Zaznacz stronę

Doktoranci

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM W DYSCYPLINIE EKONOMIA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UO

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

  •  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200).

Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami Rady Wydziału w przedmiocie: (art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki):

  1. Wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, ewentualnie drugiego promotora, kopromotora a także promotora pomocniczego bez prawa głosu (zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia), w przypadku ich udziału w przewodzie;
  2. Wyznaczenia recenzentów;
  3. Przyjęcia/odrzucenia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia/niedopuszczenia jej do publicznej obrony;
  4. Przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
  5. Nadania stopnia doktora.

Zgodnie z art. 20 pkt 6 ustawy promotorem i kopromotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych lub pokrewnej dyscypliny naukowej z obszaru nauk społecznych, określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 179. poz. 1065). Wymagane jest, aby tematyka rozprawy mieściła się w zakresie działalności naukowej promotora.

Stanowisko w przedmiocie spełniania przez kandydata na promotora warunków, o których mowa wyraża dziekan Wydziału, który może w tej sprawie zasięgać opinii Zespołu Opiniującego. W szczególności, stanowisko wyrażane jest na podstawie stwierdzenia kwalifikacji formalnych kandydata na promotora poprzez sprawdzenie w systemie POL-on oraz analizy jego dorobku naukowego.

W sytuacji, gdy kandydat na promotora nie spełnia wymogów, o których mowa, dziekan Wydziału, kieruje do kandydata pismo z prośbą o rozważenie możliwości zmiany promotora lub wycofanie wniosku. Pismo przekazuje się także do wiadomości kandydata do pełnienia funkcji promotora. Dziekan zakreśla w piśmie termin 30 dni na udzielenie odpowiedzi. Uchybienie terminowi upoważnia dziekana Wydziału do skierowania na najbliższe posiedzenie Rady Wydziału wniosku o podjęcie uchwały o wszczęciu lub odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego.

W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej można powołać kopromotora.

W przewodach doktorskich, o których mowa w art. 14a Ustawy, prowadzonych wspólnie z inną jednostką organizacyjną oraz w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy naukowej, można powołać drugiego promotora.

Zgodnie z art. 20 pkt 7 ustawy promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników. Osobę promotora pomocniczego proponuje do zatwierdzenia Radzie Wydziału promotor.

Przewody doktorskie mogą być przeprowadzane wspólnie, na podstawie porozumienia zawartego między Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego, a jednostką krajową lub zagraniczną, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie dyscypliny, w której przeprowadzony ma być przewód doktorski. W takim wypadku wniosek o wszczęcie wraz z wymaganą dokumentacją kandydat składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wskazanej w porozumieniu.

Uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych ważnych głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania (art. 20 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki).

Czynności proceduralne

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa do Dziekana wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z wyraźnie wskazanym obszarem wiedzy oraz dyscypliną (ekonomia), w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora oraz komplet dokumentów (wg załącznika nr 1). Wskazany przez doktoranta we wniosku obszar wiedzy, dyscyplinę naukową akceptuje opiekun naukowy (potencjalny promotor) w swojej opinii. W wypadku osoby niebędącej pracownikiem lub doktorantem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego należy przedłożyć Dziekanowi również umowę o sfinansowaniu kosztów przewodu doktorskiego.

W przypadku przewodów doktorskich prowadzonych w porozumieniu z inną jednostką organizacyjną wniosek o wszczęcie wraz z wymaganą dokumentacją kandydat składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wskazanej w porozumieniu.

Wszczęcie przewodu doktorskiego, o którym mowa w art. 14a Ustawy, zwanego dalej „wspólnym przewodem doktorskim”, następuje na zasadach określonych w § 1 ust. 5 Rozporządzenia.

We wspólnym przewodzie doktorskim powołuje się wspólną komisję doktorską. Tryb jej powołania przez Radę Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz radę innej jednostki organizacyjnej a także skład określa § 9 ust. 2 Rozporządzenia.

Uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego, wyznaczeniu recenzentów oraz nadaniu stopnia naukowego doktora w przewodach doktorskich, prowadzonych wspólnie z inną jednostką organizacyjną, podejmuje się na zasadach określonych w porozumieniu.

Uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony oraz przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej podejmuje wspólna komisja doktorska powołana przez strony porozumienia.

W przypadku interdyscyplinarnego przewodu doktorskiego wspólna komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w zakresie dyscypliny wiodącej, w którą osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora wniosła największy wkład naukowy i przedstawia go radzie jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie tej dyscypliny, wskazanej uprzednio w porozumieniu

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej (art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki).

2. Dziekan po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami powołuje Zespół Opiniujący ds. przewodu doktorskiego, w tym przewodniczącego (nie mniej niż 3 osoby spośród członków Rady Wydziału posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej). Każdemu członkowi Zespołu przekazuje 1 komplet dokumentacji.

