Zaznacz stronę

Centrum Badań nad Zarządzaniem w Ochronie Zdrowia (Research Center for Management in Health Care)

Z dniem 1 października 2016 r. na podstawie decyzji Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz Zarządzenia Nr 28/2016 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. zostało powołane na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego Centrum Badań nad Zarządzaniem w Ochronie Zdrowia.

Celem Centrum Badań nad Zarządzaniem w Ochronie Zdrowia jest:

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze zarządzania w ochronie zdrowia,
 • formułowanie i upowszechnianie koniecznych zmian i proponowanych kierunków usprawnień w zarządzaniu w ochronie zdrowia.

Główne zadania Centrum Badań nad Zarządzaniem w Ochronie Zdrowia realizowane są w trzech obszarach:

 • naukowym:
  – prowadzenie badań empirycznych w obszarze ochrony zdrowia (analizy statystyczne, badania ankietowe, wywiady), analiza wyników i rekomendacje kierunków usprawnień,
  – tworzenie ekspertyz, organizacja konferencji naukowych,
  – publikowanie wyników badań i rekomendowanych kierunków usprawnień,
 • organizacyjnym:
  – nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z publicznymi i niepublicznymi podmiotami ochrony zdrowia oraz jednostkami rządowymi i samorządu terytorialnego działającymi na rzecz ochrony zdrowia na terenie województwa opolskiego, Polski oraz poza jej granicami,
  – współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych w obszarze zarządzania w ochronie zdrowia,
  – współpraca z organizacjami funkcjonującymi w obszarze ochrony zdrowia,
 • dydaktycznym:
  – prowadzenie szkoleń, organizacja seminariów naukowych,
  – wsparcie merytoryczne kierunku Zarządzanie II stopnia na specjalności „Zarządzanie w sektorze publicznym”,
  – wsparcie merytoryczne planowanego kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.

Skład osobowy Centrum Badań nad Zarządzaniem w Ochronie Zdrowia:
• dr Agnieszka Krawczyk-Sołtys (kierownik),
• dr inż. Marcin Krzesaj,
• dr Agnieszka Tłuczak.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY w obszarze zarządzania w ochronie zdrowia: jednostki administracji publicznej (rządowej i samorządowej), podmioty systemu ochrony zdrowia (publiczne i niepubliczne), ośrodki naukowe oraz inne organizacje.

Kontakt:
Wydział Ekonomiczny, ul. Ozimska 46a, 45-058 Opole
tel. +48 77 401 68 74, faks +48 77 401 69 01
e-mail: akrawczyk.soltys@uni.opole.pl