w: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, red. D. Kopycińska, Szczecin 2008

 

A. Bobrowska, Działalność lokacyjna funduszy emerytalnych w sytuacji bessy na GPW, Rozdział 15. W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, red. D. Kopycińska, Szczecin 2009

 

A. Bobrowska, A. Dudek, The Concentration and the Efficiency of the Entities of the Open Pension Funds Market in the Republic of Poland, w: Market concentration and Economy, red. T. Bernat, Szczecin 2010

 

A. Bobrowska, A. Dudek, Selected Tools for the Analysis of the Market Concentration and their Exemplification, w: Market concentration and Economy, red. T. Bernat, Szczecin 2010

 

A. Bobrowska, Systemic Determinants of the Effectiveness of Pension System, w: Economic and Environmental Studies, vol. 11, no. 4., Opole 2011

 

A. Bobrowska, M. Maciejasz-Świątkiewicz, The influence of subjective loss perception on individual prediction of pension scheme rate of return, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, “Nauki o finansach. Financial sciences” (red. E. Bogacka-Kisiel), Wrocław 2012

 

A. Bobrowska, Realizowanie funkcji redystrybucyjnej przez państwo za pomocą systemu emerytalnego, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, “Nauki o finansach. Financial sciences” (red. E. Bogacka-Kisiel), Wrocław 2012, nr 3(12), s. 24-31

 

A. Bobrowska, Konsekwencje podwyższenia ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w: Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorczości i administracji – doświadczenia i perspektywy, red. T. Pokusa, W. Duczmal, WSZiA w Opolu, Opole 2012, s. 318-327

 

A. Bobrowska, Wpływ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację celów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego, w: Handel Wewnętrzny, Warszawa, styczeń- luty 2013, s. 71-81

 

A. Bobrowska, Instytucje otoczenia biznesu na Opolszczyźnie, w: Wspomaganie działalności przedsiębiorczej i innowacyjnej – przykłady i doświadczenia, red. M. Szewczuk – Stępień, OCDL, Opole 2013, s. 9-20