Każdy z członków Zespołu przygotowuje opinię, która zawiera uzasadnienie czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę Wydziału uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora.

Po otrzymaniu pozytywnych opinii Zespołu Dziekan zwołuje seminarium naukowe, na którym Kandydat przedstawia cele, założenia i zakres zaawansowania rozprawy doktorskiej.

Zespół opiniujący po zapoznaniu się z dokumentacją oraz na podstawie przebiegu seminarium sporządza protokół opiniujący poziom naukowy przedłożonego konspektu rozprawy doktorskiej oraz stopień zaawansowania prac, które pozwalają na wszczęcie (lub nie) przewodu doktorskiego.

3. Przewodniczący Zespołu przedkłada Dziekanowi, a Dziekan Radzie Wydziału propozycję wszczęcia przewodu doktorskiego, osoby promotora, albo promotora i kopromotora, a w razie potrzeby promotora pomocniczego, a także drugiego promotora, jeśli stanowi tak porozumienie zawarte w przedmiocie wspólnego przeprowadzenia rozprawy doktorskiej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego z inną jednostką organizacyjną oraz propozycje:
– tematu rozprawy,
– egzaminów z zakresu: dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego nowożytnego,
– przewidywanego terminu zakończenia przewodu (maksymalny termin wynosi 8 lat).

4. Rada Wydziału Ekonomicznego podejmuje uchwałę w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora , albo promotora i kopromotora, a w razie potrzeby promotora pomocniczego, a także drugiego promotora, jeśli stanowi tak porozumienie zawarte w przedmiocie wspólnego przeprowadzenia rozprawy doktorskiej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego z inną jednostką organizacyjną oraz zatwierdza:
– temat rozprawy,
– skład komisji doktorskiej,
– skład komisji egzaminacyjnych oraz egzaminy z zakresu: dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej, języka obcego nowożytnego,
– przewidywany termin zakończenia przewodu.

Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału. Terminy egzaminów ustala Dziekan w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi.

5. Promotor przedkłada Dziekanowi rozprawę doktorską w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie PDF) i w formie papierowej w 5 egzemplarzach (lub w 6 egzemplarzach w przypadku osoby spoza Wydziału Ekonomicznego) wraz z pisemną opinią, streszczeniem w języku angielskim (bądź streszczeniem w języku polskim w przypadku rozprawy w języku obcym oraz z oświadczeniami doktoranta:
– oświadczeniem dotyczącym samodzielnego napisania pracy doktorskiej
– oświadczeniem o wyrażeniu zgody na publiczne udostępnianie rozprawy doktorskiej

Za zgodą Rady Wydziału rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.

Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych.

Dziekan przekazuje rozprawę, opinię promotora wraz ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej oraz oświadczenie doktoranta dotyczące samodzielnego napisania pracy doktorskiej (lub oświadczenie współautorów pracy zespołowej wskazujące wkład do tej pracy – jeśli rozprawa jest częścią opracowania współautorskiego) Komisji Doktorskiej.

W celu kontynuacji przewodu doktorskiego opinia promotora musi być pozytywna. Negatywna opinia promotora jest równoznaczna z odmową uznania przedłożonej pracy za rozprawę doktorską i jest podstawą do zamknięcia przewodu doktorskiego. Jeśli opinia jest pozytywna, to promotor powinien stwierdzić, że przyjmuje daną pracę jako rozprawę doktorską i oświadczyć, iż rozprawa doktorska jest na poziomie pozwalającym przedstawić ją do oceny przez recenzentów.

6. Komisja Doktorska przedkłada Dziekanowi protokół z posiedzenia wraz z propozycją 2 recenzentów, a Dziekan przedkłada sprawę Radzie Wydziału.

7. Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego:

7.1. Powołuje Komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie zwane „Komisjami Egzaminacyjnymi”:
1) w zakresie dyscypliny podstawowej,
2) w zakresie dyscypliny dodatkowej,
3) w zakresie języka obcego nowożytnego.

W skład Komisji Egzaminacyjnych wchodzą:

1) w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor i ewentualnie bez prawa głosu promotor pomocniczy,
2) w zakresie dyscypliny dodatkowej – co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi egzaminu, w tym promotor i ewentualnie bez prawa głosu promotor pomocniczy,
3) w zakresie języka obcego nowożytnego – co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej, w tym promotor i ewentualnie bez prawa głosu promotor pomocniczy.

Przewodniczący Komisji Doktorskiej jest jednocześnie przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnych.

Kandydat, który przedstawił wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

W wypadku niezadowalającego wyniku egzaminu doktorskiego Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż jeden raz.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych przekazuje Dziekanowi protokoły egzaminacyjne.

7.2. Wyznacza recenzentów spośród osób zatrudnionych w uczelni wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki przeprowadzającej przewód.

7.3. Powołuje Komisję Doktorską, w tym przewodniczącego Komisji, do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej, uprawnioną do podejmowania uchwał w przedmiocie:

– przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
– przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej i przygotowania projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawienia go Radzie Wydziału.

Komisję Doktorską, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej, powołuje Rada Wydziału na wniosek Dziekana spośród członków Rady posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej – mogą to być wcześniej powołani członkowie Zespołu; w skład komisji doktorskiej (co najmniej 7 osób) wchodzą ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej, promotor i ewentualnie bez prawa głosu promotor pomocniczy.

Członkowie Rady posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego mogą również składać wnioski o powołanie w skład Komisji Doktorskiej.

8. Po wyznaczeniu recenzentów doktorant zobowiązany jest zdać egzaminy doktorskie. Terminy egzaminów doktorskich ustala przewodniczący Rady Wydziału w porozumieniu z komisjami, o których mowa w § 3 pkt 1 Rozporządzenia.

9. Recenzenci przedstawiają Radzie Wydziału recenzje (w wersji papierowej i elektronicznej) w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę, że rozprawa doktorska stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji, Rada Wydziału przekazuje komplet recenzji do Centralnej Komisji w formie elektronicznej, która zamieszcza je następnie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji

Recenzje oraz streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszczane jest na stronie internetowej Uczelni.

10. Dziekan przekazuje przewodniczącemu Komisji Doktorskiej recenzje oraz kopie protokołów egzaminacyjnych.

11. Po zapoznaniu się z rozprawą, opiniami promotora i recenzjami Komisja Doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony – wyznacza termin i miejsce obrony oraz przekazuje protokół Dziekanowi.

Uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej Uczelni;

W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony, Komisja Doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach naukowych.

Jeśli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

12. Ogłoszenie o obronie Dziekan przesyła do jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia doktora w danym obszarze wiedzy, dziedzinie, dyscyplinie, wywiesza w siedzibie jednostki i umieszcza w Internecie, na co najmniej 10 dni roboczych przed terminem obrony.

13. Z rozprawą doktorską, streszczeniem, recenzjami i opinią promotora można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Ekonomicznego od dnia, w którym ukazał się komunikat o obronie, aż do dnia, w którym odbywa się posiedzenie Rady Wydziału, na którym rozpatrzona będzie sprawa nadania stopnia doktora.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów, co najmniej dziesięć dni przed terminem obrony. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej, co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której treści są objęte ochroną, jako zawierające informacje niejawne.

14. Obrona na Wydziale Ekonomicznym odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji Doktorskiej. Promotor krótko charakteryzuje sylwetkę doktoranta, zwracając uwagę na jego dotychczasowy dorobek naukowy i dydaktyczny. Doktorant przedstawia autoreferat (główne tezy rozprawy doktorskiej), zwyczajowo około 20 min. Następnie swoje recenzje przedstawiają recenzenci. Recenzja może być przeczytana w całości (w razie nieobecności recenzenta przewodniczący zarządza przeczytanie recenzji). Publiczna dyskusja, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni, zwyczajowo rozpoczyna się od pytań recenzentów. Recenzenci mogą zrezygnować z zadawania pytań, jeśli pytania wynikają z recenzji. Po sesji pytań przewodniczący może na prośbę doktoranta zarządzić kilkuminutową przerwę. Doktorant w pierwszej kolejności powinien ustosunkować się do uwag zawartych w recenzjach, a następnie odpowiedzieć na pytania w kolejności według własnego uznania. Dyskusję kończy wypowiedź doktoranta.

Po zakończeniu jawnej części obrony rozprawy doktorskiej odbywa się niejawne posiedzenie Komisji Doktorskiej, w której biorą udział wyłącznie członkowie Komisji. Członkowie Rady Wydziału, którzy są obecni na obronie mają prawo wygłoszenia swojej opinii na posiedzeniu plenarnym Rady w dyskusji przed głosowaniem. Na niejawnym posiedzeniu Komisja podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony oraz przygotowuje projekt uchwały o nadaniu stopnia doktora.

15. Na posiedzeniu Rady Wydziału Przewodniczący Komisji Doktorskiej streszcza protokół z przeprowadzonej obrony, zwracając uwagę na przebieg dyskusji z niejawnego posiedzenia wraz z wynikiem głosowania i przedstawia projekt uchwały. Rada Wydziału Ekonomicznego podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia (art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki).

16. W przypadku odmownych uchwał, o których mowa w art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki:

1) osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora może wnieść odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem Rady Wydziału w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie do Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania,
2) po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Radzie Wydziału.


Pliki do pobrania: